Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарна

Проектът на Наредба за допълнение и изменение на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях е изготвен във връзка с измененията и допълненията на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (обн. ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г.), с които се измениха чл. 132 и чл. 133 от закона. Предвидени са промени, свързани със съдържанието на регистъра на издадените и отнетите разрешения по чл. 129 от ЗМВР, както и на информацията за издадените и отнетите разрешения по чл. 129 от ЗМВР, която се публикува на интернет страницата на ГДПБЗН. В чл. 14, ал. 1 и в чл. 31, ал. 1 от наредбата са предвидени промени, с цел актуализация на стандартизационния документ, в съответствие с който се извършва сервизно обслужване на противопожарни уреди. Прецизирани са терминологията и изискванията, свързани с осъществяваните от търговците пожарогасителна и спасителна дейност. Предвидена е отмяната на отделни текстове от наредбата, с цел избягване дублиране на съдържанието им с идентични текстове в ЗМВР. Предвидено е с нова преходна разпоредба на наредбата да се регламентира, че за воденето на регистъра по чл. 132, ал. 6 от ЗМВР, планирането и отчитането на контролната дейност на търговците, към Интегрираната система за управление (ИСУ - ПБЗН) по § 1а от допълнителните разпоредби на Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, се създава и експлоатира допълнителен модул „Търговци“. Целите, които се поставят са синхронизиране на изискванията на наредбата с тези на ЗМВР, прецизиране на терминологията и съдържанието на регистъра на издадените и отнетите разрешения по чл. 129 от ЗМВР и на информацията за издадените и отнетите разрешения по чл. 129 от ЗМВР, която се публикува на интернет страницата на ГДПБЗН-МВР. Еднозначно прилагане на нормативните изисквания от търговците и контролните органи. Повишаване на ефикасността при използване на ИСУ-ПБЗН от органите за ПБЗН. Очакваните резултати от прилагането на нормативния акт са еднозначно прилагане на изискванията на наредбата и облекчаване на дейността на органите за ПБЗН чрез ефективно използване на ИСУ-ПБЗН.


Дата на откриване: 12.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари