Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища

С проекта на Постановление се предлага минималната месечна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища да бъде 1300 лв. от 1 януари следващата година, реши правителството.

За определяне на размера са проведени редица консултации между Министерството на образованието и науката, Съвета на ректорите, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ и Синдикат „Висше образование“ при КТ „Подкрепа“. Партньорите се обединиха около виждането, че заплатите на младите преподаватели не трябва да изостават от тези на учителите в средните училища.

С определянето на минималния размер на възнаграждението се цели да бъдат привлечени повече висококвалифицирани и мотивирани млади преподаватели. Едновременно с това ще се осигури съчетание на качественото обучение с личностно удовлетворение от преподаването и от възможностите за академично израстване.


Дата на откриване: 12.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 ноември 2020 г. 19:37:35 ч.
Fenix

Нефинансови условия за привличане на млади преподаватели

Повишаване на заплатите на младите преподаватели е много добра мярка и бе редно да се случи отдавна. Но има и други проблеми, които спират развитието на млади мотивирани хора и те не са свързани с финансовия аспект на професията. Редно е на тях също да се обърне внимание.

Би следвало да се дефинира квота за млади преподаватели, защото при прекомерна натовареност на пенсионирани хонорувани преподаватели е възможно създаването на големи дисбаланси между съотношението млади / възрастни преподаватели.

17 ноември 2020 г. 16:29:35 ч.
Николаева

Ами заплатите в частните ВУЗ?

Здравейте! Поздравление и благодарности за предвидената мярка! Какво, обаче, ще стане със заплатите на асистентите в частните ВУ. Там и сега заплатите са по-ниски от тези в държавните. Няма ли да се сложи минимална РЗ за асистент и в частен ВУЗ. В противен случай, ще е дискриминация.

Подкрепям и мнението на Феникс и за другите условия. Трябва повече прозрачност в конкурсите за назначаване. Много хора се назначават само с конкурси по документи без ясни критерии с цел елиминиране на "външни" кандидати. Също мисля, че трябва да има национално решение за нормативите на всички асистенти в страната - в момента има големи разминавания.

18 ноември 2020 г. 14:28:00 ч.
MMI

А научните организации като БАН и ССА?!?

Постановлението, като следствие на промените в ЗВО поставя минимални прагове на заплащане за академичната длъжност асистент, но има в същото време дискриминационен характер спрямо научните организации, които остават настрани от предвидената разпоредба. Научните организации /БАН, ССА и др./, обаче също са засегната страна по ЗВО. Така две групи лица, заемащи една и съща академична длъжност, спазващи едни и същи минимални изисквания по ЗРАСРБ за назначаване и израстване, при това бидейки на бюджетно финансиране и най-често подчинени на МОН като ресор ще получат разлика в заплатите от 70%!

26 ноември 2020 г. 11:35:27 ч.
estelailieva

Обратна връзка

Поздравления за решенията да се увеличи квотата на младите преподаватели в органите за управление и да се повишат възнагражденията им. Подкрепям взетата мярка, като една от още многото, които трябва да се вземат, за да се справим с недостига на кадри в образователната система. 

02 декември 2020 г. 19:30:54 ч.
Fenix

Нефинансови условия за привличане на млади преподаватели

Като допълнение на коментара за Николаева във връзка с прозрачността по назначаване, трябва да се дефинират ясни критерии. В момента конкурсните изпити на някои места да абсолютна формалност (да не кажа, че изобщо липсват, ако човекът се ползва с определени привилегии). 

Би следвало да се добавят допълнителни критерии към конкурса (освен самия изпит), като е логично да се дава предимство на кандидати, които:

1. Вече имат преподавателски опит и писмени отзиви от студенти/преподаватели

2. Имат успешно защитен докторат или им предстои 

3. Имат професионален опит и работят в сферата, в която преподават

4. Имат афинитет към развитие на научноизследователска дейност, която има новаторски елемент, а не е просто интерпретация и перифразиране на чужди теории