Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация

Проектът на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) е изготвен с цел привеждане дейността на агенцията в съответствие с последните изменения в Закона за висшето образование (ЗВО). С него се дава възможност за осъвременяване на правилата за провеждане на процедурите за оценяване и акредитация, за тяхното облекчаване чрез използване на съвременните технически и комуникационни средства, а в определени случаи извършването им само въз основа на представени документи. Засилва се и контролът върху предлаганото качество на висшето образование посредством концентриране на оценяването при програмната акредитация при стриктно съблюдаване изискванията на ЗВО и въведени процедури за санкции при неспазването му.

Съгласно направените изменения в Закона за висшето образование оценяването при институционалната акредитация ще е насочено към проверка на собствеността, функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав, както и други критерии, свързани със стандартите и насоките за осигуряване на качеството на предлаганото обучение.

Програмната акредитация за дадено професионално направление ще се извършва едновременно за всички висши училища, обучаващи по специалности от направлението, по утвърден от НАОА график.

При оценяване съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичния състав ще може да участва в акредитацията на едно висше училище.


Дата на откриване: 12.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 ноември 2020 г. 12:41:10 ч.
MMI

относно чл. 22 /16/

Според Чл. 22. (16) "При провеждане на институционалната акредитация и оценяване на съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичен състав може да участва в акредитацията на не повече от едно висше училище."

това обаче оставя серия възможности същият този академичен състав да участва в програмната акредитация на структури като институтите на БАН, ССА и пр., което компрометира предприетата реформа. В крайна сметка те също подготвят ОНС доктор и се създава условие за неравноправно третиране.

Друг актуален въпрос, който остава нерешен в този правилник е възможността за двойна афилиация в рамките на академичните институции в ЕС. Нищо не пречи един учен да работи в два университета от двете страни на Дунав или в два института в България и Словакия или Полша например. С последната държава НАОА даже има споразумение за сътрудничество. Няма текстове, които ефективно да ограничат или контролират това явление, въпреки че НАОА има амбиция да извършва дейности извън пределите на българската образователна система. И ако подобни прецеденти се открият по коя нормативна уредба следва да се вземат мерки и изобщо възможни ли са такива?

26 ноември 2020 г. 17:33:23 ч.
anitavt

Едновременната акредитация на висшите училища

След въведения моратоирум за откриване на нови висши училища остава не особено обосновано кога ще бъде възможно откриването на нови, тъй като към момента само сливането е разрешено. Определен е 12-месечен срок за програмна акредитация на висшите заведения, защо са само толкова - това поражда въпроси доколко 1 година е достатъчна за определяне дали има смисъл от нова специалност на фона на това, че се предвижда изготвяне на Национална карта за висшето образование, която превижда да се сложи край на необоснованото разкриване на нови висши училища. 

30 ноември 2020 г. 02:55:31 ч.
Станимир Бояджиев - НПСС

Предложение

В Чл. 13. ал. (7) се добавя "както и представители на студентите, номинирани от Националното представителство на студентските съвети";

Чл. 14, ал. (3), точка 2 се променя "студенти и докторанти, предложени от Студентските съвети на Висшите училища".

МОТИВИ: Следва да се прекъсне порочната практика от нагласяне на едни и същи студенти (свързани пряко и непряко с членове на Акредитационния съвет и/или Постоянните комисии). В ЗВО ясно са регламентирани органите за студентско самоуправление!

02 декември 2020 г. 09:24:23 ч.
MMI

относно академичен състав на длъжност в научни организации и ВУЗ

Приемането на измененията на ЗВО вече доведоха до преориентация на академичния състав, желаещ да се възползва от слабости в нормативната база и институционален контрол по отношение на възможността за втори договор/афилиация и двойно отчитане на научната продукция към ССА и БАН. Валидно е както за хабилитирания, така и  за нехабилитирания състав. Уви, ако това не се прекрати, ще доведе до още по-сериозни последствия от настоящите. В определени отношения този проблем е по-сериозен отколкото с лицата в пенсионна възраст, които ползват също остовената "порта в полето". Наред с това университетските преподаватели на до 4 часа са средство за крепене на статуквото, задържане на ръководни длъжности на лица в пенсионна възраст и оставане максимално дълго на щат в системата на БАН и ССА. Каква ли част от публикациите, цитатите и академичната преподавателска заетост в отчетите са споменатите научни звена се дублира с тази на ВУЗ-овете!? А с акредитацията!? Правилникът трябва да прекрати всички тези практики на ръба на закона или отвъд границите му!