Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария

С проекта се цели да се постигне съответствие на нормативния акт, регламентиращ обществените отношения в областта на йонизиращите лъчения и по специално реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария с настъпилите промени в Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.), приетата с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г., Наредба за радиационна защита (обн., ДВ, бр. 16 от 2018 г.) и Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, с които са въведени в националното законодателство изискванията на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg


Дата на откриване: 17.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 16.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари