Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища

С проекта на Постановление се предлага съвет актуализиране размера на минималната и максималната месечна стипендия за българските студенти, като минималната се увеличава от 70 на 85 лева, а максималната от 150 на 180 лева. Мярката ще влезе в сила от началото на втория семестър на учебната 2020/2021 година. Повишаването на студентските стипендии е в синхрон с държавната политика за стимулиране на студентите да полагат повече усилия за постигане на по-високи резултати в учебния процес и подобряване на качеството на обучението, както и доближаването му до очакванията на работодателите. 

Допълнен е и механизмът за определяне на средствата за стипендии по висши училища, като  за българските и чуждестранни докторанти те се планират съобразно броя на продължаващите от предходната година (според броя на месеците) и  утвърдения нов прием, а за чуждестранните студенти (без средствата за стипендии за първата година на обучение на приетите по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен) – съобразно броя на стипендиантите от предходната година, новоприетите след средно образование и утвърдения прием след висше образование.

Със Закона за държавния бюджет за 2021 г. е предвидено увеличение с 6 млн. лева на субсидията на държавните висши училища за стипендии на студентите и докторантите, което ще даде възможност на тези училища да повишат размера на стипендиите, предоставяни по успех и/или доход с 20%, каквото е и предлаганото увеличение на минималния и максималния размер на тези стипендии.


Дата на откриване: 20.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 ноември 2020 г. 10:25:19 ч.
Димитър Йорданов

Предложение

В член 4 ал. 11 да бъде записано увеличението на минималната и максималната стипенидия да бъде с един и същ размер. 

26 ноември 2020 г. 10:56:12 ч.
konarcheva

Обратна връзка от студент

Тъй като съществува нужда от увеличаването на стипендиите в държавните висши учебни заведения, поздравявам за идеята това да се осъществи. Смятам, че това е един от правилните начини да се разпредели частта от бюджета, а именно да се възнаградят положените усилия на студентите. Това, от една страна, допринася за мотивацията и стремежа към повече постигнати качествени резултати,както и показва уважение на труда между висшето учебно заведение като институция и студента като личност. 

 

26 ноември 2020 г. 14:16:34 ч.
National alliance for social responsibility

предложение

За стипендиите на редовните докторанти по държавна поръчка - да се актуализират автоматично с всяка промяна на минималната работна заплата за страната. Да бъдат 110% от минималната работна заплата за страната. 

26 ноември 2020 г. 15:04:44 ч.
KalinaPetrova

Предложение

Чудесна стъпка в правилната посока! Крайно време е, обаче, докторантските стипендии да бъдат обвързани с минималната работна заплата.

30 ноември 2020 г. 02:45:55 ч.
StefanYordanov

Предложение

В член 4, ал. 11 числото „70“ се заменя с „100; - С Вашето предложение за повишаване на минималния праг - минималната месечна стипендия през 2021г. ще бъде точно 13,07% от Минималната работна заплата. Нашето предложение е процентът да бъде вдигнат поне на 15% или 100 лева!

В член 7, ал. 1 числото "500" се заменя с "600"; - необходимо е повишаване с 20% и на докторантските стипендии! Към 2020г. съотношението докторантска стипенди и МРЗ е 81%. С вдигането на МРЗ от 01.01.2021 съотношението става 75%. За да се запази ставката съобразно инфлацията в държавата предлагаме увеличение с между 50 и 100 лева на докторантските стипендии!

 

 

05 декември 2020 г. 22:31:34 ч.
valat

Предложение

Тъй като отдавна не съществуват "домове за лица, лишени от родителска грижа", предлагам навсякъде в Постановлението текстът "студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа" да бъде заменен с текста "студентите, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция".

По този начин текстът ще бъде синхронизиран и с последните промени в Закона за висшето образование.

05 декември 2020 г. 22:46:52 ч.
valat

Предложение

В Допълнителни разпоредби на Постановлението да бъде създаден параграф, който да дава определение за термина "тежко материално състояние" във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 2 от Постановлението.

По този начин ще отпадне необходимостта от тълкуване на този термин.