Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (проект на НИД на НЛДЕ) цели привеждане на наредбата в съответствие с измененията и допълненията на Закона за енергетиката, чрез които на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са вменени нови правомощия по отношение на извършване на контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), както и във връзка с издаване на лицензии за дейността „търговия с природен газ“. В тази връзка, проектът на НИД на НЛДЕ регламентира подробно норми относно условията и реда за осъществяване на тези дейности.      

            На основание чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове КЕВР е определила 14-дневен срок за обществена консултация с гражданите и юридическите лица, в рамките на който да постъпват на Портала за обществени консултации предложения и становища по проекта на НИД на НЛДЕ. Този срок е обоснован с оглед изпълнение на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г., съгласно който от 01.01.2021 г. търговците на природен газ следва да подават пред КЕВР заявления за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“, поради което към посочената дата е необходимо да са налице влезли в сила правила за реда и условията за издаване на такава лицензия.

 

 


Дата на откриване: 25.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 9.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари