Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Министерството на правосъдието предлага изграждането на електронна информационна система Национален регистър на запорите в Република България. Чрез нея информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, ще бъде централизирана в единна база данни. Системата ще е достъпна за правоимащите органи и лица на територията на страната и извън нея.

Предвидено е Националният регистър на запорите и системата за електронен публичен търг да функционират на основата на обща информационна система. Този подход ще позволи общ единен стандарт при изграждането на двете функционалности и автоматизирано движение на данни от регистъра на запорите на движими вещи към модула за продажбите и обратно.

 

 


Дата на откриване: 25.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 ноември 2020 г. 09:51:43 ч.
rlbg

не е необходимо създаване на нов регистър - има ЦРОЗ

Здравейте,

Поздравления за идеята, която определено ще осигури много по- сигурен граждански оборот.

Систематичното място на подобна уредба в ГПК и създаването на изцяло нов самостоятелен регистър в МП обаче не е добро решение.

От една страна ГПК е процесуален закон и не следва да съдържа подобни технически разпоредби, които нямат нищо общо с павораздаваретния процес, вкл. и с изпълнителните производства. 

От друга - към момента съществува регистър, в който се вписват всички запори на публичните изпълнители и това е ЦРОЗ. Няма логика запорите на ДСИ и ЧСИ да се вписват в друг регистър, който тепърва ще се създава. Освен това този нов регистър ще трябва да се осигури технически и кадрово, да се осигурят връзките му с другите държавни регистри  и т.н., което е неефективно предвид тяснат аму цел. 

Най- логично е промените вместо в ГПК да се включат в ЗОЗ, а в хода на проекта за реформа на ЦРОЗ и  преминаването му към Агенция по вписванията /също от 01.01.2022 г., за когато е предвиден и новия регистър на запорите/ да се изгради тази допълнителан функционалност към ЦРОЗ, предвид че така или иначе там трябва да има функционалност за запорите на НАП. 

Освен това ЦРОЗ е единственият към момента публичен регистър, съдържащ данни за движими вещи и е логично той да бъде надграден и с информация за запорите върху тях, а не тя да е разпиляна на няколко места, при това под една и съща шапка на МП.