Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи

Издаването на Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи се обуславя от промяната на чл. 51 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), въведена с обнародвания в бр. 60 на Държавен вестник от 2020 г. Закон за изменение и допълнение на ЗМВР. В действащата норма на ал. 3 на чл. 51 от ЗМВР е предвидено, че устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи (ИП - МВР) се определят с правилник, издаден от министъра на вътрешните работи. В чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗМВР се въвежда извършването от страна на ИП-МВР на нова дейност, а именно: „изследвания за установяване на психологичната пригодност за държавна служба“. Необходимо е Правилникът за устройството и дейността на ИП - МВР да съответства на ЗМВР. С издаването на нов Правилник за устройството и дейността на Института по психология на МВР ще се постигне синхронизиране на Правилника за устройството и дейността на ИП - МВР с актуалната законова регламентация на института в ЗМВР. Ще се постигне и оптимизиране и облекчаване на процесите по управление, контрол и методическо ръководство на структурните звена в ИП - МВР, предвид статута на служителите съгласно чл. 142, ал. 3, т. 3 от ЗМВР.


Дата на откриване: 27.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари