Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

 

Проектът е разработен във връзка с необходимостта от актуализиране на действащата подзаконова нормативна уредба на условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра. С оглед намаляване на административната тежест и преустановяване на некоректни практики, с проекта се предвиждат промени в реда и изискуемите документи при вписване в регистъра на обменните бюра, прецизиране на изискванията към дейността на обменните бюра и възможност да предлагат обмяна на валута до определен размер чрез автомати.
Конкретните предложения за промени в наредбата са следните:
Прецизират се правилата за вписване в регистъра на обменните бюра. С оглед намаляване на административната тежест се облекчава редът за вписване в регистъра на обменните бюра, като отпада изискването за предоставяне на някои документи. С една част от необходимата информация Националната агенция от приходите разполага служебно (наличие или липса на данъчни задължения, налагани санкции за нарушаване на данъчното законодателство, размер на платените данъци). За търговските вписвания и вписванията в регистър БУЛСТАТ информацията се получава директно от Агенцията по вписванията по служебен път, във връзка с което отпада изискването към заявлението за вписване да се прилагат решение за вписване в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние, регистрационно удостоверение или карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
На основание на Валутния закон се създават правила за вписване в регистъра на обменните бюра на лица, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава-членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, аналогични на правилата, предвидени за българските търговци.
Въвежда се възможност заявленията за вписване в публичния регистър и всяка друга информация, която се предоставя от лицата във връзка с вписването, да бъдат подавани и по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис от подателя, като същата възможност е предвидена и при връчване на документи от служителите по вписването.
За да се оптимизира обмяната на валута в наличност е регламентирано правото на обменните бюра да предоставят възможност клиентите им да обменят валута и чрез използване на автомати за обмяна на валута, позната и удобна европейска практика. По смисъла на наредбата „автомат за обмяна на валута“ е автомат за самообслужване, който приема чуждестранни банкноти и изплаща автоматично равностойността им в български банкноти и/или разменни монети по предварително зададен и визуализиран на екрана му курс за обмяна на валута, чието местонахождение и вид са вписани в публичния регистърна обменните бюра. Въведено е ограничение чрез автомат да могат да се обменят до 2000 лв. или равностойността им в чуждестранни банкноти. Очаква се тези автомати да осигурят повишено качество на услугата на клиента (бързина при обслужването, гарантирано качество на банкнотите и др.). Тъй като чрез тях се намалява възможността за субективно въздействие (заблуждаване на клиенти), се очаква въвеждането им да облекчи и контролната дейност.
Във връзка с въвеждането на автоматите за обмяна на валута, за да бъдат защитени клиентите, са предвидени специални правила относно вписването им в регистъра. Предвидено е вписването на автоматите за обмяна на валута в публичния регистър да се извършва въз основа на подадено заявление по образец, като към него се прилагат допълнителни документи -документ, издаден от производителя или официалния представител относно типа на вградените в автомата устройства за разпознаване на банкноти; документ, издаден от производителя или официалния представител, гарантиращ, че автоматът за обмяна на валута е произведен съгласно изискванията на ЕС и е безопасен за използващите го; декларация за трите имена и ЕГН на служителите, които ще обслужват всеки автомат за обмяна на валута и други.
С оглед на обстоятелството, че автоматите за обмяна на валута функционират на принципа на самообслужването, изискванията се свеждат до това изискуемата за коректното осъществяване на сделката информация да се визуализира на екрана на автомата преди финализирането на сделката. Предвидена е възможност за рекламация, която се извършва на посочен на екрана телефон, а в 3-дневен срок се предявява и писмено на посочен от търговеца адрес за кореспонденция. За всяка сделка от автомата следва да се издава фискалнакасова бележка съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, съдържаща информация за обменния курс, като следва да се осигури и дистанционна връзка на устройството с Националната агенция за приходите.
По отношение на изискванията към дейността на обменните бюра е предвидено да се запази изискването върху таблата на обменните бюра съответната информацията да се изписва на чист едноцветен фон с контрастен на него цвят, с един печатен шрифт и с еднакви по размер букви и цифри, но размерът им да не е по-малък от 3 см (в действащата наредба 5 см). Котировките следва да се изписват на равни разстояния от вертикалните разделителни ивици с отстояние минимум 2 см (в действащата наредба минимум 3 см). Намаляването на шрифта е продиктувано от практиката и необходимостта да се изпише голям обем информация на таблата. За електронните табла се допускат размери с отклонение до 30 процента от посочените.
На обменните бюра се забранява да използват кодове на валути, графични символи или знаци за валути, както и цифри с цел рекламиране на сделки, различни от обмяна на валута, във или извън обектите или автоматите за обмяна на валута. Въведената забрана има за цел преустановяване на некоректни практики.
Последната група изменения в наредбата са свързани с актуализиране на терминологията в съответствие с действащото законодателство и прецизиране на разпоредби.


Дата на откриване: 27.4.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари