Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища и научните организации се издават от министъра на отбраната. В този смисъл, Правилниците за устройството и дейността на военно-образователните институции са приведени съгласно ЗОВСРБ.

Във връзка с настъпилите изменения и допълнения в Закона за висшето образование (ДВ. бр. 17 от 25 февруари 2020 г.), се наложи актуализиране на правилниците за устройството и дейността на военно-образователните институции.

Предвид гореизложеното се предприеха съответните действия за привеждане на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, в съответствие със Закона за висшето образование. За тази цел е изготвен проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.

В проекта са включени нови разпоредби от Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане по отношение, реда за заемане на академични длъжности, правата и задълженията на академичния състав, както и реда за преминаване на лица от академична длъжност от друго висше училище или научна организация на същата академична длъжност в института и от чуждестранно висше училище или научна организация.

Същевременно се предлага част от разпоредбите в Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ да бъдат отменени, поради обстоятелството, че аналогични текстове са включени в заповеди на министъра на отбраната отнасящи се до реда за придобиване на научни степени и за заемане и назначаване на длъжности от научно-преподавателския състав във военните академии, висшите военни училища и ИО.

 

 


Дата на откриване: 30.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 декември 2020 г. 11:20:25 ч.
ivankostov

Продукти свързани с отбраната - дублиране

        Текста от  т. 6, § 1. от Допълнителните разпоредби - „Продукти, свързани с отбраната” са отбранителни продукти, системи, оборудване, тилови имущества и материали, свързани с осигуряване на дейността на министерството на отбраната.“ - да отпадне.

МОТИВИ:

На основание,  Чл. 2. (1) от  Закона  за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Министерският съвет приема списък на продуктите, свързани с отбраната, за които се прилагат разпоредбите на този закон, и списък на изделията с двойна употреба, които се контролират при внос. Списъците се обнародват в „Държавен вестник".

С постановление № 204 от 19 септември 2018 година (приложение № 1) е приет Списък на продуктите, свързани с отбраната.

Текста в т. 6, § 1. от Допълнителните разпоредби на Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“,  дава нова дефиниция на продуктите свързани с отбраната, който не кореспондира с продуктите, свързани с отбраната, обявени в списъка по Чл. 2. (1) от  Закона  за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната.

Включени са тилови имущества и материали, свързани с осигуряване на дейността на министерството на отбраната.

За осигуряване дейността на министерството на отбрана са необходими превозни средства, хранителни продукти, медицински средства, квартирно-експлоатационни имущества, комуникационни, информационни системи, консумативи и мн. др.

   Към проекта няма обосновани мотиви за всички направени предложения за промяна. Изложените мотиви са много общи и необосновани. Текстовете не са съобразени с нормативен акт от по-висока степен.

17 декември 2020 г. 14:48:47 ч.
s.kyuchukov

Некоректно предложение за промяна в чл. 13, ал. 3

         В § 11., член 13, ал. 3 от Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” към  текста: „трудово” да бъде добавено: „или служебно” правоотношение.

МОТИВИ:

         Към момента началниците на отдели в Института по отбрана, които са цивилни служители, са назначени по реда на Закона за държавния служител, съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за администрацията.

          Предлагам да не се изменя текста на чл. 13, ал. 3 от действащия към момента Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, тъй като такова предложение не е правено от Института по отбрана и няма необходимост от него.