Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 67 от 2020 г.)

В „Държавен вестник“, бр. 67 от 2020 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г.; попр., бр. 15 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г. и бр. 67 от 2020 г.) („Наредбата“). С Наредбата се цели преминаване към централизиран и изцяло електронизиран и автоматизиран обмен на данни и предоставяне на услуги, както и осигуряване работата на Централната автоматизирана информационна система (ЦАИС) „Съдебен статус“ в контекста на електронното управление и електронното правосъдие. Параграф 49 от Наредбата предвижда тя да влезе в сила от 1 януари 2021 г. ЦАИС „Съдебен статус“ се осъществява по проект „Реализиране на централизирана информационна система „Съдебен статус“ по оперативна програма „Добро управление“. Към момента сформирана в Министерството на правосъдието комисия разглежда техническите спецификации на участниците в процедурата за подбор за избор на изпълнител по Дейност 2 от проекта (Разработване на ЦАИС „Съдебен статус“). Планирано е комисията да разгледа получените оферти и да излезе с доклад за избран изпълнител в срок до 30 ноември2020 г. При липса на обжалване на избора на изпълнител е възможно да се сключи договор за изпълнение на дейността не по-рано от 20 декември2020 г. Заложеният срок за изпълнение на Дейност 2 съгласно техническата спецификация е 10 месеца. Той значително надхвърля срока, предвиден в § 49 от Наредбата, което налага отлагането на влизането й в сила до 1 януари 2022 г.


Дата на откриване: 1.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари