Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията на дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията

Съгласно § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ., бр. 15 от 21.02.2012 г.) в срок до 6 месеца от влизането му в сила Министерският съвет следва да приеме правилника по чл. 22а, ал. 2.
С проекта се предлага обща за всички консултативни съвети уредба, като изключенията от нея да се основават на акта, с който се създава конкретния съвет.
Общата уредба относно организацията на дейността на консултативните съвети, въведена чрез правилника, включва:
• Правила относно съдържанието и реда за приемане на годишната работна програма и на годишния доклад за дейността на съветите;
• Правила относно конституирането на съветите, включително: условията и реда за формирането на основен и разширен състав; редът за определяне и заместване от резервни членове;
• Дефиниране на различни форми за участие на представители на неправителствените организации в работата на съветите, включително статута на наблюдателите;
• Процедурните правила по провеждането на заседанията, включително: въвежда се изискване за шестмесечен публично оповестен предварителен график на редовните заседания; предвижда се възможността за определяне на модератор, който да подпомага председателя на съвета в текущото провеждане на заседанията;
• Ясно определяне на функциите на секретариата по организационно-техническото обслужване на дейността на съвета;
• Изисквания за осъществяване на контрол върху изпълнението на взетите от съвета решения;
• Изисквания за осигуряване на публичност на работата на съвета, включително: достъп до неговия архив при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация; поддържане и публикуване на всички документи и материали за дейността му на портала на консултативните съвети.


Дата на откриване: 2.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари