Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройс

С проекта на Постановление се предвижда изменение на § 3 на преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 293 от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, като предвидените в ал. 1 и 2 на същия параграф срокове се удължават с три години. Предвиденото отложено действие произтича от необходимостта от време за разработване на нови функционалности на информационната система на кадастъра, даващи възможност справките и документите по §3, ал. 1 да бъдат предоставяни във вида, предвиден в Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, и за тях за бъдат събирани таксите, така както е предвидено в  § 1 от ПМС № 293 от 8 ноември 2016 г.

С приемането на проекта на Постановление се очаква да се осигури необходимото време  за възлагане, на дейността по надграждане на информационната система на кадастъра, нейното фактическо разработване и внедряването ѝ в АГКК.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/

E-mail press@mrrb.government.bg

 


Дата на откриване: 3.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 17.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари