Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игр

С проекта се установяват минималните изисквания, които трябва да се спазват от организаторите на хазартни игри при организиране на работата, финансовия контрол и отчитане на резултатите при провеждане на игрите. Изисква се спазване  условията на наредбата при изготвянето на съответните правила, подлежащи на утвърждаване от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по реда на чл. 17, ал.1 т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ). Предвиждат се образци за всеки вид документ, необходим за дейността и контрола на хазартната игра. Изменят се препратките към нормите на Закона за хазарта, съобразно промените в него, въведени с ДВ, бр. 69 от 2020 г. Отстраняват се терминологични несъответствия и непълноти.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 8.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 7.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 януари 2021 г. 19:55:14 ч.
Сдружение БАХД

Становище от Сдружение БАХД

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА

ДИРЕКЦИЯ „ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА“

 

СТАНОВИЩЕ

 

от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ХАЗАРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ“ („БАХД“ или „Сдружението“) с ЕИК  206166550, седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” 76А, бизнес сграда „Хил Тауър”, ет. 3, интернет адрес: www.bgaa.bg

                                             

Относно: Проект на Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На 8.12.2020 год. в Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри („Наредба“).

 

Сдружението счита, че в Наредбата не е направено разграничение между  хазартните игри организирани онлайн и наземния хазарт. Задължителните образци, предвидени за счетоводно отчитане са неприложими за онлайн игрите, при които няма електромеханични броячи, чипове и т.н.

 

Считаме, че Наредбата следва да се допълни и по отношение на счетоводната отчетност за онлайн хазартните игри като се предвиди поддържането на задължителни счетоводни регистри, които да се изготвят в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане и одит.         

С уважение:

                         Миглена Димитрова – член на УС на БАХД