Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви се предлага в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 2 от Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ).

С проекта на акт се доразвиват разпоредбите на закона относно условията и реда за съхранение и използване на ценните електронни документи. Публичният достъп и използването на ценни електронни документи от потребителите на архивна информация ще се осигурява от ДАА чрез информационната система за електронно архивиране (е-Архивиране) на място в архивите (в читални) или извън архивите (оnline режим). Предвижда се информационната система за е-Архивиране в ДАА да се внедри до 01.01.2024 г.

Определени са изключенията от приложното поле на Наредбата – електронни документи, съдържащи класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и дигитални копия на документи на хартиен носител. Дейностите по Наредбата ще се осъществяват от Държавна агенция “Архиви“ (ДАА) и нейните структури.

С приемането на Наредбата за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви ще се постигнат най-ефективно следните цели:

Ще бъдат дефинирани ясни и детайлни разпоредби по отношение на принципите за експертиза, съхранение, опазване и достъп до ценни електронни документи.

Информационната система за е-Архивиране ще осигурява приемането, съхранението, достъпа и използването и на ценни електронни документи от държавните и общинските институции, както и от видни за обществото личности, политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, българи и български организации в чужбина с принос към българската история.

С осигуряването на публичен достъп до съхраняваните ценни електронни документи ще се гарантират конституционните права на гражданите за достъп до информация в цифрова форма.

Ще се променят начините за попълване на Националния архивен фонд с ценни електронни документи, запазването на историческите свидетелства на нацията за бъдещето, както и предоставянето на услуги в интерес на управлението, бизнеса и гражданите чрез поддържането на модерна и ефективна администрация.


Дата на откриване: 8.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 януари 2021 г. 22:50:21 ч.
Aziti

цени!

В държавните архиви да се съхраняват и сроковете за консултация с възпитателна цел.

"Материалното стимулиране на обществените възпитатели" се коментираше в рамките на 6 работни дни между празници?!

Учениците се стимулират с 20 лева на месец за отличен успех. Как би трябвало да се стимулират двойкаджиите и какво показва архива?!