Обществени консултации

Проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

 

Проектът на План за действие е разработен за изпълнение на заключителните препоръки от 21 септември 2018 г. към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания във връзка със състоялата се защитата на първия национален доклад по прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, проведена на 3 и 4 септември 2018 г., в гр. Женева (CRPD/C/BGR/CO/1), относно изпълнението на задълженията на страната по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 12 от 2012 г.) (ДВ, бр. 37 от 2012 г.)

Заключителните препоръки към България са свързани със спазването на правата на хората с увреждания в различни области – образование, заетост, здравеопазване, икономическа и социална подкрепа, участие в политическия и обществения живот, насилие, трафик, стереотипи и дискриминационни практики, жени и момичета с увреждания в неравностойно положение, правна рамка за равенство, механизъм за подаване на жалби, брак и семейни отношения, института по запрещение и др.

Проектът на План за действие е изготвен от междуведомствена работна група, в която участват представители на всички министерства, агенции, обществени органи, национално представителни организации на и за хората с увреждания и др. Планът е в допълнение на задълженията, които са от компетентност на всяка институция и организация, по изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Планът включва всички препоръки на Комитета, както изпълнените, за които са посочени постигнатите резултати, така и идентифицираните като неизпълнени или тези в процес на изпълнение. В него са разписани мерки и дейности, чрез които е постигнато изпълнението до момента на част от препоръките, както и такива, които целят усъвършенстване на законодателството на страната по отношение на гарантиране на правата на хората с увреждания; дейности за преодоляване на стереотипи и дискриминационни практики; разширяване на възможностите за участие на хората с увреждани в пазара на труда; активно участие в политическия и обществен живот; законодателни промени за укрепване защитата и подкрепата на жертви на трафик и насилие спрямо хора с увреждания; обучения за повишаване на капацитета на магистрати, разследващи полицаи, педагози и социални работници; дейности за насърчаване участието на жените и момичетата с увреждания в различни сфери на обществения живот; разяснителни и информационни дейности, популяризиране на Конвенцията и др.

Реализирането на Плана за действие има за цел да подпомогне изпълнението на ангажиментите на Република България по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като допринесе за по-добра защита и гарантиране на възможности за активното им включване в обществения живот.

Планът е съобразен с предстоящото представяне на комбиниран втори, трети и четвърти периодичен доклад до 23-ти април 2026 г., пред Комитета на ООН за правата на хората с увреждания, където ще бъде включена информацията по неговото изпълнение.

Изпълнението на Плана ще доведе до развитие и усъвършенстване на политиките, насочени към хората с увреждания, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и други международни актове, които имат за цел да гарантират човешките права и по които България е страна.


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 декември 2020 г. 15:58:11 ч.
n.todorova

Препоръка

Необходимо е да се конкретизира от кого ще се извършва контролът върху изпълнението на препоръките от Комитета на ООН. В проекта на план за действие са идентифицирани всички отговорни институции и заинтересовани страни, без да е упонемато точно кой ще отговаря за формирането, осъществяване и последващата оценка на резултатите от въведените мерки. Етапите поотделно трябва да бъдат разглеждани от различни страни. Възможните решения също не са ясно детайлизирани: "изготвяне на концепция", "изпълнение на мерки", "осигуряване на условия" звучат прекалено общо и не се разбира точно какво включват.

19 декември 2020 г. 09:53:28 ч.
илиян.С

инфо?

Къде са тези препоръки?

19 декември 2020 г. 10:17:07 ч.
илиян.С

инфо-2?

Къде е това: Проект на План?   ?

19 декември 2020 г. 20:23:06 ч.
илиян.С

поскоро необходимост

Така формулиран Член 25, Параграф 54 от раздел  II. ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕПОРЪКИ предпоставя неуспех на цялото занимание! Тъй като отделните детерминанти не са в състояние да отговорят на изискванията поставени в този документ на ООН!

Което и във връзка със съдържанието на т. 2.  Параграф 10 от Препоръките    от раздел   III. ПРЕПОРЪКИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ще изисква следното:

За да бъдат изпълнени тези Препоръки фабулата на промените изисква по друга логика особено по отношение на раздел Офталмология по отношение на сектор Здравеопазване. За съжаление плачевното състояние на този раздел както и безхаберното отношение на индивидите заети в него не могат да предвещаят успех!  Примитивните знания в тази област обхващат само онези свързани с едно нормално око, но не и тези от една по-висока комплексност каквито са случаите при наличие на сложни разкъсни и пробивни рани предизвикващи деформация на цялата оптична система на този орган и обикновено са свързани с хората с увреждания. За тези случаи стандартните методики са безполезни понеже те не могат да отчетат отклонения от такъв характер. Освен ако Офталмолозите не са специално култивирани в тази посока! т.е. Да имат знанията и уменията да го правят.

Което не си личи от съответната Научна или Образователна литература на Родния ни език!

Нито от формулировките на въпросите от изпитните конспекти!

Още по малко от документи като Наредбата за Медицинската Експертиза!

Потвърдено от Последното решение на ТЕЛК което получих на 27.10.2020г.  -  Една СМЕХОРИЯ която аз не мога да си обясня! Според оценката аз съм по здрав от кой да е нормален индивид въпреки целия куп затруднения които сериозно сгорчават живота ми като резултат от сериозна разкъсна рана на единственото ми виждащо око!  Пръснато в резултат на трудова злополука където случайно се оковах! Руптура, Сутура! Две понятия които не означават нищо освен „пробив“ и „конец“ които без описание не означават нищо. Но пък е рожба на Българския Офталмологичен Гении! Под неговото Достойнство е да прави Подобни Описания!

Нито от кой да е Офталмолог от последните 27 години насам! Което изглежда иска да каже,  че ние Офталмология и Офталмолози нямаме!

 

19 декември 2020 г. 20:23:51 ч.
илиян.С

по-скоро необходимост 2

Света отдавна е описал тези проблеми, но ние за кой ли път ще трябва да откриваме топлата вода! Въпреки, че хората са ги открили, написали и публикували много отдавна!

Но след като не искат да споделят Световния опит никой и нищо не може да ги накара!

Но независимо от всичко за да бъдат изпълнени тези препоръки очевидно това общество ще трябва да синхронизира, да актуализира знанията си за Човешкото Око със съвременните знания на Световната наука за този орган. Като синхронизира настоящите наредби  с тези нови за нея положения!

Във информационния обхват на Българския вариант на тази наука липсват знания за различни по-особени отклонения от нормалност които по принцип се проявяват при хора с по специфични увреждания като разкъсни рани на обвивката на окото( склерата и роговицата) които резултират по специфичен начини и се явяват като последица от тях. Които могат да се проявят с различна, варираща комплексност. Като различни комбинативни състояния като комбинация от тип астигматизъм с два или повече допълнителни меридиана изискващи теоретично различна стойност на корекция при който никога не може да се получи някаква корекция.  Защото едната разстройва другата! Или комбинация от монокулярни мултиплопии от два или повече типа. Линейна и или и хаотична- не подчинена на някаква закономерност! Или комбинации между кои да са от тези!

Доколкото стандартната апаратура не може да отчита отклонения от такъв тип и Офталмолозите  не познават методиките известни на Света за диагностициране на тези видове отклонения очевидно ще трябва да се наложи промяна във видовете изследвания заплащани от НЗОК като включи и тези изследвания в списъка който обслужва. Въпреки, че и това може да бъде обречено на неуспех пак поради липса на знания в тази посока! Особено след като последните са последици от някакъв инцидент, а не в резултат на хирургия от козметичен характер проведена по желание на пациента! Като LASIK и други.  Изследвания като Корнеална топография , както и комплексна топография на разпределението на различните видове аберации и рефрактивните изменения в различните зони на зрителното поле на целия орган. Които биха обяснили някои от по-горе цитираните отклонения.

Разбира се това трябва да намери своето изражение и в така наречената Наредба за Медицинската Експертиза съобразно завишените утежнения каквито такъв тип отклонения предизвикват!

След като една система не може да осигури диагностика на отклоненията на един индивид с увреждания, то той винаги ще си остане дискриминиран от нея!

Дали това един Офталмолог ще може да го прозре накрая?

Във моето обръщение към Централната Етична Комисия към Българския Лекарски Съюз по отношение на тези въпроси нещата са достатъчно детайлно описани. Включително и защо не може да се използва използвания от Офталмолозите статичен показател Зрителна Острота като еквивалент на една производна функция каквато е Трудовата Неработоспособност.

Въпреки, че всичко там е редуцирано до минимално възможния, необходим минимум!

19 декември 2020 г. 20:42:56 ч.
илиян.С

по скоро необходимост 3

 Не знам защо всички в тая държава се пишат много голяма работа?

Този Ваш сайт е доста неграмотно направен! Много висок клас IT специалисти!

Трудно достъпен за хора с увреждания.

От таблет нито можеш да сваляш нито да пействаш!

Трябва специално да търсиш компютър!

И тук ще си говорим за подпомагане на хора с увреждания!

19 декември 2020 г. 20:45:51 ч.
илиян.С

?

Защо този сайт е достъпен само от компютър?

От таблет нито мо4еш да пийстваш нито да сваляш!

Сигурно за удобство на хората с увреждания!

Ашкоусен на IT специалистите! Гениално!

21 декември 2020 г. 09:35:47 ч.
илиян.С

ЗАЩО ?

Как да говорим сериозно по сериозни теми след като едно правителство не може да организира построяването на  един сайт, на който човек да изложи една теза в нейната цялост? От къде са изкопани тези примитивни IT специалисти! Да не могат тези страници да функционират на всякакви устройства! Да не може да изложиш една теза в нейната цялост! Да трябва да я разкъсваш на парченца. Темите са достатъчно сложни и комплексни за да се обхванат въпреки и в цял текст, а кокво остава да ги разкъсаш на пърченца и да редиш пъзел. Да се чудиш кое от къде беше или кое след кое следва при една и без това сложна и комплексна тематика! Не сме в зората на интернета когато действително имаше проблеми! Още повече,  че в случая става въпрос за правителствена институция а не за любителски кръжок! И после се чудим защо нищо в тая държава не върви! Пъзел ли да сглобяваш или мисълта да проследиш? Нещоата никога не са толкова прости колкото един IT специалист си въобразява че са, за да си губим времето с техническа некомпетентност!

Хора с интелектуални затруднения ли са строили тази машина?