Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми

Законът за генетично модифицираните организми е основния нормативен акт, с който се урежда реда за работа с ГМО в контролирани условия, тяхното освобождаване в околната среда и пускането им на пазара, преноса, вноса, износа и транзита на тези организми, както и контрола върху горните дейности.

Законът не е претърпял съществени изменения от 2011 г. насам. Това налага той да бъде приведен в съответствие с настъпилите промени на законодателството на Европейския съюз. С предложения за разглеждане проект в българското законодателство се въвеждат част разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от ГМО.

Основната промяна е свързана с актуализация на принципите за извършване на оценка на риска от ГМО за околната среда и човешкото здраве при освобождаването им в околната среда и пускането им на пазара, в съответствие с научния и технически прогрес, като по този начин се въвеждат промените в Приложение II на Директива 2001/18/ЕО, направени с Директива (ЕС) 2018/350.

С предложените изменения и допълнения ще се гарантира по-добра защита на човешкото здраве и околната среда от потенциалното вредно въздействие на ГМО.

С проекта в обхвата на ЗГМО се включва и работата в генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия, дори и в случаите, когато тя не представлява риск за околната среда и човешкото здраве.

Проектът включва и промяна в Закона за лова и опазване на дивеча, с която се дава възможност на министъра на околната среда и водите, да издаде инструкция, в която ще се съдържа и описва подробно реда, процеса и документацията необходими за констатиране и изплащане на обезщетенията за нанесените щети от кафява мечка и корморан, което ще допринесе за редовното и своевременно разплащане на засегнатите страни.

Предлага се и промяна в Закона за защитените територии, с която се регламентира изплащането на обезщетения за щети, нанесени в рамките на тези територии. Техният размер ще бъде определен с тарифа приета от Министерски съвет, което от една страна ще позволи набирането на средства, нужни за отстраняване на щетите, а от друга ще даде сигурност на гражданите, че те няма да бъдат несъразмерно санкционирани.


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 декември 2020 г. 19:47:22 ч.
jivkonikolov90

Възражение по ЗИД ЗГМО под формата на жалба по смисъла на чл. 45 от КРБ.

Настоявам § 7 на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, конкретно разпоредбата, с която се предвижда промяна в Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 в ред 6 на Закона за защитените територии (ЗЗТ) да отпадне, поради следните причини:

1.  В самите мотиви към законопроекта, вкл. и в докладната записка на министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров не е дадено ясно разяснение по тази предвидена промяна, която касае териториални промени в Резерват Калиакра – изключително държавна собственост по чл. 8 на ЗЗТ, въз основа на чл. 18 от КРБ.

2. Природните резервати по ЗЗТ служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, поради това са определени като изключителна държавна собственост. Предвид това, че липсва сериозна мотивировка, още повече че промяната в границите на резервата се предлага чрез промени в отделни закони, не само накърнява принципите заложени в ЗНА и в Указа за неговото прилагане, но и погазва част от разпоредбите на КРБ по отношение на чл. 15, чл. 18, ал. 6 и чл. 55, поради липсата на необходимата публичност по отношение на конкретното предложение, тъй като държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.

3. Промените в природните резервати по ЗЗТ се извършват при спазване на същите процедури, както при обявяването на защитени територии, което следва да се извърши по предложение на министъра на околната среда, респ. Министерският съвет внася в Народното събрание ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, а не чрез предложени поправки или допълнения през преходни и заключителни разпоредби в отделни законопроекти.

Във връзка с горното, предлагам § 7, предложение 2-ро на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми да отпадне. По отношение на вече извършените промени, чрез издадените заповеди на министъра на околната среда и водите през 2018 г., касаещи промени в резерват Калиакра, с което е спазена процедурата от материалния закон, следва по предложение на министъра на околната среда и водите, от страна на Министерски съвет да бъде внесен в Народното събрание ЗИД ЗЗТ, касаещо изменението на ред 6-ти в приложение № 2.

Благодаря, че предвид така направените уточнения, ще се съобразите с обстоятелството.С уважение,

Живко Николов