Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 г. и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда...

С проекта на Постановление се предлага приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2021/2022 г.

От Списъка на защитените от държавата специалности от професии отпадат пет специалности, които вече не отговарят на критерия „Уникалност по териториален признак“. Това са „Полиграфия“, „Металообработващи машини“, „Производство на месо, месни продукти и риба“, „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ и „Трайни насаждения“.

В същия списък се добавят 13 нови специалности – „Художествена керамика“, „Художествена тъкан“, „Заваряване“, „Стругарство“, „Леярство“, „Локомотиви и вагони“, „Плетачно производство“ (по професия „Текстилен техник“ и професия_“Оператор в текстилното производство“), „Механизация на горското стопанство“, „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“, „Подпомагане на деца в риск“, „Подпомагане на възрастни“ и „Български жестов език“.

Предлага се и актуализации на Списъка със специалности от професии с очакван недостиг на специалисти. Към него се добавят 6 нови специалности – „Металообработващи машини“, „Осигуряване на продуктова информация“, „Социална работа с деца в семейства с риск“, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Търговска експлоатация на железопътния транспорт“.

Списъците са актуализирани въз основа на предложенията на ресорните министерства и национално представителните организации на работодателите в изпълнение на разпоредбите на ПМС №111 от 2018 г.


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 декември 2020 г. 23:41:50 ч.
Асоциация на месопреработвателите

Допълване списъка на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021-2022 г.

По информация от членове на Асоциация на месопреработвателите в България през последните години има недостиг на квалифицирани специалисти в сектор месопроизводство. В държавните и общинските професионални гимназии няма пълни паралелки по Професия код: 541010 „Техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост: Специалност: код 5410104 „Производство на месо, месни продукти и риба” и по Професия код: 541020 „Оператор в хранително - вкусовата промишленост“: Специалност: код 5410203 „Производство на месо, месни продукти и риба“.

 Във връзка с публикувания проект, АМБ предлага Списъкът на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021-2022 г., по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда да бъде допълнен със следните специалности:

  • Специалност с код 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба“, от Професия с код 541010Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост“  и
  • Специалност с код 5410203 Производство на месо, месни продукти и риба“ , от Професия с код: 541020 „Оператор в хранително - вкусовата промишленост“.

Асоциация на месопреработвателите в България е в готовност да окаже експертно съдействие на Министерството на образованието и науката за възраждането на професионалното образование в областта на производството на месо, месни продукти и риба.

08 януари 2021 г. 09:08:12 ч.
mkrusteva

Предложение от Камара на строителите в България

Камара на строителите в България изразява своето положително становище относно включените професии и специалности, свързани със строителния сектор в актуализираните Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

В допълнение, на база на проучените потребности на строителните предпрития, членове на КСБ и вписани в Централния професионален регистър на строителя, предлагаме Списъкът със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда да бъде допълнен със следните специалности:

  • Специалност с код 5820302 Кофражи от професия с код  582030 Строител 
  • Специалност с код 5220109 Електрически инсталации от професия с код 522010 Електротехник

08 януари 2021 г. 15:06:24 ч.
mkrusteva

Предложение от Камара на строителите в България (1)

Kъм Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда предлагаме да се добавят и:

  • професия "Техник-реставратор", специалност "Архитектурна реставрация" - III кв. степен 
  • професия "Реставратор-изпълнител", специалности "Конструктивна реставрация" и "Декоративна реставрация" - II кв.степен.

Мотиви: професиите са необходими за строителния бранш, но не са предпочитани от ученици и родители. Приемът по тези специалности се осъществява трудно. Минималният брой за пълняемост от 18 ученици в паралелка е трудно реализуем, а и не е необходимо да се обучават такъв голям брой ученици от една специалност /необходимо е разнообразие/; в никоя професионална гимназия в България не се осъществява обучение по работническите специалности "Конструктивна реставрация" и "Декоративна реставрация", тъй като те са нови специалности и никой не рискува да ги обяви за план-прием при положение, че не е ясно дали ще се запълни минимума от 18 ученици.