Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Във връзка с въведените в закона изменения, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и с необходимостта от въвеждане в националното ДДС законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/1756 на  Съвета от 20 ноември 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия, публикувана в ОВ L 396, 25.11.2020 г., стр. 1-2 и влязла в сила, се налага предприемане на съответните изменения и в ППЗДДС.

За правилното функциониране на системата на Съюза за ДДС в Северна Ирландия ще бъдат въведени отделни идентификационни номера по ДДС със специфичен префикс, за да се направи разграничение между данъчно задължените лица и данъчно незадължените юридически лица, за чиито сделки със стоки, намиращи се в Северна Ирландия, се прилагат разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС, от една страна, и лицата, извършващи други сделки, за които те са идентифицирани за целите на ДДС в Обединеното кралство.

Предвидено е VIES-декларация да съдържа данни за регистрираните за целите на ДДС лица на територията на Северна Ирландия, като от 1 януари 2021 г. се използва префикс „XI”. Изрично е посочено, че VIES-декларацията не може да съдържа идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия със знак на държавата членка по ISO 3166 – „GB“ за данъчни периоди след 31 декември 2020 г. Предложен е ред при издадени кредитни и/или дебитни известия във връзка с декларирани за данъчни периоди преди 1 януари 2021 г., същите да не се включват във VIES-декларацията. Корекции на грешки (неотразени или неправилно отразени в отчетните регистри документи) във VIES-декларацията във връзка с декларирани за данъчни периоди преди 1 януари 2021 г. ще се извършват по реда на чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона, като ще се подава и VIES-декларация.

Предложени са редакционни промени във връзка с изменението в закона на освобождаването от облагане  с данък върху добавената стойност на  застрахователни и презастрахователни услуги.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 11.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 януари 2021 г. 09:15:07 ч.
Proteus

Предложения за промени

Здравейте,

1. Относно промени във основания за отказ от приемане на VIES декларация.

В §6, т.13 е записано, че основание за отказ от приемане на VIES декларация е:

"...в поле „Обща стойност на данъчната основа за доставени услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка” е отразена стойност, включително „0”

Съгласно ППЗДДС, приложение № 15, описващо изисквания към файла, съдържащ VIES декларацията е записано, че поле „Обща стойност на данъчната основа за доставени услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка” е с цифров формат. В общите изисквания към полетата е записано "Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри." Тоест поле във формат "Цифров" не може да бъде празно.

Предлагам текста на §6, т.13 да стане:

"... в поле „Обща стойност на данъчната основа за доставени услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка” е отразена стойност, РАЗЛИЧНА ОТ „0”

2. Относно Закключителни разпоредби

За да няма противоречие между първия параграф от Заключителни разпоредби и §6 т. 9 предлагам текста на първия параграф от Заключителни разпоредби да стане:

"VIES-декларацията не може да съдържа идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия със знак на държавата членка по ISO 3166 – „GB“ за данъчни периоди след 31 декември 2020 г., освен в случаите, в които в поле "Данъчен период, през който данъкът е станал изискуем" е попълнен период преди 01 януари 2021 г."