Обществени консултации

Проект на Наредба за отменяне на Наредба Н-2 от 2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му

Наредба Н-2 от 2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му, чиято отмяна се предлага с проекта на акт, е издадена от министъра на финансите на основание  чл. 94, ал. 5 от Закона за хазарта.

С § 71, т. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г.) разпоредбата на чл. 94, ал. 5 от Закона за хазарта е отменена.

Съгласно чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, респективно чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. Поради това, с оглед принципа на правна сигурност и избягване на противоречиво тълкуване във връзка с разпоредбата на § 100 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г.), се предвижда изричната отмяна на Наредба Н-2 от 2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му.

Отмяната на наредбата не предполага създаване на административна тежест за лицата или не се очаква да доведе до необходимост от  финансови ангажименти  за лицата.

Отмяната на наредбата не води и до необходимост от допълнителни разходи за сметка на държавния бюджет, в т.ч. по бюджета на Министерството на финансите.

С проекта на наредба не се въвеждат норми и изисквания на правото на Европейския съюз.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 11.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари