Обществени консултации

Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация към сървър

Предложеният проект на Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите е разработен във връзка с приети промени в Закона за хазарта, направени със Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.).

С приетите промени в чл. 17 от Закона за хазарта е регламентирано, че с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите се определят  изискванията за одобряване на системи на организаторите на хазартни игри за автоматизирано подаване на информацията към сървър на Националната агенция за приходите за следните хазартни игри: лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства, както и изискванията за онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на Националната агенция за приходите.

В този смисъл е направена промяна и в разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 4, който до преди приемане на промените в Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.) е бил правно основание за издаване на отменяната наредба от министъра на финансите.

Промяната на органа по издаване на подзаконовия нормативен акт, уреждащ материята на отменяната наредба, води до необходимост от приемане на изцяло нова наредба и съответно, до отмяна на съществуващата наредба. Тъй като нормативен акт, издаден от един орган може да бъде отменен само с нормативен акт на същия орган, се предлага издаването на настоящата наредба.

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за нормативните актове актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване на закона съобразно обсега на отменяването. С оглед на тази разпоредба законодателят с изричната норма на § 100 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г.) е приел издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на този закон да се прилагат до изменението, съответно издаването на новите актове, доколкото не му противоречат. Същевременно, чл. 11, ал. 3 на Закона за нормативните актове изисква отмяната на нормативен акт да се извърши с изрична разпоредба на отменящ акт. Поради това се предлага изричната отмяна на Наредба № 1 от 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите.

Отмяната на наредбата не предполага създаване на административна тежест за лицата или не се очаква да доведе до необходимост от  финансови ангажименти  за лицата.

Отмяната на наредбата не води и до необходимост от допълнителни разходи за сметка на държавния бюджет, в т.ч. по бюджета на Министерството на финансите.

С проекта на наредба не се въвеждат норми и изисквания на правото на Европейския съюз.

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 11.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари