Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за антидопинговата дейност

Проблемът се изразява в необходимостта от привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, ДВ бр. 96 от 10.11.2020 г., в сила от 1.01.2021 г. и в Световния антидопингов кодекс 2021 г. /Кодекс 2021/ и международните стандарти към него, които влизат в сила на 1 януари 2021 г.

Съгласно чл. 90, ал. 7 от ЗФВС, Министерският съвет определя с наредба условията и редът за провеждане на допингов контрол; дисциплинарното производство и мерките за предотвратяване и борба срещу употребата на допинг в спорта. Към настоящия момент, такава наредба съществува - Наредба за антидопинговата дейност /НАД/, приета с ПМС № 147 от 12.06.2019 г., обн., ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г., в сила от 14.06.2019 г., но с оглед многобройните и важни промени, които следва да се извършат в нея и съобразно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове е необходим нов нормативен акт.


Дата на откриване: 11.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 26.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари