Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране

На основание чл.31, ал.3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, представям на Вашето внимание за внасяне в Министерския съвет проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция за ядрено регулиране.


Дата на откриване: 15.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 14.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 януари 2021 г. 22:11:51 ч.
PetkovaN

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на А

Във връзка с Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране:

1. Предлагам текстът на новата буква “д” в чл. 4, т. 1 да се прецизира по следният начин:

“издава, прекратява и отнема удостоверения за регистрация за извършване на дейности по ЗБИЯЕ и удостоверения за правоспособност на физически лица, които осъществяват дейности, свързани с осигуряване и/или контрол на ядрената безопасност и радиационната защита в ядрени съоръжения, на инструктори на пълномащабни симулатори и квалифицирани експерти по радиационна защита”.

14 януари 2021 г. 22:12:42 ч.
PetkovaN

Проект на постановление

2. Не е ясно досегашната буква “з” дали се отменя, изменя или запазва като става съответно буква “и”. В съответствие с измененията и допълненията от 2020 г. в ЗБИЯЕ, буква “з” в чл. 4, т. 1 следва да отпадне. В този случай, в параграф  1, т. 1 следва да се добави буква “ж” със следното съдържание:

“ ж) досегашната буква “з„ се отменя”.

3. Предлагам т. 3 от параграф 1 да се измени по следния начин:

“10. организира и координира подготовката на доклади в изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност, Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци и съответните директиви от европейското законодателство, внася в Министерския съвет докладите в изпълнение на посочените конвенции;”.

4. Във връзка с чл. 5, т. 17 от ЗБИЯЕ и Закона за нормативните актове, предлагам точка 4 от параграф 1 да отпадне.

5. Съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества, разследването, анализът и оценката на събитията се извършват по ред и в срокове, определени от управителния орган на лицензианта или титуляря на разрешение. Съгласно същата наредба председателят на АЯР определя методика за определяне важността за събития по отношение на ядрената безопасност и радиационната защита и определя окончателното ниво за тези събития”.

В тази връзка предлагам т. 5 от чл. 18, ал. 2 на параграф 5 да се промени така:

“предлага окончателно ниво по скалата ИНЕС за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества”.

6. Предлагам  т. 7 от чл. 18, ал. 2 на параграф 5 да се промени така:

“участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества;” (т.е. запазване се досега съществуващ текст). В доклада липсват мотиви за предложеното изменение.

14 януари 2021 г. 22:13:06 ч.
PetkovaN

Проект на постановление

7. Целесъобразно е т. 12 от чл. 18, ал. 2 на параграф 5  да се промени така:

“води регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности в ядрени съоръжения и лицензии за специализирано обучение, както и на издадените удостоверения за правоспособност на физически лица, които осъществяват дейности, свързани с осигуряване и/или контрол на ядрената безопасност и радиационната защита в ядрени съоръжения, на инструктори на пълномащабни симулатори и квалифицирани експерти по радиационна защита”.

8. Предлагам в т. 22 от чл. 18, ал. 2 на параграф 5  “наблюдаваната зона” да се замени със “зоната за неотложни защитни мерки”, както е предвидено в параграф 7 на проекта на постановлението.

9. Съгласно точка 34 на чл. 18, ал. 2 от параграф 5, Главна дирекция “Ядрена безопасност” следва да “поддържа  информация  за  експлоатационните  събития  в  ядрените съоръжения, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита, както и за случаите на  установяване  на  източници  на  йонизиращи  лъчения  на  граничните контролно-пропускателни пунктове и във вътрешността на страната”. В тази връзка не е ясно коя дирекция поддържа информацията за събитията в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества. В доклада липсват мотиви за предложеното изменение. Предлагам да се запази сега действащият текст, а именно: “поддържа база данни за аварийни събития, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;”

10. Съгласно точка 3 на параграф 6, Дирекция “Анализи и оценки на безопасността” следва да  “предлага провеждането на:  …; проекти за изграждане на ядрени съоръжения“. Целесъобразно е текстът да се прецизира.

11. Предлагам точка 8 от параграф 6 да се промени така:

“10. участва в разработването на проекти на нормативни актове, разработва проекти на вътрешни правила и други актове в областта на изпълняваните от дирекцията дейности;”