Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи

Приемането на акта за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (Наредбата) се налага поради необходимостта от привеждане в съответствие с измененията на текстове от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), направени със ЗИДЗМВР (обн. ДВ. бр. 60 от 07.07.2020 г.) в областта на професионалната подготовка на служителите на МВР. С проекта се цели синхронизиране на Наредбата с текстовете на ЗИДЗМВР и регламентиране на професионалното обучение на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ - МВР (ГДЖСОБТ) и звената по чл. 44 от ЗМВР. В тази връзка при провеждането на професионалното обучение по месторабота за служителите от дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ при ГДЖСОБТ и специализираните звена по чл. 44 от ЗМВР с проекта се въвежда и тактическа подготовка. В проекта са прецизирани и систематизирани текстовете, уреждащи конкретната учебно-планова документация, по която се планират, организират и провеждат видовете подготовки от професионалното обучение по месторабота, сроковете и органите, отговорни за утвърждаването/издаването й, както и текстовете, конкретизиращи състава на комисията по чл. 48 от Наредбата и дейността по отчитането му. С цел унифициране и подобряване на практиката по отчитането на резултатите от проведените годишни проверки за оценяване на нивото на видовете подготовки от професионалното обучение по месторабота на структурите по чл. 37 ЗМВР, към проекта на наредбата са добавени две нови приложения към чл. 52 - личен картон (Приложение № 2) и справка (Приложение № 3). Приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи не изисква осигуряване на допълнителни финансови и други средства. С приемането на промените на наредбата се очаква да бъде осигурена резултатност при планирането, организирането, провеждането, контрола и отчитането на професионалното обучение както на служителите от ГДЖСОБТ и от специализираните звена по чл. 44 ЗМВР, така и на всички държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР, което ще повиши неговото качество, ще осигури нужното професионално ниво при осъществяване на служебните им задължения и ще допринесе за подобряване на ефективността и ефикасността при изпълнението на основните дейности на МВР в съответствие със ЗМВР.


Дата на откриване: 15.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари