Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта

С проекта правомощията на хазартния регулатор се прехвърлят към Националната агенция за приходите. Препращането към глава четвърта от Закона за народната просвета, както и към домове за деца, лишени от родителски грижи се заменя с препращане към Закона за предучилищното и училищното образование, както и към социални услуги за резидентна грижа за деца в съответствие с измененията в Закона за хазарта. Изменят се препратките към нормите на Закона за хазарта, съобразно промените в него, въведени с ДВ, бр. 69 от 2020 г. Отстраняват се терминологични несъответствия и непълноти.

     С оглед установени от практиката по прилагане на наредбата спорни моменти при прилагане на процедурите по измерване на отстоянията се предлагат промени, свързани с тяхното прецизиране, като отстоянията ще се измерват от главния вход на сградата на игралното казино или игралната зала до входа по административен адрес на съответното училище или съответната сграда, в която се предоставя социална услуга за резидентна грижа за деца. 

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 16.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари