Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция за научни изследвания и иновации

Със свое Постановление № 256 от 14 септември 2020 г. правителството създаде нов специализиран орган – Държавната агенция за научни изследвания и иновации, като структура, която да разработва и изпълнява политиката по развитие на научните изследвания, иновациите и трансфера на технологии в страната. Постановлението предвижда да бъде разработен и приет Устройствен правилник на Държавната агенция, който да уреди дейността, функциите, структурата, щатната численост и организацията на работата й.
 
Срокът за настоящите обществени консултации е 14 дни. Причината за съкратения срок е свързана с напредналия процес на преговори на българските институции със структурите на Европейската комисия относно програмирането на инструментите на Многогодишната финансова рамка (2021 – 2027) и Механизма за възстановяване и устойчивост. И в двете области на преговори е засегната темата за националните политики и реформи в областта на научните изследвания, иновациите и трансфера на технологии, а в по отношение на МФР Държавната агенция е определена за структура, изпълняваща функциите на управляващ орган на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.
 
Финализиране на преговорите с Европейската комисия по основните документи се очаква в началото на 2021 г., като едно от условията за това е структурирането на ясно определен отговорен субект, който от една страна да управлява една от програмите, предвидени в проекта на Споразумение за партньорство с ЕК, а от друга страна, да обединява и концентрира националните усилия за реформи в областта.
 
В този смисъл структурирането на Държавната агенция за изследвания и иновации е условие, което следва да бъде изпълнено в максимално кратък срок за да бъдат доведени преговорите за българското участие Многогодишната финансова рамка и Механизма за възстановяване и устойчивост до успешен край.
 


Дата на откриване: 16.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 декември 2020 г. 17:37:15 ч.
Илияна Киндиянова

Мнение

Доброто изпълнение на политики, свързани с научните изследвания и иновациите, както и качественият контрол на въздействието им е от изключително значие за цялостното развитие на държавата от икономическа гледна точка, както и за подобряването на живота на гражданите като цяло. Ето защо намирам приемането и прилагането на Устройствен правилник на Държавната агенция за добра стъпка към оптимизиране на работата и следователно към развитие. 

29 декември 2020 г. 11:03:19 ч.
д-р Райчевски

Мнение на д-р Райчевски

Уважаеми колеги,

След като се запознах внимателно с Приложение 1 към Проекто-Постановлението на МС – Устройствения правилник на ДАНИИ си позволявам да Ви изпратя някои коментари и предложения както следва:

  1. Напомням, че още в хода на подготовката на настоящия материал (съответно през януари и през юли 2020 г.) изпратих до г-н Дончев и г-н М. Дановски две мои предложения за същността и възможната структура на Агенцията. Основната тяхна философия бе „значително повишени изисквания“ за всичко и спрямо всички, чрез което би се оправдало/обосновало създаването на новата структура.
  2. Одобрявам като цяло настоящия материал предложен за обсъждане, който е изготвен в съгласие с правилата на ЕС и актуалната наша действителност и нейното необходимо развитие. Неотложно необходима беше такава надведомствена структура към МС, която да координира и контролира проновативната политика в министерствата и агенции и да осигури пълно взаимодействие между научните изследвания, проиновативните разработки и технологичното развитите, вкл. налагането на резултати на безкомпромисните пазари.

Все пак функцията на ДАНИИ не е достатъчно ясно определена в Правилника.

  1. И на края коментари по отношение на Заключителните разпоредби (стр.16) – приложение към чл.6, ал.2

– приемам, че общият състав от 90 души е оптимален за този етап. Той трябва да се подбере отговорно и с повишена взискателност, вкл. част от него чрез конкурси. Да участват ли към конкурсните комисии външни експерти?

  1. Най-важната/ключова за успеха Дирекция, която носи името на новата Оперативна програма е правилно, че е с най-голям състав(41 бр.), кто в случая решаваща роля ще има кой ще бъде нейният директор? За наблюдаващ ресорен /зам. Председател на Агенцията предлагам г-н Калин Маринов. Варианти за Директор или зам. Директор  - Теодора Овчарова(БАКЕП), Стоян Цонев – ДАЕУ, Янита Жеркова, Никола Николов – МОН, зам. Директор – Тихомира Палова и Росен Драганов(МИ).
  2. Към чл. 15 „Дирекция „политика и анализи“ – за управление и правно осигуряване моделите за взаимодействието между науката, проиновативните разработки и технологичното развитие на производствата, вкл. и финансовото осигуряване с анализи и оценки и синхронизиране с политиките и приоритетите на ЕС. Особено внимание да се отделя чрез специализиран отдел за подкрепа , подбор и приложение чрез трансфера на интелектуална собственост от научните звена в производствените сектори и постигане на иновативни пробиви в международен мащаб. Варианти за директор: Христина Цветанска (БАКЕП), Ивана Радонова (МОН), Ивайло Божинов(ИАНОИР), Росен Драганов(МИ).
  3. Към чл.16(1) Дирекция Инструменти и мрежи“ – за мониторингови и оценъчни функции спрямо мерките и инструментите, вкл. за избора на външна подкрепа, като и на външнш независими експерти и на консултантски фирми (чрез обществени поръчки) – най-рисковите дейности с утвърдени досега съмнителни и деформирани практики за раздаване на „лесни пари“. Тя успокоява общественото мнение чрез умела комуникационна стратегия и реклама и изготвя ежегодни аналитични отчетни доклади за напредъка за постигането на реални и полезни резултати – достатъчно е поне 50% да има такива(за вложенията в иновации това е напълно достатъчно даже в Калифорния). Варианти за Директор: Ангелина Тодорова(МФ), Людмила Тозева и Вяра Маркова (МС) Катя Първанова (МТуризма).

Главен секретар Иван Модев (ДАЕУ) или Кирил Гератлиев (ИАНОИР)(вероятно няма да желае),

Дирекция „Административно обслужване“ – Иван Попов или Ивайло Божинов (ИАНОИР)

Забележка: Някои от по-горе упоменатите може да бъдат избрани и за ръководители на отдели.

Заключение. Не претендирам, че моите предложения са най-подходящите, но постепенно трябва да се утвърждава Правилото, че мнението на фронтовата линия трябва да се взема предвид от щабовете. Без това взаимодействие успехите ще бъдат съмнителни!

 

29.12.2020 г.                                       ст.н.с. д-р Георги Райчевски

Член на КН на ОП“РКБИ“(2007-2013) и на КН „ИК“(2014-2020