Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

След приемането на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., ПРОБПЕЕ), в резултат от натрупаната практика от работата на борсовия пазар се установи липса на нормативно регламентирана възможност за борсовия оператор, при необходимост да преустанови функционирането на някой от екраните за търговия, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“. В тази връзка е необходимо да бъде извършена промяна в ПРОБПЕЕ, съгласно която да бъде предвиден механизъм, посредством който да е възможно да се стигне до временно прекратяване на работата на някой от екраните за търговия на сегмент „Двустранни договори“, ако са налице важни причини за това.

С проекта на ПИД на ПРОБПЕЕ се цели да се създаде сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар, като се уреди правото на борсовия оператор, каквото вече съществува по отношение пазарен сегмент „Ден напред“ и „В рамките на деня“, временно да преустановява работата на екраните за търговия на сегмент „Двустранни договори“.

Приемането и прилагането на ПИД на ПРОБПЕЕ ще премахне рисковете пред БНЕБ ЕАД и търговските участници, породени от липсата на ликвидност на съответния екран за търговия или от друга важна причина, налагаща временно преустановяване на търговията, което ще резултира в по-голяма яснота и сигурност в отношенията между търговците участници, както и между тях и оператора на организирания борсов пазар на електрическа енергия.

 


Дата на откриване: 17.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 31.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари