Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно- почивно дело“

С настоящия проект на Постановление на Министерския съвет се предлагат  минимални промени, водещи до промяна в числеността на съответните дирекции /в рамките на утвърдената обща численост в ИА „ВКВПД“/ и частични промени в начина на организация на административните звена в специализираната администрация на ИА „ВКВПД“, а именно- Главна дирекция „Военно- почивно дело и военни клубове“ /ГД „ВПДВК“/.

 Промени в организационната структура на ИА „ВКВПД“ са правени за последен път през 2016г., когато е приет действащият към момента Устройствен правилник.  Натрупаната в този период практика помогна за идентифициране на известни слабости и недостатъци на създадената организация на работа, сред които най-съществените са:

-         изключително увеличен обем на сключваните договори, в резултат от провеждани процедури по реда на ЗОП, ЗДС и ППЗДС, граждански и трудови договори и споразумения, водещи до прекомерна натовареност на единствения финансов контрльор в ИА „ВКВПД“; 

-         необходимост от уеднаквяване на  организационната принадлежност на всички служители в страната, осъществяващи правното осигуряване на териториалните звена;

-        сериозно несъответствие в сферите на дейност и обема на задължения, възложени на началниците на териториалните отдели и длъжностното им ниво, спрямо отговорностите и ресора на останалите началници на отдели в ИА „ВКВПД“.

 

 В съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от ЗНА по проекта на постановление  обществените консултации са за 14-дни. Прилагането на съкратения срок цели преди приключване на активния зимен сезон да се постигне цялостно повишаване на ефективността в работата на главната дирекция и подобряване на субординационното ѝ управление. На следващо място, прилагането на съкратения срок е обусловено от факта, че предстоящите промени са свързани с преназначавания и изготвяне на нови длъжностни характеристики на голяма част от служителите в главната дирекция. Доколкото подготовката на сезон „Лято 2021“ вече започна, необходимо е в спешен порядък да се даде възможност ръководителите на териториалните звена, при по- голяма свобода за вземане на решения, да изградят ясна визия за организиране на предстоящите дейности.

 

 


Дата на откриване: 18.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 31.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари