Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Със законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс се предлагат промени, които имат за цел да се осигури пълното въвеждане на изискванията на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ, L 335/1 от 17 декември 2011 г.; попр., ОВ, L 18/7 от 21 януари 2012 г.) във връзка с установено от Европейската комисия (ЕК) несъответствие в някои разпоредби от релевантното българско законодателство. Също така се предлага допълнение на чл. 350а НК, където се съдържа текст, уреждащ наказателна отговорност, свързана с употребата на високорискови ветеринарномедицински препарати, но липсва наказателна разпоредба за нелегален внос и разпространение в страната на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита (ПРЗ). Нелегалният внос на ПРЗ, съдържащи забранени вещества, представлява висока обществена опасност за здравето на хората и околната среда. С предвиждането на наказателна отговорност за осъществяването на производство и предлагане на пазара на продукти за растителна защита, които не са разрешени в страната, както и пренасянето през границата на Република България ще изпълни изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Директива 2009/128/ЕО за въвеждане на система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции с оглед високата степен на обществена опасност на деянията.


Дата на откриване: 18.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари