Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допъленние на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.

Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие на подзаконовия нормативен акт - Правилника за издаване на българските лични документи с оглед промяната в Закона за българските лични документи (Обн. ДВ бр. 60 от 2020 г.) (ЗБЛД). С изменението в ЗБЛД се създаде механизъм, по който ще се издават заместващи документи, за да се реализира правилото на чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при което в случаите на потвърждаване или налагане на мярка за процесуална принуда – забрана за напускане пределите на Република България - в съдебното производство след постановяване на присъда, на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност. Предлага се временната карта за самоличност да се издава служебно от звената „Български документи за самоличност“ към областните дирекции на Министерството на вътрешните работи по седалище на съда, наложил мяркат по чл. 68, ал. 2 от НПК или от дирекция „Български документи за самоличност“ на министерството, в срок до 8 работни часа от получаване по служебен път на съдебното разпореждане за отнемане на документите за самоличност. Предвижда се след издаване на временната карта за самоличност, структурата, която я е издала да уведоми за това съда и лицето, на което е издадена.


Дата на откриване: 18.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 януари 2021 г. 15:45:52 ч.
Bai_Bradar

Неуредена хипотеза

§ 2. - ал. 3 на нов чл. 21а - Според алинеята отнетият личен документ се предава за съхранение в звеното, в което е регистрирано заявлението за издаването му. Този текст върши работа когато заявлението е подадено на хартия в звено. Но не върши работа когато заявлението е подадено по електронен път през Портала за електронни административни услуги на МВР. Порталът представлява виртуално/фиктивно звено за приемане на заявления и като такова в него няма как да се съхранява отнет личен документ. Текстът на алинеята следва да се допълни с тази хипотеза.