Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

 

С приемането на проекта се очаква законосъобразно прилагане на европейските правила по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци и коректно изпълнение на одобрените оперативни програми.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

 Електронен адрес:

 AMehmedova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 декември 2020 г. 17:51:57 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

Доклад от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите относно „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам общественото обсъждане да бъде прекратено и обявено отново след като към проекта на доклад се приложат всички липсващи и не включени в него приложения, а именно:

2. Справка за отразяване на постъпилите становища;

3. Справки за отразяване на постъпилите предложения от обществената консултация;

4. Постъпили становища.

 

30 декември 2020 г. 17:52:32 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

Доклад от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите относно „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В раздел „ЦЕЛИ“ на доклада е записано „Променени са изискванията по отношение на притежанието и поддържането от организациите на производители на придобитите с финансова помощ активи, като значително са облекчени условията за организации, които са малки и средни предприятия.“.

 

В НИД е записан текст:

§ 17. В чл. 20ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 думите „изтичане на срока на договора“ се заменят с „края на минималния период на собственост на имуществото, определен съгласно §1, т. 12 на допълнителните разпоредби.“

2. В ал. 6 основният текст се изменя така: „До края на минималния период на собственост на подпомаганите активи, организацията на производители или асоциацията на организации на производители и нейните членове са длъжни:“.

3. Създават се ал. 7 - 11:

„(7) В срок от влизане в сила на договора за финансово подпомагане до края на минималния период на собственост на подпомаганите активи, с цел установяване на целевото изпълнение, ДФ „Земеделие“ има право да:

1. извършва административни проверки и проверки на място;

2. проверява материалните ценности, счетоводната отчетност, документите и техническите носители на информация, както и техническото оборудване за нейното набиране и програмно осигуряване във връзка с одобрената инвестиция;

3. изисква от ползвателя или упълномощените от него лица документи, сведения и справки.

(8) Обект на проверките по ал. 7 е спазване на договорните задължения, както и изпълнението на задълженията по ал. 6.

(9) Когато при проверките по ал. 7 се установи, че организацията на производители или асоциацията на организации на плодове и зеленчуци не изпълнява договорни задължения и не спазва изискванията на ал. 6, ДФ „Земеделие“ уведомява писмено ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и за последствията от това.

(10) Ползвателят на помощта не се санкционира, когато отстрани или преустанови неспазването на задълженията по ал. 9 в едномесечен срок, но не извън рамките на минималния период на собственост на подпомаганите активи.

(11) Когато ползвателят на помощта не отстрани или не преустанови нарушенията по ал. 9 в срока по ал. 10, дължи връщане на получената финансова помощ, заедно със законната лихва върху нея.“

 

С посоченият текст се въвежда изцяло нова времева рамка за контрол на адресатите по наредбата, която следва да се приложи и спрямо посочените в доклада групи, за които само е записано „Към настоящия момент всички групи производители, сключили договор за финансово подпомагане с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФ „Земеделие“), са изпълнили плановете си за признаване и са признати като организации на производители в нормативно установения срок и са в етап на мониторинг.“

 

Във връзка с горното констатирам, следния текст на доклада „Предложеният проект не води до въздействие върху държавния бюджет и върху адресатите на наредбата.“ е формален и не отчита допълнителни разходи, които следва да реализират всички адресати на наредбата във връзка с новите срокове за мониторинг.

 

Предлагам докладът да бъде допълнен чрез коригираните на описаните по- горе пропуски в него.

 

02 януари 2021 г. 11:36:47 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

„1. са създадени по инициатива на техните членове и извършват една или повече от дейностите, изброени в чл. 152, параграф 1, буква б) на Регламент (EС) № 1308/2013 за постигане на поне една от целите, посочени в чл. 160 на Регламент (EС) № 1308/2013;“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам да се прецизира текста „дейностите, изброени в чл. 152, параграф 1, буква б) на Регламент (EС) № 1308/2013“, защото буква „б“ е с текст „б) са учредени по инициатива на производителите;“. Предполагам, че следва да е буква „в“. Допълнително в буква „в“ са описани цели, а не дейности!

 

2) Предлагам да се прецизира текста „за постигане на поне една от целите, посочени в чл. 160 на Регламент (EС) № 1308/2013“, като се уточни, че се отнася само за параграф 1 от члена, който е със следното съдържание „В сектора на плодовете и зеленчуците организациите на производителите преследват поне една от целите, посочени в член 152, параграф 1, буква в), подточки i), ii) и iii).“

 

3) Предлагам да се прецизира текста „за постигане на поне една от целите, посочени в чл. 160 на Регламент (EС) № 1308/2013“ по отношение на точност и изчерпателност, защото в параграф 1 на чл. 160 са посочени минимални цели (член 152, параграф 1, буква в), подточки i), ii) и iii)), които следва да се „преследват“, а предложения текст не е заложил това изискване и позволява да се преследва дори една цел извън посочените в скобите.

 

 

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 4 се създава т. 4:

„4. стойността на предлаганата на пазара продукция в случаи на болести по растенията, нашествия на вредители и загуби, причинени извън отговорността и контрола на организацията на производители, се изчислява в съответствие с изискванията на чл. 23, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се прецизира текста „изчислява в съответствие с изискванията на чл. 23, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891“, защото в параграф 4 е записано „през предходния референтен период“, а в чл. 5, ал. 4 от Наредбата №11 е наличен текст „… се изчислява през първата година от създаване на организацията на производители на плодове и зеленчуци като сбор от стойността на предлаганите на пазара през предходната година от отделните членове плодове и зеленчуци, а от втората година - като стойност на предлаганите на пазара през предходната година плодове и зеленчуци от организацията за продуктите, за които е призната.“. Не става ясно в случай по параграф 4 се взема в предвид предходната на предходната година или само предходната, като във втория случай ще обезсмисли текста.

 

02 януари 2021 г. 11:38:03 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 2:

a)         създава се нова т. 12:

„12. справка за обработваемите площи и култури през предходната календарна година;“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам точката да отпадне защото създава административна тежест върху адресатите на наредбата организации на производители(ОП) и асоциации на организации на производители (АП) и не отчита факта, че в МЗХГ и ДФЗ разполагат с данните, които се изискват чрез справката.

 

2) Ако не се приеме предложението по предходната точка предлагам да се прецизира текста „през предходната календарна година“, защото спрямо 01 октомври в календарната година има две стопански години, спрямо които се представя информация през МЗХГ и ДФЗ. Не е ясно за коя стопанска година следва да е представената информация, защото при този текст следва да се сумират данни от двете стопански години.

 

 

02 януари 2021 г. 11:38:30 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „тримесечен“ се заменя с „четиримесечен“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точката да отпадне поради липса в доклада към НИД на обосновка какво налага увеличаване на този срок с един месец. Също така не е представена оценка финансовите разходи, които ОП/АП по наредбата ще направят при увеличаване на срока.

 

 

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 3 думите „групите производители“, „групи производители“, „група производители“ и „и не по-често от веднъж годишно“ се заличават.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам от предложението за ал.3 да отпадне текста „и не по-често от веднъж годишно“, защото в противен случай се създава възможност за повече от една проверка в рамките на годината, което не е обоснова в доклада към НИД с каква цел се предлага точно това изменение при условие, че проверяваните данни за предходна година няма да са различни от вече предоставени при такава проверка, както и не е представена оценка финансовите разходи, които ОП/АП по наредбата ще направят при увеличава на проверките с повече от една на година.

 

 

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

3. В ал. 4 във второ изречение думите „базата данни“ се заменят с „електронния регистър“ и се създават изречения трето - шесто: „При прилагане на чл. 59 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, организацията на производители на плодове и зеленчуци уведомява Министерството на земеделието, храните и горите за предприетите корективни мерки в рамките на определения за това срок. По реда на чл. 9, ал. 6 Министерството на земеделието, храните и горите извършва проверка за съответствие с критериите за признаване по чл. 3 - 5. При констатиране на несъответствия спирането на обработката на заявката за плащане се извършва със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ след получаване на уведомление по чл. 11, ал. 3, т. 2. След получаване на писмо от Министерството на земеделието, храните и горите, че несъответствията с критериите за признаване  са отстранени, обработката на заявката за плащане се възобновява със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам в текста „При прилагане на чл. 59 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“ да се уточни, че се отнася за параграф 1 на чл. 59, защото самия чл. 59 се състои от 8 параграфа и не става ясно към кой от тях е обръщението, като самите те уреждат различни от предложените в точка условия.

 

02 януари 2021 г. 11:38:57 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 8. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

3. Създават се т. 5 и 6:

„5. когато в рамките на една година от изпращане на уведомлението за извършване на проверката по чл. 10, ал. 3 не се установи контакт с организацията производители или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци и са получени две обратни разписки за недоставена поща, в резултат на което не може да бъде реализирана проверката по чл. 10, ал. 3; уведомлението се изпраща едновременно по електронна поща и по куриер с обратна разписка.

6. когато не бъдат отстранени установените нередности по чл. 10, ал. 4 в рамките на определения за това срок.“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В чл. 10, ал. 3 е посочен реда за периодична проверка на място.

Предлагам да се прецизира предложението и да обхване конкретно случая при възпрепятстване провеждането на проверка на място от комисията по чл. 9, ал. 6, която проверка се извършва физически от членовете на комисията по декларираното седалище и адрес на управление в заявлението по Приложение № 1.

Направеното предложение не е мотивирано защо се въвеждат едногодишни срокове за връчване на уведомлението за проверка!

Ако предложението не се приеме предлагам:

1) „поща“ да се промени на „универсалната пощенска услуга“ по Закона за пощенските услуги;

2) „електронна поща“ да се промени на „като електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

 

 

§ 10. В чл. 14, ал. 3 думите „групи производители“ се заличават.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам параграфа да отпадне, защото в публичния електронен регистър ( https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/01/27/spisak_na_priznati_op_gp.docx ) на сайта на МЗХГ все още има вписани групи на производители.

 

 

§ 11. В чл. 18, ал. 1 думите „пар. 2“ се заличават.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам параграфа да отпадне, защото чрез него се премахване едно точно обръщение към норма в регламента във връзка с финансовата помощ на Съюза и неговото приемане ще доведе до общо обръщение към чл. 34 на регламента, в който член има общо четири параграфа!

 

02 януари 2021 г. 11:39:15 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Оперативните програми трябва да включват две или повече екологични действия, или поне 10 % от разходите по оперативните програми следва да покриват екологични действия, които са допустими съгласно одобрената от Европейската комисия Национална рамка за екологични дейности. При екологичните действия се спазват изискванията на чл. 33, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и чл. 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията. Когато най-малко 80 % от производителите - членове на ОП са поели един или повече еднакви агроекологични и климатични ангажименти или ангажименти за биологично земеделие, предвидени в чл. 28, параграф 3 и чл. 29, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г.), тогава всеки от тези ангажименти, покриващ условието за 80%, се счита за едно екологично действие съгласно чл. 33, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам да се уточни, че „Национална рамка за екологични дейности“ е част от „НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“, като в действащата стратегия е Приложение №1. Рамката не е самостоятелен документи и следва да се посочи като част от основния документ.

 

 

§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Подадената от организацията на производители оперативна програма се оценява съгласно приложение № 10. Тя трябва да показва икономическа жизнеспособност, която следва да се доказва при първоначалното одобрение на оперативната програма и при нейните последващи изменения, съобразно заложените в нея инвестиции и дейности, като се преизчислява и оперативният фонд. Изпълнението на оперативната програма трябва да води до значително подобряване на цялостната дейност на организацията чрез постигането на минимум две от целите по чл. 152, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или две от целите по чл. 33, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013, като подобряването на изпълнението се отчита чрез индикаторите от Националната стратегия и от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) В текста се цитира „Националната стратегия“, като не става ясно коя е тази стратегия. Ако се има в предвид „НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ предлагам при първото позоваване на тази стратегия да се въведе съкратеното й изписване за целите на Наредбата, като „Националната стратегия“.

 

2) В предложението е записано „се отчита чрез индикаторите от Националната стратегия“, като не е посочен в кой раздел или приложение от стратегията са посочените индикатори. В стратегия има 143 съвпадения на думата „индикатор“, като тя се среща в описателни текстове и в таблици. Предлагам да се посочи раздел и/или приложение, в което са посочени индикаторите и очакваните резултати за него.

 

3) Приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията се състои от пет точки с приложени към всяка от тях таблици.

В член 4, параграф 1, буква а) и член 21, параграф 3, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 е записано „a) описание на първоначалното състояние, базирано, когато е подходящо, на общите базови показатели, описани в точка 5 от приложение II;“

В член 56, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 е записано „2. Напредъкът, ефикасността и ефективността се оценяват посредством определените в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 общи показатели за постигнатите резултати по отношение на изходното положение, както и на влаганите ресурси (финансово изпълнение), осъществените дейности, резултатите и въздействието на изпълняваните оперативни програми.“.

Предлагам да се поясни кои са точно показатели за контрол по точки от Приложение II, защото различните членове от регламенти изискват части от тях, а не всичките.

Предлагам да се опише и методологията, по която изменението на стойност на индикатор ще се отчита като подобряване на изпълнението на оперативната програма.

 

02 януари 2021 г. 11:39:44 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 15. В чл. 20д се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Включените в оперативната програма разходи, свързани с допустимите инвестиционни разходи, извършени както в процеса на нейната подготовка, така и по време на нейното изпълнение, не могат да надхвърлят 4,75 на сто от общия размер на допустимите разходи за съответната година на изпълнение на оперативната програма. Допустимите разходи не може да превишават:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Във връзка с текста „извършени както в процеса на нейната подготовка“ предлагам да се уточни дали има дата, спрямо която такива разходи не са допустими, например 01.01.2014г.

 

2) Във връзка с описанието на разходите по точки 1-4 се предполага, че това са „общи разходи“ и следва да се изключат от базата, върху която се определя техния размер, защото и те влизат в сумата на „общия размер на допустимите разходи за съответната година“.

 

 

§ 15. В чл. 20д се правят следните изменения и допълнения:

1. 2,25 на сто от допустимите разходи за съответната година за разходи за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, свързан с допустимите инвестиционни разходи по оперативната програма;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се уточни дали авторски надзор по технически/работен проект се включва в този размер или е извън него и за него няма определен максимален процент на допустимост.

 

 

§ 15. В чл. 20д се правят следните изменения и допълнения:

3. В ал. 3, т. 2 думите „на цялата оперативна програма“ се заменят с „за инвестицията, за която е необходимо закупуването на земята“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се разпишат правила, спрямо които еднозначно се определя за коя инвестицията е необходимо закупуване на земя или да се посочат разходи от Приложение № 10а, спрямо които е допустимо закупуване на земя. Предложението е свързано с точно определяне на основата, от която се изчислява процента на разходите за земя и е във връзка с точка 6 от Приложение II от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891.

 

 

§ 16. В чл. 20е, ал. 1 думите „при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии“ се заличават.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам предложението да отпадне защото не е възможно да се представят три съпоставими оферти за всеки от трите вида разходи, които могат да се притежават само от един субект- правоносител, който да ги предлагам и са строго свързани с индивидуализиращи характеристиките, които ги отличават от всички останали такива.

 

02 януари 2021 г. 11:40:04 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 17. В чл. 20ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 думите „изтичане на срока на договора“ се заменят с „края на минималния период на собственост на имуществото, определен съгласно §1, т. 12 на допълнителните разпоредби.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точката да отпадне, защото с нея се въздава допълнителна административна и финансова тежест върху ОП/АП по наредбата. В доклада за НИД липсва обосновка за това и не е направена финансова оценка на тези допълнителни разходи, които трябва да направят ОП/АП по наредбата.

Действащият текст е точен и ясен по отношение на срока, в който следва да се поддържа застраховка и той изтича с изтичане срока на договора за отпускане на финансовата помощ.

 

 

§ 17. В чл. 20ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 думите „изтичане на срока на договора“ се заменят с „края на минималния период на собственост на имуществото, определен съгласно §1, т. 12 на допълнителните разпоредби.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точка 1 да не се прилага за действащи оперативни програми, към момента на влиза в сила на промяната. В противен случай промяната въвежда допълнителни разходи, които не са обосновани към доклада за НИД и липсва оценка за разходи, които ще трябва да направят ОП/АП за тях.

 

 

§ 17. В чл. 20ж се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 6 основният текст се изменя така: „До края на минималния период на собственост на подпомаганите активи, организацията на производители или асоциацията на организации на производители и нейните членове са длъжни:“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точка 1 да не се прилага за действащи оперативни програми, към момента на влиза в сила на промяната. В противен случай промяната въвежда допълнителни разходи, които не са обосновани към доклада за НИД и липсва оценка за разходи, които ще трябва да направят ОП/АП за тях.

 

 

§ 17. В чл. 20ж се правят следните изменения и допълнения:

3. Създават се ал. 7 - 11:

„(7) В срок от влизане в сила на договора за финансово подпомагане до края на минималния период на собственост на подпомаганите активи, с цел установяване на целевото изпълнение, ДФ „Земеделие“ има право да:

1. извършва административни проверки и проверки на място;

2. проверява материалните ценности, счетоводната отчетност, документите и техническите носители на информация, както и техническото оборудване за нейното набиране и програмно осигуряване във връзка с одобрената инвестиция;

3. изисква от ползвателя или упълномощените от него лица документи, сведения и справки.

(8) Обект на проверките по ал. 7 е спазване на договорните задължения, както и изпълнението на задълженията по ал. 6.

(9) Когато при проверките по ал. 7 се установи, че организацията на производители или асоциацията на организации на плодове и зеленчуци не изпълнява договорни задължения и не спазва изискванията на ал. 6, ДФ „Земеделие“ уведомява писмено ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и за последствията от това.

(10) Ползвателят на помощта не се санкционира, когато отстрани или преустанови неспазването на задълженията по ал. 9 в едномесечен срок, но не извън рамките на минималния период на собственост на подпомаганите активи.

(11) Когато ползвателят на помощта не отстрани или не преустанови нарушенията по ал. 9 в срока по ал. 10, дължи връщане на получената финансова помощ, заедно със законната лихва върху нея.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точка 1 да не се прилага за действащи оперативни програми, към момента на влиза в сила на промяната. В противен случай промяната въвежда допълнителни разходи, които не са обосновани към доклада за НИД и липсва оценка за разходи, които ще трябва да направят ОП/АП за тях.

 

 

§ 17. В чл. 20ж се правят следните изменения и допълнения:

(11) Когато ползвателят на помощта не отстрани или не преустанови нарушенията по ал. 9 в срока по ал. 10, дължи връщане на получената финансова помощ, заедно със законната лихва върху нея.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам предложеният текст да се промени и да се въведе пропорционалност на връщаната финансова помощ спрямо съотношението на периода на нарушение към периода на оперативната програма.

 

02 януари 2021 г. 11:40:32 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 основният текст се изменя така: „В срока по чл. 33, параграф 2 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията със заповед на изпълнителния директор ДФ „Земеделие“:“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам предложението да отпадне. Действащият текст на ал. 3 чл. 21 поставя реалистичен срок пред ДФЗ, който се е прилагал и до момента и допълнително в доклада за НИД липсва обосновка защо се въвежда това увеличение и какво въздействие ще има върху ОП/АП.

 

2) Ако предложението по точка 1 не се приеме изразявам следните забележки по предложения текст:

Съдържанието на параграф 2 на чл. 33 е:

2. Държавите членки вземат решения по оперативните програми и оперативните фондове най-късно до 15 декември на годината, в която те са представени.

Държавите членки уведомяват организациите на производители за тези решения най-късно до 15 декември.

По надлежно обосновани причини такива решения може обаче да се вземат след посочената дата, но не по-късно от 20 януари след датата на заявлението. С решението за одобрение може да се постанови, че разходите са допустими от 1 януари на годината след представянето.

 

Предложеният текст за ал. 3 не дава ясно за приложимостта на нормата на чл. 33, параграф 2 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 в България по отношение на следното:

1) Как взето решение в максималния срок до 15 декември ще бъде представено в този срок и на ОП/АП, като има технологичен срок за това?

2) Какви са „надлежно обосновани причини“, които могат да увеличат срока до 20 януари след датата на заявлението или се дава „свобода“ на ДФЗ да създава и мотивира такива?

 

 

§ 27. В чл. 28, ал. 1-4 се отменят.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам предложението да се разшири с текст, който премахва въведените от ДФЗ отговорност чрез декларация „10 Декларирам, че в продължение на 5 години няма да отчуждавам, да отдавам под аренда или наем или да преотстъпвам безвъзмездно обектите на инвестициите.“ в Заявка за плащане за година от плана за признаване по схема "Групи производители". С посочената декларация ДФЗ задължава ползватели на помощта да спазват ограниченията в период до 5 години след датата на подадената заявка за плащане, което спрямо последната заявка за инвестиции по план за признаване е с поне 4 години след срока на договор за БФП по него.

Предложението е във връзка с непроменен текст на чл. 32, ал. 3, точка 1 от Наредбата.

 

02 януари 2021 г. 11:40:45 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 34. Приложение 1 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ:

1) предлагам да се поясни какво трябва да се направи с излишните форми в текста „кооперация/събирателно дружество/дружество с ограничена отговорност“;

2) предлагам текста „изброяват се продуктите“  да се разшири, като се посочи приложимата номенклатура за наименования, която трябва да се ползва и да се посочи връзка към нея;

3) как следва да се отбележат израните цели след текста „Организацията е създадена за постигане на поне една от следните цели (отбелязват се избраните цели):“?;

4) предлагам в текста „2. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година съгласно чл. 5, ал. 4 (Таблица 1 към заявлението)“ да отпадне думата „финансови и/или“ или да се поясни какво се има в предвид под нея, защото в чл. 5, ал. 4 са посочени „доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството“;

5) предлагам точка 6 да отпадне. Създава се допълнителна административна тежест върху ОП, като се изисква информация, която е налична в МЗХГ/ДФЗ. Справката не уточнява как следва да се посочат данните в нея за двете стопански години, които частично се включват в една календарна година;

 

02 януари 2021 г. 11:40:56 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 34. Приложение 1 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:

Таблица 1 Справка за издадени разходооправдателни документи за реализирана продукция от членовете през предходната календарна година

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ:

1) колона 2: спрямо коя номенклатура се изписва вида на продукта?

2) колона 6: да се посочи, че не е приложима за юридически лица по ТЗ или да се посочи на какво основание за тях се изисква доказване на плащане, за разликата от физическите лица, за които доход се признава при получено плащане;

3) колона 7: какво следва да се запише в тази колона, защото в колона 8 се записва количестовото? Това колона за вид мярка ли е и ако да- само кг. ли се разрешава за ползване?

4) колона 9:

4.1) при условие, е се посочва общо количество за член в тази колона следва да се посочи средна цена за продукта ли?

4.2) До кой знак следва да се закръгля при условие, че има количество в колона 8 и ст-ст в колона 10?

4.3) цената без ДДС ли трябва да се посочва?

4.4) последния примерен ред в справката е в сиво. Защо? Следва ли да се записва сума за колона и ако да- за коя колона?

4.4) предлагам колоната да отпадне поради неяснотите, описани по- горе, като най- същественото е, че се посочва средна цена, която не носи реална информация за продажбите.

 

02 януари 2021 г. 11:41:07 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 34. Приложение 1 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:

Таблица 2 Списък на членовете на организацията на производители

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ:

1) колона 3: спрямо кой нормативен акт следва да се посочи „регистрирани производители на плодове и зеленчуци“?

 

02 януари 2021 г. 11:41:22 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

§ 34. Приложение 1 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:

Декларация 1 СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ:

1) предлагам, ако не отпадне таблица №1, същата да бъде приложение към настоящата декларация, защото с нея се доказва годишната стойност на предлаганата на пазара продукция;

2) в декларацията е записано „долупосочените поименно членове на организацията“ а в декларацията няма такъв текст или посочено място за тяхното изброяване;

 

02 януари 2021 г. 11:41:36 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 34. Приложение 1 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:

Декларация 2 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ, ЧЛЕНУВАЩ В ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ:

1) записан е текст „Долуподписаният……… (трите имена на членуващия земеделски производител)“, като не става ясно какво следва да се запише при член, който е юридическо лице по ТЗ;

2) записан е текст „с ЕИК ……………….……………“, като не става ясно какво следва да се попълни за физически лице;

3) в декларацията има два дублиращи се текста „…… изписва се името на ОП, както е записано в Търговски регистър“ и „В качеството ми на член на Организация на производители: …… изписва се името на ОП“. Предлагам да остане само единият от тях;

4) записан е текст „изброяват се продуктите, с които се участва в ОП“, като не става ясно спрямо коя номенклатура трябва да се изпишат имената на продуктите; от записаният текст не става ясно дали членът е задължен само с тези продукти да участва или това е минимален, незадължителен списък. Текстът не отразява промяна при члена спрямо произвежданите продукти или следва да се разглежда само спрямо продуктите за предходната година;

5) записан е текст „Членувам само в една Група/Организация на производители с посочените от мен продукти.“, в който е налична опция „Група“, която е в противоречие със самата декларация;

 

02 януари 2021 г. 11:41:50 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 34. Приложение 1 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:

Декларация 3 ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг/и член/ове на дружество ..........................................

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ:

1) предлагам декларацията да отпадне, защото не е включена в списъка към „Към заявлението прилагам следните документи (излишното се зачертава)“ от Заявление;

2) в заглавието на декларацията е записано „дружество“ и не става ясно дали това е ОП?

3) предлагам да се поясни какъв текст се очаква да се впише в двата квадрата в декларативната част на декларацията;

4) записан е текста „И заедно, притежаваме не повече/повече от 40 % от гласовете и дяловете“, като се изисква условието да е изпълнено и за гласовете и за дяловете, като не става ясно какво се декларира, ако само едното от условията е изпълнено по дружествен договор?

5) записан е текста „Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя Министерство на земеделието, храните и горите за всички настъпили промени на декларираните обстоятелства.“, като не е посочено в какъв срок следва да се извърши уведомяването.

 

02 януари 2021 г. 11:42:09 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 34. Приложение 1 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:

Таблица 3 Справка за обработваемите площи и култури през предходната календарна година

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ:

1) колона № 1: не става ясно защо последователността в номерацията е през празни редове. Какви условия водят до това номериране?

2) колона № 2: защо заглавието на колоната е в множествено число при условие, че на ред се записва един член?

3) колона 3: площта в колоната как следва да се посочи, че е дка или ха, при условие, че липсва колона за вид на мярката за това?

4) колона 4: вида на продукцията спрямо коя номенклатура следва да се изпише?

 

02 януари 2021 г. 11:42:17 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 41. За договори по чл. 21, ал. 4, сключени до влизане в сила на тази наредба, както и за подадени през 2020 г. оперативни програми по чл. 21, ал. 1 се прилага досегашния ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ:

Предлагам да се поясни спрямо кои членове и алинеи се прилага досегашния ред, защото промени са съществено спрямо изискванията и сроковете за изпълнение на оперативните програми.

 

17 януари 2021 г. 14:56:44 ч.
BAOPPZ

Предложения по проект на НИД

§ 15. чл. 20д 

Допустими са разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на оперативната програма, така и по време на нейното изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи, както следва:

1. консултантските услуги, свързани с изработването на бизнес план към проекта не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи (одобреният оперативен фонд) за всяка една от годините на оперативната програма, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро за съответната година;

2. разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строителномонтажни дейности, не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи (одобреният оперативен фонд) за всяка една от годините на оперативната програма;

3. разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по т. 2, не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи (одобреният оперативен фонд) за всяка една от годините на оперативната програма;

4. разходите за строителен надзор не могат да превишават 1,0 на сто от допустимите разходи (одобреният оперативен фонд) за всяка една от годините на оперативната програма

 

5. разходите за предпроектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2, 3 и 4, не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи (одобреният оперативен фонд) за всяка една от годините на оперативната програма.

Допустими са разходи, извършени до 12 месеца, преди датата на подаване на проектното предложение.