Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗИД на ЗЗК) е разработен от Комисията за защита на конкуренцията с цел привеждане на националното законодателство в съответствие с нормите на Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар и на Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Директива (ЕС) 2019/1 предвижда приемането на разпоредби в националното законодателство, които гарантират независимост, предотвратяване на конфликт на интереси, финансова и кадрова обезпеченост на националните органи по конкуренция при прилагането на правилата на конкуренция на ЕС. В директивата са посочени основните минимални ефективни правомощия на националните органи по конкуренция за разследване (инспектиране на стопански и нестопански помещения, отправяне на искания за информация) и за вземане на решения (решения за забрана, за налагане на структурни и поведенчески мерки, за поемане на ангажименти и временни мерки). Уеднаквява се подходът при изчисляване на санкциите пропорционално на общия оборот. Хармонизират се правилата и програмите за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, приложими в държавите членки, чрез въвеждане на общи правила и процедури и засилено сътрудничество между националните органи по конкуренция на държавите членки при тяхното прилагане. Директивата предвижда също разширяване на сътрудничеството и взаимопомощта между националните органи по конкуренция при разследвания на едно и също нарушение в различни юрисдикции в ЕС, както и във връзка с нотифициране на решения и принудително събиране на глоби, когато дружествата нямат законно присъствие на територията на запитващия орган или не разполагат с достатъчно активи, за да може глобата да бъде събрана в съответната държава.

С Директива (ЕС) 2019/633 за пръв път на ниво ЕС се установява хармонизирана защита на доставчиците на хранителни и селскостопански стоки, като се регламентира минимален списък на забранените нелоялни търговски практики между купувачите и доставчиците във веригата за доставка на храни, както и минимални правила за прилагане на забраната и механизми за координация между националните прилагащите органи. Директивата изрично изброява нелоялни практики, обект на абсолютна забрана (като напр. плащане от купувач на доставчик по-късно от 30 дни при доставка на нетрайни продукти; отказ от купувача на поръчки за нетрайни продукти с кратко предизвестие, което на практика не дава възможност за друга реализация и др.), както и практики, които са забранени, освен ако не са договорени с ясни и недвусмислени условия при сключване на договора за доставка (напр. връщането от купувача на непродадени или похабени продукти на доставчика, заплащане от доставчика на такса на купувача за складиране, излагане или включване в продуктовата гама на негови хранителни продукти и др.). Въвеждат се критерии за приложимост на материалноправните разпоредби, основани на оборота на купувача и продавача. В Директивата е посочен също минимален набор от правомощия на правоприлагащите органи, за какъвто в България е определена Комисията за защита на конкуренцията.


Дата на откриване: 21.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 януари 2021 г. 17:45:32 ч.
Илияна Киндиянова

Мнение

Посочените в проекта допълнения, биха подобрили значително качеството на българския пазар и биха помогнали в развитието на "малките" земеделци, което е предпоставка за достигане на по-качествена и чиста храна до крайния потребител, но за да се случи това е необходим наистина много голям контрол и реално и справедливо прилагане на санкции, в противен случай подобренията напрактика няма да работят. 

07 януари 2021 г. 22:35:11 ч.
Aziti

Средния производител...

Какво ще се случи в бъдеще със средния производител - гръбнака на една икономика, симулираща "данъчно" благоденствие?

20 януари 2021 г. 11:10:27 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е побликувано на адрес https://www.bia-bg.com/uploads/files/positions/Position-ZZK-20-01-21.pdf

20 януари 2021 г. 14:32:15 ч.
спиритсБЪЛГАРИЯ

спиритсБЪЛГАРИЯ - Становище по ЗИД ЗЗК

спиритсБЪЛГАРИЯ (Aсоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки) СТАНОВИЩЕ с наш Изх. № 20210120-76 / 20 януари 2021 г. 

Изпратено до e-docs@mi.government.bg