Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-862 от 2018 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители

Необходимостта от изменение на Наредба № 8121з-862 от 2018 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение, е в резултат от промените в Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (ПУДМВР), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 99 от 2020 г. Промяната, която е относима към визираната наредба е свързана с чл. 11, ал. 2, т. 1 от ПУДМВР с която се създава дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност”. На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за провеждане на обществените консултации е 14-дневен. С предлаганите промени се цели привеждане на подзаконовия нормативен акт в съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 96а от ПУДМВР. В чл. 6, ал. 1, т. 5 думите „дирекция „Координация и административно обслужване“ (ДКАО)“ се заменят с „дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ (ДКИАД)“, а в ал. 3 на същия член и в чл. 10, ал. 1 абревиатурата „ДКАО“ се заменя с „ДКИАД“. С приемането на измененията в Наредба № 8121з-862 от 2018 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение, текстовете в нея ще се синхронизират с разпоредбите на чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 96а от ПУДМВР.


Дата на откриване: 22.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари