Обществени консултации

НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА АКТИВНИЯ ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2012-2030 г.)

Разработването на Нациналната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора произтича от необходимостта за изготвяне на рамка за идентифициране на сфери и възможности за предприемане на действия в отговор на застаряването на населението.

Структурирането на насоки за действие в Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора е съобразено с националните специфики в демогпафското развитие на населението и с основните насоки и приоритети на Европейския съюз за преодоляване на последствията от застаряването.

Основните оперативни цели и задачи, заложени в концепцията са свързани с: осигуряване на условия за активен трудов живот на възрастните хора; осигуряване на възможности за активен живот на хората в пенсионна възраст; осигуряване на условия за достъп до здравни услуги и удължаване на живота на възрастните хора в добро здраве; осигуряване на условия за достъп до образование, за учене през целия живот, за повишаване на квалификацията и за преквалификация с оглед на подобряване на трудовата и социална мобилност на възрастните хора; развитие и модернизиране на дългосрочните грижи и осигуряване на равни възможности за достъп до социални услуги за възрастни; развитие на доброволчеството и солидарност между поколенията.

Значението на предлаганата концепция се отнася до създаване на условия за постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на социалните системи, подобряване на стандарта и качеството на живот на хората и изграждане на сплотено общество.


Дата на откриване: 7.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари