Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

     С проекта на Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за пътищата /ЗП/ се въвеждат в националното ни законодателство правилата на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, чрез:

- разширяване на приложното поле на прилагането на процедурите за управление на безопасността на пътната мрежа, в съответствие с предвиденото в Директива (ЕС) 2019/1936;

- уреждане на нов вид процедури - цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, чрез която се извършва периодично оценяване на състоянието на пътната инфраструктура и на нейната безопасност и целенасочени инспекции по пътна безопасност;

- въвеждане на нормативно установено задължение за предприемане на последващи действия в резултат от проведени процедури за цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, изразяващи се в планирането и извършването на целенасочени инспекции за пътна безопасност или в предприемането на преки коригиращи действия;

     В допълнение, законопроектът цели засилване на ролята на одитора по пътна безопасност и въвеждането на систематична уредба в закона на правомощията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, включително по отношение на процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

      Становища, предложения и коментари по проектите могат да се изпращат на адрес: MHubchev@sars.gov.bg - Мартин Хубчев, директор на дирекция "Правно-техническа методология и контрол",  ДАБДП  и KCalova@mrrb.government.bg - Кристина Цалова, директор на дирекция  "Технически правила и норми", МРРБ 

     Срокът за получаване на коментари по проекта на ЗИД на ЗП във връзка с общественото му обсъждане е 30-дневен.

 


Дата на откриване: 23.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 януари 2021 г. 08:59:59 ч.
mkrusteva

Предложение от Камара на строителите в България

Във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, Камара на строителите в България изразява следното становище:

В изпълнение на т.3, подточка 3.4, б. ”б” на Решение № 16 на Министерски съвет на Република България от 17 януари 2019г. за одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020г., предлагаме с ПРЗ на ЗИДЗП да бъде изменен и допълнен Закона за обществените поръчки, като в Преходните и заключителни разпоредби се въведе изискване Възложителите на процедури за възлагане на обществени поръчки след 01.01.2021г. да изискват, където е приложимо (например при поръчки, свързани с транспорт на товари или пътници, строителство, ремонт и поддържане на пътища и други), от кандидатите/участниците внедрена система за управление  на безопасността на движението съгласно стандарт БДС ISO 39001:2014.

22 януари 2021 г. 21:34:28 ч.
draghetto

Предложения за изменения и допълнения

1. Не става ясно къде е границата между задълженията на стопанина на пътя, контролния орган по смисъла на чл. 165 и 167 от ЗДвП, и ДА БДП. Моля текстовете да бъдат така уточнени, че да е ясно къде започват и приключват контролните функции на различните цитирани субекти.
 
 
2. Да се добавят преходни и заключителни разпоредби към настоящия проект, с цел изменение на параграф 1, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗДвП (“(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Създава се Фонд за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи:”) , в който думите “управляван от министъра на вътрешните работи” да се заменят с “управляван от Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата”
 
мотиви: няма причина отговорността за безопасността да е вменена на ДА БДП, а разходването на средствата да се прави от друго министерство, което няма такива вменени отговорности и аналитичен капацитет.
 
3. чл. 20, ал 3 от ЗП, думите “ внасят в Министерския съвет проекти на закони и на подзаконови нормативни актове...” да се допълнят както следва “ внасят в Министерския съвет, след съгласуване с ДА БДП, проекти на закони и на подзаконови нормативни актове...”
 
4. Така предложеният нов Чл. 19б., ал. 2, думите “дава препоръки и методически указания на лицата по чл. 19, ал. 1.“” да се изменят и допълнят както следва “дава препоръки, методически указания и предписания, задължителни за изпълнение на лицата по чл. 19, ал. 1.“
 
5. В Закона за пътищата се използват термините "път" и "улица", като липса дефиниция и за двете. Належащо е да се разпишат такива.
 
6. В така предложеният Член 36б да се разпише задължение за включване на пътища, независимо от тяхната категория или собственост, по които е настъпило поне е едно ПТП, довело до трайни увреждания или смърт, или по него годишно настъпват ПТП-та над (определен) брой, или са налице жалби от граждани относно неговата безопасност. Мотиви: Видно от приложените към проекта мотиви, голяма част от смъртните случаи настъпват по пътища, извън обхвата на задължителните, по чл. 36б.
 
7. В така предложеният Член 36б, ал. 4 да се допълни както следва “Пътищата, част от трансевропейската пътна мрежа, както и тези, по които е настъпило едно или повече ПТП, довело до трайни увреждания или смърт, или по които са настъпили (определен брой) ПТП-та, не могат да бъдат изключвани”
 
8. В така предложеният Член 36б, в ал. 7 да се изясни думата “управляват”. Мотиви: Редица обекти на пътната инфраструктура се управляват от повече от един субект. Пример е Северната скоростна тангента в София, по която по силата на договор между АПИ и СО, част от дейностите се извършват от АПИ, а други от СО.