Обществени консултации

проект на Наредба за регистрация и контрол на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА

Целта на представения проект на Наредба е да се хармонизира вътрешно-ведомствената нормативна база на Министерството на отбраната, в съответствие с настъпилите промени в националното законодателство по въпросите, касаещи регистрацията, контрола и безопасността на обектите за хранене и храните в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (МО, СППМО и БА).

С приемането на Закона за управление на агрохранителната верига (ЗУАВ), обн.  в ДВ, бр. 51 от 05.06.2020 г., изцяло новия Закон за храните (ЗХ), обн. ДВ бр. 52/09.06.2020 г. и свързаните с тях изменения и допълнения на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), изм. и доп. ДВ. бр. 51/05.06.2020 г. и ДВ. бр. 52/09.06.2020 г. е реализирана законодателна инициатива на Министерството на  земеделието, храните и горите, насочена към установяване на нова структура на законодателство, чрез прилагане на интегриран подход за управление по цялата хранителна верига.

ЗУАВ дава обща рамка  и регламентира същността на дейностите по веригата и включените в нея елементи, и с който се посочват в един закон компетентните органи, които провеждат държавната политика по цялата хранителна верига, осъществяват контрол върху елементите ѝ, извършват оценка на риска и са отговорни за обема на информация.

ЗХ следва в йерархично-структурно отношение европейското законодателство и определя общите  изисквания към безопасността  на храните, към бизнес операторите от хранителния сектор и към обектите  за производство, преработка и дистрибуция на храни.

Необходимостта от изготвяне на проекта за Наредба се налага от изискванията на чл. 25 от ЗХ, съгласно който ръководителите на специализирани структури към Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието извършват регистрация или одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 на прилежащите им обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, като редът за регистрация, одобрение и контрол на тези обекти се определя с Наредби на съответните министри.

Министърът на отбраната е определил като такава специализирана структура за Министерство на отбраната - Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена от състава на Военномедицинска академия (НПЦВЕХ-ВМА), която ще изпълнява функциите, задачите и дейностите на вътрешноведомствено специализирано звено за МО, СППМО и БА по регистрацията и контрола на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, по смисъла на чл. 7, ал. 2 от ЗУАВ,  чл. 25 от ЗХ  и чл. 12, ал. 2 от ЗВМД.

Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, в качеството си на компетентен държавен орган, с Решение № РД 11-2421/23.10.2020 г., е делегирал на НПЦВЕХ-ВМА такива правомощия.

В тази връзка, текстовете на проекта на Наредба са съобразени с изискванията, произтичащи от цитираните по-горе закони и в съответствие с делегираните от компетентния орган правомощия.

В предложения проект на Наредба е регламентиран реда за регистрация и контрол на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, разположени във военните формирования и обекти на МО, СППМО и БА, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година, относно хигиената на храните. 

 


Дата на откриване: 4.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 януари 2021 г. 11:32:47 ч.
в. найденов

Промяна

Предлагам на стр. 14, в чл. 25 от проекта на Наредба, думата "директора" да се замени с "началника", предвид обстоятелството, че съгласно чл. 47 от Правилника за устройството и дейността на Военномедицинска академия, обн., ДВ, бр. 107/28.12.2018 г., Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) се ръководи от началник - военнослужещ.

01 февруари 2021 г. 17:23:55 ч.
papi79

въпроси

1. Раздел II. Регистрация на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни
Чл. 5. (6) (7) (9) (11) Чл. 6. (1) (2) Чл. 23. (2) Чл. 25. – как началника на НПЦВЕХ издава заповеди? Като част от ВМА, НПЦВЕХ не издава самостоятелни заповеди, такива се издават от началника на ВМА (НПЦВЕХ не е самостоятелна структура, няма и регистратура).
 
2. Раздел III. Методи и техники на контрол
Чл. 11. 12. и 13. – изискванията не са приложими при подвижни, временни, преместваеми или открити обекти.
 
3. Чл. 22. (2) Не се разрешава на физически или юридически лица да вземат проби за лабораторно изпитване на храните? – служителите на НПЦВЕХ какви са?
 
4. Чл. 24. (3) При резултат, показващ съответствие на храната с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство, стойността за извършване на лабораторните изпитвания по ценоразписа на лабораторията се заплаща от лицето, подало сигнала или жалбата. – този текст предполага, че сигнали няма да бъдат подавани, освен това в лабораториите в страната първо се заплаща, после се прави изследването!!! Освен това, храната може да е безопасна, но да не отговаря на договорената за доставка като качество и състав – пак ли подалия сигнала ще плаща?
 
5. Не е описана процедурата по решаването на спорни ситуации по резултатите от анализа на пробите. 
 
6. НПЦВЕХ не разполага с необходимия брой ветеринарни специалисти, които да обхванат за контрол цялата територия на страната и лаборатории – не е предвидено може ли да се ползва местна лаборатория извън НПЦВЕХ. 
 
7. Не са определени достатъчните количества от хранителните продукти, необходими за 1 проба и обозначаването на пробите. 
 
8. Какво се случва с регистрираните до сега обекти и транспортни средства – служебно ли се пререгистрират или се прави нова регистрация?
 
9. Към мотивите:
„Министърът на отбраната е определил като такава специализирана структура за Министерство на отбраната - Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена от състава на Военномедицинска академия (НПЦВЕХ-ВМА), която ще изпълнява функциите, задачите и дейностите на вътрешноведомствено специализирано звено за МО, СППМО и БА по регистрацията и контрола на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, по смисъла на чл. 7, ал. 2 от ЗУАВ, чл. 25 от ЗХ и чл. 12, ал. 2 от ЗВМД.“ – с какъв нормативен акт?
 
10. Наредбата въвежда много нови документи – къде ще се регистрират те? (НПЦВЕХ няма регистратура)
 
11. Регистрацията на транспортните средства е предвидена само в Приложение № 4 към Заявлението; ако се регистрира ново транспортно средство и ново заявление ли трябва да се подава?
 

01 февруари 2021 г. 17:40:25 ч.
papi79

въпроси 2

12. Във връзка с прехвърлянето на контрола върху храните на лицата по чл.20 ал.1, лекарите във военните формирования са лишени от контролни функции. Съгласно Устава за вътрешна служба: 
„Чл. 66. …
(2) Дежурният по военно формирование или назначено от командира
длъжностно лице, проверяват количеството и качеството на храната,
санитарното състояние на помещенията, столовата, кухненските съдове,
инвентара.
(3) Преди раздаването на храната, инструктор-готвачът на военното
формирование в присъствието на дежурния или назначеното от командира
длъжностно лице заделят проби от готовата храна, които се съхраняват в
заключен хладилен шкаф, като ключът се съхранява при оперативния дежурен (дежурния по формирование). Продължителността за съхранение на пробите е 48 часа. 
(4) Качеството на храната се проверява най-малко един път в седмицата
от командира (началника) на военното формирование, а в случаите на отсъствие или заетост по негово разпореждане - от един от заместниците му.
(5) Резултатите от проверката се вписват в книгата за контрола на
качеството на приготвената храна.
и още
Чл. 154. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) (1)  …8. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) ;
Чл. 160. …32. 
Чл. 174. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)  …9. ;10. ;13. ;
Чл. 210.  …5. ;
Чл. 307.  …13. :13.1. ;13.2. ;13.3. ;
Чл. 312.  …4. ;5. ;
Чл. 329.  …5. ;6. ;20. ;
Чл. 330.  …6. ;12. 
Чл. 464. (1)  …4. площадка за почистване и измиване на зеленчуците, снабдена с
отводнителен канал и яма за използваната вода;
5. площадка за измиване на съдовете, снабдена с отводнителен канал и
яма за използваната вода;“
– тези текстове ще отпаднат ли или как ще се спазват, с какви правомощия може да бъде лице, назначено от командира, което е извън НПЦВЕХ?
 

01 февруари 2021 г. 17:41:39 ч.
papi79

въпроси 3

13. Наредбата отменя ли „Указания № 9 за хигиенните изисквания във войсковите хранителни блокове и заведенията за обществено хранене в БНА“ на началника на тила на БНА/1986 г. и ако да – какви ще бъдат указанията по приложенията на документа, касаещи съхранението на хранителни продукти, в хладилни и нехладилни условия, минималните количества за проби и дегустация, реда за налагане на глобите, отговорностите по прилагане на правилата и изискванията (за структурите, които не разполагат със самостоятелен бюджет например) и др., защото няма как да наложат санкция на ръководител, който няма правомощията да изпълни предписаните санкции.
 
14. Преминаването на целия контрол към НПЦВЕХ означава ли практическо ликвидиране на ветеринарномедицинската служба в армията или целия й състав ще се присъедини към НПЦВЕХ?

01 февруари 2021 г. 18:00:19 ч.
papi79

въпроси - последни

Като цяло в наредбата не става ясно какви са отговорностите на НПЦВЕХ-ВМА и пред кого ще отговаря органа НПЦВЕХ - пред ВМА или пред БАБХ, ако стане "издънка" и войската се натръшка от лоша храна, т.е. тях кой ги контролира и на кого дават отчет. Липсата на отговорен и качествен котрол на храненето в армията изцяло отговаря на интересите на една група фирми, които отдавна гравитират за договори за доставки към МО. Явно джиповете пред ВМА ще се увеличат по брой и качество.