Обществени консултации

Коментари
Добави коментар
 
06 януари 2021 г. 17:42:48 ч.
Димитър Йорданов

Мнение

С този Проект на Закон за измение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция се разширяват контролните финкции на Агенцията за държавна финансова инспекция. Създаването на независимо звено в агенцията, което да е пряко подчинено на директора й, ще допринесе за подобряване качеството на контрола и игнориране пристрастията на служителите на агенцията.

17 януари 2021 г. 13:32:28 ч.
The Beast

Предложение по ЗИДЗДФИ

В основната част се създава § 11 със следния текст: § 11. В чл. 32, ал. 1, т. 1 се отменя.

Наименованието "Преходна разпоредба" става "Преходни разпоредби", а § 11 с предложения текст става § 12. Създава се § 13 със следния текст: § 13. Министърът на финансите поетапно в срок до 31.10.2021 г. изготвя и внася в министерски съвет законопроекти за изменения и допълнения на закони, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, в които се създават и/или допълват административно-наказателни разпоредби. Създава се § 14 със следния текст: § 14. § 11 влиза в сила от 01.01.2022 г.

17 януари 2021 г. 19:59:48 ч.
The Beast

Мотиви за предложението за отмяна на чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗДФИ

Съставът на нарушенията по чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ е правно и практически неадекватен, въпреки че съществува от м. февруари 1996 г. в ЗДФК (отм.), ЗДВФК (отм.) и пренесен в ЗДФИ. Например законодателят е приел Закона за публичните финанси в сила от 01.01.2014 г. само с един състав на административни нарушения (чл. 173), а за останалите нарушения на същия закон да се прилага заварения състав на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ от 2006 г. При този подход не са информирани задължените лица, кои нарушения на съответния закон, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, са административни и какво наказание (размер на глоба и имуществена санкция) се налага в случай на извършването му. Освен това се дават необосновано големи правомощия на директора на АДФИ да определя от разнородни деяния, представляващи нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, тяхната тежест, която законодателят трябва да запази за себе си. Алтернативният подход с няколко административно-наказателни разпоредби за първостепенните състави на нарушения и един общ състав за останалите (по примера от ЗМДТ, ЗДвП и др.) в съответния закон, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, превантивно ще намали в пъти административните нарушения на разпоредбите на тези закони, което от своя страна ще представлява по-добра защита на публичните средства от неправомерно разходване.

17 януари 2021 г. 20:17:22 ч.
The Beast

Още мотиви за предложението за отмяна на чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗДФИ

Конкретните състави на нарушения в съответните закони, формулирани на базата на анализ на практиката на АДФИ в последните 5-6 години, ще подобрят и качеството на административнонаказателните производства, образувани от органите на АДФИ, респ. законосъобразността на издаваните наказателни постановления за нарушения. Като конкретни резултати, ще се повиши процентът на административнонаказателните производства, които ще завършват с издадени наказателни постановления, както и процентът на потвърдените от съдилищата обжалвани пред тях наказателни постановления.