Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на СИПМК

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол има за цел постигането на съответствие на наредбата с актуализираното законодателство в областта на метрологията, както и с новия БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)“. С проекта се създава възможност за заявяване на административната услуга за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, по електронен път, което е предпоставка за изпълнение на услугата в по-кратки срокове. Намалява се административната тежест по отношение на законовите изисквания за представяне на оригинали на документи при кандидатстване за оправомощаване за проверка на средства за измерване и по отношение на образователната квалификация на специалистите. Оптимизира се контрола върху зачислените на оправомощените лица знаци за удостоверяване на резултатите от проверка на средства за измерване. Въвеждат се допълнителни разпоредби, свързани с изискванията за периодичността на калибриране на еталоните и спомагателните средства за измерване.


Дата на откриване: 5.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 4.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари