Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 има за цел привеждането на Наредба № 2 в съответствие със Закона за автомобилните превози (ЗАП).

Предложените с § 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 22 и 27 изменения и допълнения са свързани с въведената междуобластна транспортна схема съгласно чл. 17, ал. 9 (Нова – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г) от ЗАП. Междуобластната транспортна схема е включена в разпоредбите на Наредба № 2, като са предвидени условията и редът за нейното утвърждаване. Предложенията за откриване на нови линии, както и промени в съществуващи линии от междуобластната транспортна схема ще бъдат обсъждани от комисията и по реда на чл. 12 от Наредба № 2, които до момента касаеха единствено републиканската транспортна схема.

С предложеното в § 2, т. 2 допълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 2 се регламентира при какъв пътникопоток се приема решение за транспортна необходимост, с което се цели ограничаване на необосновано разрастване на транспортните схеми при липса на достатъчно пътници и съответно ограничаване на нерентабилността на автобусните линии.

Предложените с § 3, т. 2 и 3 изменения и допълнения в чл. 6а от Наредба № 2 определят редът за закриването и оттегляне на съгласуването на спирки по маршрута на автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, който към момента не е разписан и поражда неясноти при необходимост от предприемането на такива действия.

Предложения в § 4 нов чл. 8а цели осигуряването на свързаност на всяко едно населено място минимум до общинския център на общината, в която се намира и е в резултат на множество сигнали от жители за липса на транспортно обслужване. Също така с предложените в проекта промени по републиканската транспортна схема (РТС) и с цел непрекъсване на транспортното обслужване на населението, населените места, които не попадат в обхвата ѝ следва да бъдат обслужвани от общинските и областните транспортни схеми.

С § 6 от проекта и в изпълнение на разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗАП е актуализирано понятието за РТС – определени са населените места, които се обслужват от автобусни линии от РТС. С така направеното предложение се цели ясно разграничаване на транспортните схеми и повишаване на тяхната ефективност. Обслужването от автобусни линии от РТС само на предложените в проекта населени места ще намали времето за пътуване на далечни разстояния, между населени места от две и повече области, повиши безопасността и комфорта на пътниците, доведе до развитие на областните и общинските транспортни схеми чрез увеличаване на пътникопотока по тях и повишаване рентабилността на линиите им.   

С предложените в § 9 промени в чл. 15 от Наредба № 2 се синхронизират разпоредбите ѝ с тези на чл. 22, ал. 1 от ЗАП, а именно че определянето на автогара или спирка по маршрута на междуселищна автобусна линия в дадено населено място се извършва от общинския съвет.

Предложената с § 10 от проекта на наредба промяна в чл. 16, ал. 4 от Наредба № 2 има за цел уеднаквяване на цитираната разпоредба, касаеща изискванията за осигуряване на интервали между часовете на тръгване от общите спирки по междуселищни автобусни линии от едно и също направление, с тази на чл. 17, ал. 6 от Закона за автомобилните превози.

В § 12 от проекта е предложена промяна в разпоредбите на чл. 16б от Наредба № 2, където е предвидена възможността за извършване на извънредни курсове, но няма възможност за извършването на такива в обратна посока. Голяма част от пътниците ползват комбиниран билет отиване – връщане, който е икономически изгоден за тях, а с действащата разпоредба не им е дадена възможност, след като са ползвали услугата в конкретното направление да ползват същата услуга на връщане. В тази връзка в проекта е предложена промяна, с която забраната за извършване на превоза в обратна посока при извънредни курсове да отпадне.

С измененията и допълненията, предложени в § 13, 14, 15, 16, 18 и 19 от проекта, се премахва разписаната в Наредба № 2 процедура за възлагане на превозите по автобусни линии чрез конкурс и разпоредбите ѝ се привеждат в съответствие с чл. 19, ал. 2 от ЗАП, съгласно който превозите по автобусни линии се възлагат след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 1370/2007) в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор. Когато превозите по автобусни линии се възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. Когато оперативният риск се прехвърля на икономическия оператор, превозите се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Разписани са задължителните условия, които трябва да бъдат включени при обявяването на процедура за възлагане на превозите по автобусни линии по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки.

Разпоредби от отменения с § 19 от проекта раздел II от глава втора на Наредба № 2, касаещи нормативите за определяне на автобусни линии и курсовете по тях, които следва да бъдат изпълнявани с автобуси за превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност и подлежащите на закриване маршрутни разписания са добавени в раздел I от глава втора на Наредба № 2.

В § 15 и 17 от проекта са разписани ясно условията и реда за разрешаване и предприемане на спешна мярка по реда на член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 и е отстранена техническа грешка по отношение на отчета съгласно член 7, параграф 1 от същия регламент.

С предложенията в § 20, 21, 23 и 24 относно чл. 30, 33, 40 и 41 Наредба № 2 се актуализира и синхронизира с действащите нормативни актове на Европейския съюз и местно ниво. Извършена е корекция по отношение на разпоредби, касаещи обозначаване на автобусите с табели по време на работа, предвид осъвременяването на автопарка.

В § 25 от предложения проект е дадено определение и е извършена корекция на използвани в наредбата понятия.

Тъй като с проекта се въвеждат промени в РТС, които ще засегнат утвърдени по досегашните изисквания, действащи и възложени маршрутни разписания, а също и преминаване на част от разписанията от РТС в междуобластната транспортна схема, са предвидени Преходни и заключителни разпоредби – § 26 и 27. 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бяха публикувани за обществено обсъждане на портала за обществени консултации на Министерския съвет и на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Лице за контакт:
Людмила Христова
Главен експерт
Дирекция "Автомобилни превози и международна дейност",
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация",
Тел.: 02/930 88 44,
Е-mail: lhristova@rta.government.bg
 

 


Дата на откриване: 8.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 8.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари