Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове

Причините, които налагат приемането на акта, освен необходимостта да се внесе яснота или да се допълнят някои текстове, които практиката показва, че се тълкуват нееднозначно, е и обстоятелството, че в настоящия си вид Наредбата за ползване на студентските общежития и столове урежда изключително подробно ползването на студентските общежития и отделя съвсем малко внимание върху управлението, ползването и контрола на студентските столове, за които има отделна Инструкция, издадена на вече отпаднало от Наредбата основание. Предложените изменения и допълнения отчитат натрупана практика, настъпили промени и идентифицирани проблеми, свързани със студентските общежития и столове.

Целите, които се поставят с приемането на акта, са по-добро систематизиране на текстовете в Наредбата, което ще улесни и подобри прилагането й. Въвеждането на информационна система (база данни) за хранещите се студенти, докторанти и специализанти ще позволи да се контролира в реално време дали храненето в студентските столове се извършва правомерно и да се прилагат своевременни мерки при установени нарушения.


Дата на откриване: 11.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 януари 2021 г. 11:39:44 ч.
a.dimitrov

Промяна в § 30

В § 30 е заложено отмяната на § 5, точки 1, 4 и 6 от Постановление № 9 на Министерския съвет от 27.01.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. В точка 6 на § 5 са включени професионалните направления „Педогогика“, „Педагогика на обучението по…“ и „Теория и управление на образованието“ и с отмяната ù ще отпадне коефициент 1,25 за приетите през уч. 2017-2018 г. и 2018-2019 г. Този коефициент се умножава по базовия норматив за издръжка на обучението за един студент и така се определя размерът на диференцирания норматив за студент по професионално направление. Съгласно чл. 95, ал. 3 от Закона за висшето образование размерът на таксите за местата, финансирани от държавата, не може да бъде по-висок от две трети от средствата за издръжка на обучение, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и 3. С отпадането на по-ниския коефициент от 1,25 ще даде възможност на висшите училища да повишат размера на таксите за студентите в горните курсове (3-ти и 4-ти) в тези направления. В професионалните направления „Педогогика“ и „Педагогика на обучението по…“, съгласно данни от Рейтинга на висшите училища в България за 2020 г., действащите студенти са съответно 15 388 и 6 323. Обучаващите се в професионално направление „Теория и управление на образованието“ са предимно в образователно-квалификационна степен „магистър“, където максималната продължителност на обучението е 2 години, и тази промяна не би ги засегнала, тъй като приетите през уч. 2017-2018 г. и уч. 2018-2019 г. вече са завършили.

Освен студентите, обучаващите на места, финансирани от държавата, от тази промяна ще бъдат засегнати и студентите, обучаващи се срещу заплащане. С изменението и допълнението на Закона за висшето образование, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 2020 г., се промени предвиденият в чл. 95, ал. 4 начин на изчисляване размера на таксите за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО, като беше включен допълнителен показател „комплексна оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда,“ който се формира на база на критерии, определени с ПМС № 328 от 30.11.2015 г. и се променя ежегодно. Това води до промяна на размера на таксите за обучение срещу заплащане всяка учебна година. Ще се получи сериозна финансова тежест за студентите срещу заплащане веднъж с допълнителния показател и втори път с увеличението на диференцирания норматив за издръжка на обучението.

Предлагаме в точка 6 на § 5 да отпадне само професионално направление „Теория и управление на образованието“.

 

09 февруари 2021 г. 23:55:02 ч.
НПСС

Предложения от НПСС

1. Чл.14, ал.1  – Текстът да бъде променен на: Настаняването на студентите, докторантите и специализантите се извършва от висшето училище, БАН или научната организация, в което те се обучават.

Мотиви: Следвайки логиката на текста, чл.14, ал.4, т.4 прави разграничение между БАН и други научни организации. Респективно, БАН следва да бъде изрично опомената и в чл.14,ал. 1

2. В чл. 15 да се добави нова ал. 5 – (5) Студентите, които се обучават срещу заплащане по реда на ал.3, се настаняват с предимство пред студентите в задочна форма на обучение по ал. 4

Мотиви: Съгласно новата редакция се оказват равнопоставени с оглед предимство в настаняването две категории студенти - тези, които се обучават в редовна форма на обучение срещу заплащане и задочните студенти. Считаме, че това е несправедливо спрямо първите, тъй като те пребивават целогодишно в студентските общежития, докато втората категория (задочно обучение) са ангажирани с лекции, упражнения и явяване на изпити едва няколко пъти годишно. Ето защо смятаме, че с предимство в настаняването следва да се ползват първата категория, а в случай на наличие на свободни места, да бъдат настанявани студентите в задочна форма на обучение.  

3. Чл. 21, т. 8 – Текстът да бъде изменен, както следва:  „да освободят общежитието в срок до два месеца след прекратяване правото на ползване на студентското общежитие или в рамките на по-кратък срок, ако такъв е определен от поделението, стопанисващо столовете и общежитията на съответното висше училище”

Мотиви: Да се даде възможност на поделенията, които стопанисват студентските общежития, респ. на „ССО” ЕАД да определят по-кратки срокове за освобождаване на студентските общежития при прекратяване правото на ползване.

4. Чл. 30, ал. 2 – След първото изречение да се добави второ – „Висшето училище създава вътрешни правила за реда на използване на студентските столове от лица, които не са студенти, докторанти или специализанти.”

Мотиви: Висшето училище следва да създаде ясни правила за реда и начините на използване на студентските столове от лица, които не са студенти, докторанти или специализанти с цел да се запази правото на лицата, които имат редовни права на учащ, да използват студентите столове приоритетно. С цел да се избегнат злоупотреби с използване на държавната субсидия за храноден, която е предвидена за учащи, от лица, които нямат такъв статут, висшите училища биха могли:

- да разграничат отделни помещения за изхранване на лица, които нямат статут на учащ и лица, които притежават такъв;

- да определят часови диапазон, в който да се изхранват лицата, които нямат статут на учащ;

- да се създадат други организационни правила по преценка на съответното висше училище

09 февруари 2021 г. 23:55:19 ч.
НПСС

Предложения от НПСС 2

5. Чл. 32, ал. 2 – Да бъде изменен и прецизиран текстът по следния начин: „Държавната субсидия по чл. 31а се ползва само при представяне на документ, удостоверяващ редовния статут на учащ на хранещия се. „

Мотиви: В текущата формулировка на текста се допуска фактологическа неточност, тъй като се изключват две от категориите лица, които имат редовни права на учащи, а именно – специализантите и докторанти. Те нямат студентски статут, но имат права на редовно обучаващи се.

6. Чл. 35, т. 2 – Текстът да бъде допълнен, както следва: „2. разглежда и утвърждава отчетите на управителите на студентските общежития, като изготвя писмено становище до ректора „

Мотиви: Да бъдат разширени задълженията и правомощията на Студентския съвет в случаите, когато разглежда отчетите на управителите на студентските общежития с цел по-качествено осъществяване на вменените контролни функции

7. Чл.40, ал.3, т.3 – Да бъде изменен текстът, както следва: „при системно неизпълнение на задълженията, констатирано от живущите и Студентския съвет”

Мотиви: Без това допълнение не става ясно кой орган констатира упоменатото системно неизпълнение на задълженията. Нашето предложение е това да бъде Студентският съвет и живущите в съответното общежитие, тъй като оценката по този начин ще бъде максимално обективна

8. Чл. 40, ал.3, т. 4 – Срокът в текста да бъде съкратен от три месеца на два - „4. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от два месеца”

Мотиви: Три месеца са твърде дълъг период, в който е допустимо председателят на Домовия съвет, респ. негов член да бъдат неактивни (да са в условия на фактическа невъзможност да изпълняват своите задължения)

9. § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби – Текстът да бъде изменен по следния начин: „ 1. "Учащи се" са студенти, докторанти и специализанти в редовна и задочна форма на обучение. „

Мотиви: Допусната фактологическа неточност на текста. Обучаващите се в задочна форма на обучение също имат правата на учащ.

10. Заключителни разпоредби,  Приложение № 1 към чл. 36, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 2. – Отчетите за приходите и разходите на общежитие – наред с Председателя на Домовия съвет, Ръководителя на обслужващото звено и Управителя на общежитието да бъде добавен още един подпис – на Председателя на Студентския съвет

Мотиви: Да се добави допълнителна прозрачност и контрол при разглеждането на отчетите за приходи и разходи, като се включи правомощието и Председателя на Студентския съвет да ги утвърждава чрез своя подпис.