Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, има за цел привеждане на подзаконовата нормативна уредба, свързана със заплащането на дължимите държавни такси в производствата по закрила на обектите на индустриална собственост - патенти, полезни модели и сертификати за допълнителна закрила, в съответствие с приетите изменения и допълнения в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) /обн. ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г./.

Определените размери на трите нови такси, произтичащи от направените в ЗПРПМ промени, са определени по реда на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

С приемането на предвидените в акта промени се цели намаляване на административната тежест за потребителите, които имат издадени национални патенти, което ще бъде допълнителен стимул и за лицата, които биха искали да се възползват от закрилата и правата, които се предоставят на притежателите на национален патент.

В резултат от измененията в нормативния акт се очаква и преодоляване на възможността от объркване на потребителите и евентуално забавяне на процесите по регистрация, свързани с несъответствия в терминологията, настъпили след промяната на законодателството.


Дата на откриване: 13.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари