Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

 

Проектът е изготвен в изпълнение на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи / обн., ДВ, бр. 25 от 27.03.2012 г. /

В проекта е предвидено да се декларира въведеното със ЗИД на ЗСПЗЗ ограничение - до участие в търговете и конкурсите за отдаване под наем или аренда на имоти от държавния поземлен фонд, да не се допускат свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които обработват повече от 10 000 дка земеделска земя.

Регламентирана е процедура за предоставяне без търг и конкурс на земи от държавния поземлен фонд, върху които са изградени трайно прикрепени към терена хидромелиоративни съоръжения или са заети от трайни насаждения.

Освен това в проекта са прецизирани изискванията към лицата, които желаят да придобият застроените и прилежащи площи към сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.

Регламентиран е редът, по който се определят дължимите суми по § 17, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ / обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г. /, който е съобразен с утвърден пазарен метод за определяне на справедлива пазарна стойност на дължимата вноска.

Предлага се удължаване на срока, в който следва да се заплатят дължимите суми за придобиване на собствеността върху застроени и прилежащи площи от имуществото на организациите по § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.

         Промените в глава седма „Ползване на земеделските земи” са съобразени с измененията и допълненията в глава V.А от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, в която са променени сроковете на процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделските земи.

         В проекта се съдържа предложение за отмяната на чл. 77а, в който е определен размерът на средното годишно рентно плащане за имоти от държавния поземлен фонд. С неговата отмяна, определянето на размера на това плащане за имоти от ДПФ се уеднаквява с този за останалите имоти, собственост на физически и юридически лица, съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ.


Дата на откриване: 9.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари