Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Проектът на акт е разработен въз основа на поетите ангажименти на правителството за поетапно повишаване възнагражденията на педагогическите специалисти. През 2021 г. трябва да бъде достигнато двойно увеличение на възнагражденията на педагозите за периода 2017 - 2021 г. В изпълнение на тази цел със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са увеличени средствата за предучилищното и училищното образование с 360 млн. лв. Повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване недостига на педагогически специалисти и мотивиране на младите хора да изберат учителската професия.

С проекта на Наредба се предлага регламентирането на нови допълнителни възнаграждения, свързани с допълнителното натоварване на педагогическите специалисти при допълнителна работа с ученици, които са отсъствали повече от десет дни от училище и при консултации на ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение по здравословни причини. Тези допълнителни възнаграждения са договорени по реда на колективното трудово договаряне. Предвид на това, че образователната система от началото на учебната 2020/2021 г. работи в условията на извънредна епидемична обстановка и се налага преминаването на отделни ученици на неприсъствено обучение е необходимо в спешен порядък да бъдат уредени допълнителни възнагражденията на педагогическите специалисти за допълнителната им работа с ученици, които не присъстват в училище.

Проектът предвижда новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти да влязат в сила от 01.01.2021 г., т.е. с обратна сила по изключение, допуснато въз основа на увеличението на средствата за предучилищно и училищно образование със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., в сила от 1.01.2021 г.


Дата на откриване: 14.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 януари 2021 г. 15:23:44 ч.
merri

Коментар относно проекта

Бих искала да изразя своето несъгласие относно текста в § 6. Член 26 се изменя:

„(1) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда има персонала в институциите, който е в трудови правоотношения с държавните и общинските институции по чл. 1 към края на учебната година и има действително отработени при същия работодател най-малко 124 дни за  учебната година, за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск) за педагогическите специалисти и най-малко 186 дни за учебната година, за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск) за непедагогическия персонал"

Педагогическият персонал в едно училище има право на 48 дни платен годишен отпуск, а непедагогическият има право на 20 дни такъв. Разликата е 28 дни. Съгласно отрасловия КТД работодателят могже да даде допълнително 20 дни платен отпуск на непедагогическия персонал в условията на извънредна епидемична обстановка, т. е. платеният годишен отпуск на непедагогическия персонал става 40 дни. В горецитирания текст разликата в отработените дни при педагогическия и непедагогическия персонал е 62 отработени дни. Считам, че текстът е неравнопоставен, имайки предвид усложнената епидемична обстановка, както и факта, че в училищата работят млади хора, които са принудени да отглеждат децата си, когато затворят детските градини и учебни заведения.

Във връзка с гореизложеното предлагам да се промени по следния начин: § 6. Член 26 :

„(1) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда има персоналът в институциите, който е в трудови правоотношения с държавните и общинските институции по чл. 1 към края на учебната година и има действително отработени при същия работодател най-малко 124 дни за  учебната година, за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск) за педагогическите специалисти и за непедагогическия персонал."

28 януари 2021 г. 16:52:47 ч.
mery2021

относно проект за изменение на чл.25 и чл.26

Предвиждането в чл.26 на различен брой минимално отработени дни за педагогическия и непедагогическия персонал /124 и 186 работни дни/, за да имат служителите изобщо право да бъдат оценени и получат ДТВ за резултати от труда е несправедливо и дискриминационно условие. /чл.14, ал.1 и ал.3 от Закона за защита от дискриминация/.

Освен това, размерът на дните и разделението изобщо не са съобразени с увеличените размери на отпуските на синдикалните членове през 2020 г. съгласно подписаните КТД на отраслово и общинско ниво и с реалностите на пандемията през тази учебна година - много служители /педагози и непедагози/ се наложи да отсъстват от работа доста повече време от обичайното и то не по тяхно желание - карантина, неплатени отпуски, отпуски на майките заради прекъсването на работата на детските ясли и градини, заболяване от Ковид 19 и продължително лечение след това.

На практика тези хора, на които присъствените дни ще бъдат доста по-малко през 2020 г. и вероятно и през 2021 г. не по тяхна вина, ще бъдат лишени от право да получат това възнаграждение, и непедагогически /най-вече/, и педагогически персонал. 

Предвиждането в чл.25 на различен максимален процент за педагогическия и непедагогическия персонал, до който може да се използват средства за заплащане на ДТВ за постигнати резултати от труда ВЕЧЕ В НОРМАТИВЕН АКТ е дискриминационно условие.

В отклонение от общата правна уредба на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, без всякаква житейска, логическа и правна обосновка за това разделение на служителите в зависимост от образованието им, се следват буквално договореностите на отрасловия Колективен трудов договор, подписан с браншовите организации на работодателите, без да се държи сметка, че разделение на служителите по този начин не е допуснато никъде другаде в бюджетната сфера /изпълнителна власт, съдебна система, здравеопазване/  и е дискриминационно.