Обществени консултации

Проект на Инструкция за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита

С проекта на Инструкция се регламентират условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита. Така се изпълнява въведеното с чл. 17, ал. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) изискване министърът на вътрешните работи да издаде инструкция, с която да определи условията и редът за осъществяване на дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от ЗМВР - неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения, операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита. Проектът на Инструкция е съобразен и с измененията в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), с които се въвежда фигурата „ръководител на операциите“. В проектът на Инструкция се прецизира дейността на „ръководителя на място“ и „ръководителя на операциите“ по управление силите и средствата на органите за пожарна безопасност и защита на населението при осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност. Регламентиран и техния статус при взаимодействието и координацията между частите на Единната спасителна система, участващи в изпълнението на дейностите по чл. 19, ал. 1 от ЗЗБ. Прецизират се също задълженията на органите за пожарна безопасност и защита на населението, като част от Единната спасителна система.


Дата на откриване: 15.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 февруари 2021 г. 15:19:28 ч.
VR1501

Бележки и коментари за прецизиране на някои определения въведени в инструкцията.

В чл. 19, ал. 2 т. 1 т. 2, т. 3 и т. 4 -  текста „опасни химически вещества“ да се замени с текста „опасни химични вещества и смеси“,

Мотиви: Уеднаквяване с определение от § 1., т. 6 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (Обн. ДВ. бр. 10 от 4 Февруари 2000 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г.);

В чл. 20, ал. 2 т. 2 – текста „маркиране“ да се замени с текста “определяне и обозначаване“,

Мотиви: Уеднаквяване на определения от НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ (Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., В сила от 19.01.2016 г.);

В чл. 21 – текста „контейнери с опасни химически вещества“ да се замени с текста „опаковки с опасни химични вещества и смеси, вкл. радиоактивни”;

Мотиви: Определението “опаковки” обхваща в себе си и “контейнери” по ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (Обн. ДВ. бр. 10 от 4 Февруари 2000 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г.);

В чл. 23, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 23, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4  – думата “заразената“ да се замени с думата “замърсената“;

Мотиви: Определението е въведено в НАРЕДБА ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ   (Обн. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011г.);

В чл. 23, ал. 1, т. 3 – думата „опасните“ да се замени с думата „радиоактивните“;

В чл. 23, ал. 1, т. 2  - текста „маркиране на границите на заразените зони“ да се замени с текста „определяне и обозначаване на границите на замърсените зони“

Мотиви: Съгласно чл. 4 и чл. 10 от НАРЕДБА ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ   (Обн. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011г.);

В т. 5 от „Допълнителни разпоредби“ думата „химически“ да се замени с думата „химични“;