Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 3 от 10 януари 2020 година за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

Проектът на Постановление е изготвен във връзка с изпратени от Българската академия на науките (БАН)  писма, както и от настъпила необходимост за оптимизиране прилагането на Механизма, тъй като се оказа, че редица от заявките за научна консултация представляват на практика искания за спешно разработване на мащабни проекти и извършване на различни дейности, изискващи значителен финансов ресурс, ангажирането на голям експертен капацитет и значителен срок за изпълнение. Следва да се обърне внимание на разпоредбите на ПМС № 3 от 2020 г., съгласно които Българската академия на науките на практика няма право да откаже изпълнението на научната консултация, в случай че разполага с необходимата научна експертиза за дадената консултация и съответната дейност е присъща за БАН и нейните структурни звена. Също така необходимите финансови средства за изпълнение на научните консултации във връзка с функционирането на Механизма са (по принцип) за сметка на трансфера от държавния бюджет за БАН, определен със закона за държавния бюджет за съответната година (чл. 7, ал. 1 от ПМС № 3 от 2020 г.).

С предлаганата промяна на чл. 7, ал 2 от постановлението, а именно диференциране на научната консултация в зависимост от спецификата, обема ѝ или форсмажорните за държавата обстоятелства, при които е възложена, се цели намирането на решение за вече установените (с натрупания опит по координиране изпълнението на Механизма) проблеми, което би било от изключително значение както за подпомагане на дейността на органите на изпълнителната власт (заявители за научна консултация) и нуждите им от експертизата на БАН, така и за самата Академия, която ще може да разгърне в по-голяма степен потенциала си да служи на държавата и обществото.

Вследствие на приемането и прилагането на проекта ще се осигури използването на капацитета на учените и специалистите от БАН в по-голяма степен при вземане на неотложни  решения по актуални и важни въпроси за цялата държава и населението.     


Дата на откриване: 15.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 15.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари