Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5) се предлагат промени, с които се създава възможност за събиране на информация относно командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги и за основанието за прекратяване на трудовия договор. С проекта се предлага усъвършенстване на нормативната уредба по отношение на съдържанието на информацията, която се предоставя от работодателя в уведомлението за регистрация на трудовия договор, което се изпраща до НАП.

 

Промените имат за цел да:

- оптимизиране на процеса по отпускане на парични обезщетения за безработица;

- гарантират трудовите и осигурителните права на работниците и служителите при прекратяване на трудовите правоотношения и при командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги;

- подобрят контролната дейност, осъществявана от компетентните институции при командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги;

- намалят административната тежест за осигурените лица, които желаят отпускане на парични обезщетения за безработица.


Дата на откриване: 19.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 януари 2021 г. 14:56:41 ч.
paolina_kl

Становище

Би следвало да се помисли и унифицира тази информация да се подава само веднъж, а не както сега  за едни и същи факти и обстоятелства на базата на различни подзаконови нормативни актове на две места- НАП и ИА"ГИТ". С предложената промяна се увеличава административната тежест на работодателите, които веднъж трябва да декларират командироването в рамките на услуги в НАП с подаването на формуляра А1, за нуждите на регламента за социална сигурност и преценка към коя осигурителна система остава командированият служител; Втори път декларират в ИА"ГИТ" по чл. 12 от Наредбата за условията и реда на командированите в рамките на предоставяне на услуги, а сега с предложеното изменение трети път отново за факта на командироване, отново се предвижда работодателите да го декларира, но вече в трета процедура и приложение, но вече по Наредбата 5 за съдържанието и реда на изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ ще се декларира това обстоятелство.

Може би следва да се помисли за единна бланка в една процедура, а не както понастоящем се случва и донадгражда с нови задължения за деклариране на обстоятелства, които така или иначе работодателят вече веднъж до една от двете държавни институции или и до двете е извършил, като двете институции служебно си обменят нужната им информация. Това би намалило административната тежест за работодателите и би облекчило проследяемостта от държавата, вместо вменяването на нови и нови задължения за факти и обстоятелства, които вече веднъж работодателят е декларирал, на каквато практика за съжаление сме свидетели и участници о неволя!

 

28 януари 2021 г. 15:25:39 ч.
DMILCHEVA

Договорите по чл. 114, ал.2

Ще се регистрират ли договорите по чл. 114, ал. 2 от КТ?

16 февруари 2021 г. 16:53:38 ч.
ValentinaDimitrova

Възражение срещу подаването на уведомление по чл.62 ал.5 КТ за командировани лица по чл.121а ал.1 т.

Уважаеми Дами и Господа,

Предстои промяна от 01.03.2021 г. в Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62 ал.5 от КТ, което налага несъразмерна, спрямо ползите административна тежест на дружествата, които командироват работници по чл. 121а ал.1 т.1 КТ (държави-членки от ЕС). Работодателите ще трябва да изпращат уведомления по чл. 62 КТ за сключените допълнителни споразумения при изпращане в командировка, изменение и прибиране в страната за всеки един работник.

Възразявам срещу проекта за промяна на Наредба №5 и по-специално т. 2.2 от Мотивите:

1) Регистрирането на допълнителни уведомления за командированите лица по чл. 121а ал.1 т.1 от КТ по никакъв начин няма гарантира правата на командированите служители, тъй като те се гарантират от Законите в приемащите държави, от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, както и от КТ. Също така компетентните органи на приемащите държави следят стриктно спазването на законодателството в приемащата държава.

2) Работодателите подават пълен комплект с документи във връзка с командироването/(издаването на удостоверение А1) на НАП, който съдържа допълнителни споразумения с работници, договори с клиенти, работни графици, доказателства за дейността в страната, справки за обороти и т.н, така че контролът на практика е предварителен. Цялата информация, свързана с командировани лица в ЕС е в базата данни на НАП, която може да я подава по служебен ред на заинтересованите контролни органи;

3) Голяма част от командированите лица извършват едновременна или последователна работа на територията на две или повече държави-членки (например за една седмица посещава в България, Франция, Германия и др.), което ще допринесе за огромна административна тежест да се следи ежедневно всеки един работник или служител и да се подава съответното уведомление. От друга страна, счетоводителите ще имаме 3-дневен срок за регистрация, неспазването на който ще бъде санкционирано от Инспекцията по труда.

4) Считам, че работодателите, в частност счетоводителите, не трябва да поемаме допълнително административна тежест, която е несъразмерна и немотивирана.

В следствие на гореизложено, считам за разумно да отпаднат текстовете от проекта на Наредба-5, които касаят регистрирането на допълнителните споразумение за командированите лица по чл. 121а ал.1 т.1 от КТ.

16 февруари 2021 г. 17:30:30 ч.
Ivan007

Пълно безумие!

Ние не сме на трудов договор към администрацията!

Осигурителните и трудовите права на командированите лица се гарантират много добре от законозателствата на приемащите държави. Във всички страни преди започване на работа на командировите работнитници се извършва онлайн регистрация (за кого и къде ще работя, работно време, сектор). Няма заобикаляне на тези правила.

При процедурата по командироване на работници същите се нуждаят от Удостоверение А1. За неговото издаване се изисква голям набор документи от НАП (вкл. допълнителното споразумение), извършва се преварителен контрол. В декларация образец № 1, има код 99 и от същият всеки месец в НАП постъпва информация за осигурителният доход на командированите лица.

Ако предприятие осигуряващо временна работа има желание да командирова 100 лица в ЕС (не знам защо мислите, че не се подава уведомление за тези лица, как ще им се изплаща работна заплата ако ги няма в системата?) Работниците в това предприятие работят временно, в рамките на един месец може да работят на повече от 2 места в две или повече държави от ЕС. Счетоводителите (не само те) ще станат луди с тези уведомления по чл. 62 от КТ във връзка с допълнителните споразумения във връзка с чл. 121а от КТ.

В момента нали има основание за прекратяване в декларация образец № 1, 0-2 разширете тях не в уведомленията. Обезщетени така и така не се дава без да се види информациятата от Декрарация образец 1.

Най-голямата глупост е кода на населеното място. С тази мобилност няма никакъв смисъл от него. Ако някой може да каже за какво присъства в уведомлението!

 

16 февруари 2021 г. 17:43:22 ч.
Tanya_Ivanova

Възражение

                                                    ВЪЗРАЗЯВАМ!!!!!!

Срещу промяната в Наредба №5 от 01.03.2021 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62 ал.5 от КТ, за командированите работници по чл. 121а ал.1 т.1 КТ (Държави-членки от ЕС).

Многократно подаване на една и съща информация, с липса на комуникация между различните институции, безумно?!?        

16 февруари 2021 г. 19:50:47 ч.
dany71

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпра

Аз също изразявам своето несъгласие срещу промяната в Наредба №5 от 01.03.2021 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62 ал.5 от КТ, за командированите работници по чл. 121а ал.1 т.1 КТ (Държави-членки от ЕС).

Многократно подаване на една и съща информация, с липса на комуникация между различните институции и тежест върху хора,кото са обременени с достатъчно срокове и данни за подаване!

16 февруари 2021 г. 20:31:55 ч.
M.Mirchev

Корекция в срока за деклариране

Срокът за деклариране на уведомление по чл.62 ал.5 КТ за командировани лица по чл.121а ал.1 би слвдвало да се увеличи от 3 на 7дни. Някой път се налага да се командироват десетки хора и докато и последния си подпише допълнителното споразумение минават над 3 дни и вече сме изпуснали срока. Има и други хипотези, които налагат забавяне във времето, но няма да се впускам в тях. С две думи ТД - 3 дни. ДС - 7 дни.

17 февруари 2021 г. 08:19:07 ч.
mariaivanova_81

Възражение срещу подаване на уведомление по чл.62, ал.5 за командированите лица по чл 121а, ал.1

Възразявам срещу проекта за промяна на Наредба №5:

1. Правата на командированите лица са гарантирани от законите в приемащите ги държави, от Наредбата за условията и реда за командироване в рамките на предоставяне на услуги и от КТ.

2. След като веднъж работодотелите подават в НАП комплект от документи във връзка с командироването, защо е необходимо повторно уведомяване, след като НАП вече разполага с цялата информация относно командированите лица в ЕС?

3. Работодателите не трябва да поемат допълнителна административна тежест, която е несъразмерна и немотивирана.

17 февруари 2021 г. 11:23:49 ч.
Accounting

Възражение срещу необоснованата административна тежест

Възразявам срещу  подаването на уведомления по чл.62 ал.5 като необоснована административна тежест върху командироващите дружества и счетоводители.

В НАП се подава цял сет с подробни документи. Също така, в НАП се съдържа детайлна информация за подадени и прекратени документи А1 във връзка с командированите лица. За нуждите на контрола, МТСП може да получи детайлна справка кои са фирмите и командированите лица. Дружествата подават и декларарация обр.1 с код 99 за командированите работници.

От друга страна, уведомления за командироване се подават от дружествата в приемащите държави, които следят за спазването на минималните условия на труд и заплащането на труда в техните държави. Не е разбираемо как точно, българската държава ще следи спазването на законодателството в другите държави и със сигурност това няма да се постигне с подаването на уведомление по чл.62 ал.5. Работодателите не могат да поемат до безкрайност нова административна тежест.

Мисленето трябва да е в посока облекчаване, а не утежняване.

17 февруари 2021 г. 12:00:11 ч.
Megy11

Несъобразяване на програмата с Кодекса на труда, което е редно да се отстрани най- сетне.

При прекратяване на основен трудов договор, сключен на основание чл.67, ал.1, т.1 КТ или на основание чл.68, ал.1- някоя от точките, без значение, при наличие едновременно надоговор  за допълнителен труд, сключен на основание чл.110 КТ и чл.111 КТ, договорът за допълнителен става основен по силата на закона.

В системата, заради ключовите полета не е възможно да се подаде допълнително споразумение и да се отрази този факт, като се смени кода от 10 на 01 например.

Така се налага, заради Регистъра на трудовите договори да се прекратяват трудови договори, без причина с всички последици от това.

Смятам, че е редно да си оправите програмата и тя да съотвества на трудовото законодателство.

И по отношение на споразуменията по 107 - основанието за възникване на трудовото правотношение са чл.83 и 86 КТ и споразумението е във връзка с тях, а не както сте написали в програмата. Би трябвало да имате юристи при Вас.

17 февруари 2021 г. 13:15:59 ч.
svetla_j

Възражение

Възразявам срещу проекта за промяна в Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62 ал.5 от КТ за командированите лица по чл.121а ал.1 т.1 от КТ.

Многократно подаване на една и съща информация, допълнителна административна тежест на командироващите предприятия и счетоводители.

Да се работи за облекчаване на мерките за бизнеса!

 

 

 

17 февруари 2021 г. 13:33:36 ч.
assetttg@gmail.com

Новите изменения през погледа на счетоводител от зората на демокрацията

Поредната промяна в Наредба, която води до увеличение на счетоводителския труд изразяващ се в проследяване , отчитане,отразяване на нечия презумция УЖ в услуга на работещите в рамките на ЕС и тяхната сигурност и защита. Поредната измишльотина на канцеларски плъх нямаш и представа как се случва този процес технически като изпълнение, но колко му е нали има за това счетоводители те са свикнали безроптно да изпълняват всички безумни, безполезни срокове, с неограничени възможности са, ще "убедят" работодателите да им предоставят информация, но със заплащането на този труд е ТРУДНО ще получат отговор "какво толкова оше едно уведомлеинце ще го подадеш" и ни дума за хонорар. 

На мен лично ми ПИСНА да съм безплатен работник на държавата. Достстъчно функции и работа ни се прехвърлиха от държавната администрация на частния сектор, а тя  държавната администрация расте ли, расте. Много е лесно да се подписваш всеки месец на ведомост и да получаваш заплата, без никой да ти държи сметка дали си я изработил, да не мислиш за персонал , за техника,  за техническо и софтуерно оборудване. 

Нека държавната адмонистрация да се ЗАМИСЛИ И ДА ОПОЛЗОТВОРИ ПАРИТЕ ОТ НАШИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ  ДАНЪЦИ ОТ ДО МОМЕНТА ПОДАВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ С ВЪЗМОЖНО КВАЛИЦИФИРАН ЕКИП (а не да ми се обаждат по телефона служители, които незнаят къде е клавиш "enter" на клавиатурата) И ДА СИ ИЗВЛИЧАТ НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СА МНОГО ИМА КАДЪРНИ ПРОГРАМИСТИ.

ДА СЕ СПРЕ  ЗАВИНАГИ ЕДНА И СЪЩА ИНФОРМАЦИЯ ДА Я ПОДАВАМЕ НА СТО МЕСТА, А ДА СИ Я РАЗМЕНЯТ ПОМЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ, НО ЗАТОВА ТРЯБВАТ ОБУЧЕНИ ХОРА , А ТЯХ ГИ  НЯМА. ЗАЩО .............?????????

ЖАЛКО, ТОЛКОВА ГОДИНИ ТЪПЧЕМ ПОЕДНА ПЪТЕКА И УПОРИТО НЕ ИСКАМЕ ДА ОТКРИЕМ ИУТЪПЧЕМ НОВА ПО-ЛЕСНА, ПО КОЯТО ДА ВЪРВИМ ВСИЧКИ И ДА СИ БЪДЕМ ВЗАИМНО ПОЛЕЗНИ !!!!!!!!!!

17 февруари 2021 г. 14:07:03 ч.
desislava_s

Възражение срещу подаването на уведомление по чл.62 ал.5 КТ за командировани лица по чл.121а ал.1т1

Аз също възразявам срещу  многократното подаване на една и съща информация. Тя води до допълнителна административна тежест на предприятията ,   които командироиват своите слъжители в ЕС.Считам че счетоводителите нетрябва да поемат още допълнителна адм.тежест. Достатъчно е цялата документацията , която се изисква от НАП за подготовката на формуляр А1.  Трябва да се работи за облекчаване на мерките за бизнеса, а не натоварване с допълнителни срокове.

17 февруари 2021 г. 14:36:34 ч.
DTKKirilova

Възражение

Възразявам срещу промяната на Наредбата! С тази промяна се изисква повторно предоставяне на информация относно командировани лица по чл. 121а ал.1 т.1 Кодекса на труда, която вече би била на разположение на Администрацията. Промяната е в тотален разрез с целта на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/ да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление, както и на чл.5, ал.2 от същия, съгласно който Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите си.

18 февруари 2021 г. 10:37:24 ч.
Balinova

Възражение срещу предлаганите промени в уведоменията по чл.62 от КТ и предложение за промени.

Уважаеми г-н Цветарски, г-жо Счева и г-жо Димитрова,

 
Възразявам срещу подаването на уведомление по чл.62 за командированите лица по чл.121а КТ. Готвената промяна ще доведе до допълнително подаване на уведомления средно 15-20  на командирован работник/годишно или при 100 работника – 1500/2000 допълнителни уведомления.  Неминуемо ще се натрупат грешки и пропуски при неспазване на 3-дневният срок за регистрация на всяка промяна, които  работодатели/счетоводители ще заплатим с баснословни глоби по Кодекса на труда, дори замисълът на законодателя да не е бил първоначално такъв.
За справка от Кодекса на труда, чл. 414 ал.3: 
„Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение“
А при системни нарушения забележете размера на глобата по чл.414 ал. 7 КТ:  
„За системни нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3, чл. 63, ал. 1 и 2, чл. 128, т. 2 и чл. 228, ал. 3 работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 до 30 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.“
Ще подаваме информация, която НАП събира от нас многократно, под силен стрес заради несъизмерими огромни глоби. 
Предлагам отговорните институции да използват информацията от подадените документи А1, в комбинация с подадените декларации Обр. 1, за да си направят извадки за контрола. Освен това администрациите в различните държави имат идеална възможност да обменят информация текущо.
Предлагам изцяло да отпадне текста от наредба Н-5, касаещ подаването на допълнителни споразумения за командированите лица по чл.121 ал.1 т.1 като необоснована и несъразмерна мярка.
Вместо да се подава допълнително споразумение в такива кратки срокове с огромни глоби от законодателя, предлагам да се подава декларация Образец 1 с определен код за командированите лица и пак да се получава необходимата информация за контрола без да има такива санкции и с възможност за корекция при грешка.
Друг мотив за отпадане на текста е, че поради силен стрес от свръхзавишените глоби би могло лице, отговорно за подаването им, да подаде иск срещу държавата за причинени морални щети и такива от здравословен характер. Убедена съм, че в Стасбург ще се съобразят с лицето, особено имайки предвид ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза и  Регламент (ЕС) 2016/679 .
 
Предлагам също да бъде актуализирана програмата в частта за допълнителните трудови договори. При прекратяване на основен трудов договор, сключен на основание чл.67, ал.1, т.1 КТ или на основание чл.68, ал.1- някоя от точките, без значение, при наличие едновременно на договор  за допълнителен труд, сключен на основание чл.110 КТ и чл.111 КТ, договорът за допълнителен става основен по силата на закона.Невъзможно е работодателят по втория трудов договор да  подаде допълнително споразумение и да се отрази този факт, като се смени кода от 10 на 01. Полетата са заключени. Освен това втроият работодател може и да не научи за прекратеното основно трудово правоотношение.По тази причина се налага вРегистъра на трудовите договори да се прекратяват трудови договори, без те да са реално прекратени. Като последица се появяват случаи, в които за помощ за справяне Ковид не може да се кандидатства за назначеното лице, тъй като договорът му е сключен след определена дата. А реално прекъсване на първия няма.
Предлагам в системата да се отключат съответните полета за редакция, а при прекратяване на основно правоотношение да се генерира уведомително писмо до втория работодател.
В противен случай, както е до сега, се нарушава трудовото законодателство с нереални прекратявания заради системата на НАП, което е в разрез с трудовото законодателство.
До колкото помня има обща стратегия за облекчаване на административната тежест. Предлагам промените, които са залегнали да бъдат съобразени изцяло с нея.
 
Надявам се мотивите ми да пъдат приети сериозно.
 
С уважение:
Нели Балинова

18 февруари 2021 г. 10:38:22 ч.
Grozdeva

ВЪЗРАЖЕНИЕ!!!

Възразявам срещу проекта за промяна в Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62 ал.5 от КТ за командированите лица по чл.121а ал.1 т.1 от КТ.

Многократно подаване на една и съща информация, допълнителна административна тежест на командироващите предприятия и счетоводители, това е напълно излишно, тъй като данните са вече подадени и могат по подходящ начин да бъдат извлечени от информационните масиви!

Считам, че работодателите, в частност счетоводителите, не трябва да поемаме допълнително административна тежест, която е несъразмерна и немотивирана.

  

18 февруари 2021 г. 11:10:34 ч.
Таня Грозева

Възражение

Изразявам възмущението си от проекта за наложената административна тежест да се подават уведомления за командировани лица.Отново се изисква от дружествата подаване на смелена информация, която НАП събира многократно под различна форма.Нека администрацията да си свърши работата и да не я прехвърля към фирмите.Тази гимнастика може да е безплатна за Държавата, но тя ще коства пари за софтуер, труд и заплати, а краткия срок за подаване ще доведе до глоби в огромен размер.

Предлагам да се премахне от проекта на Наредба Н-5 регистрирането на допълнителните споразумения за командированите лица по чл.121 а,  ал.1, т.1 от КТ.

18 февруари 2021 г. 11:16:44 ч.
bozhidar_nachev

Възразявам срещу регистрирането на доп. споразумения за командированите лица

Подкрепям коментарите на колегите по-горе, а именно: 
„Възразявам срещу проекта за промяна на Наредба №5 и по-специално т. 2.2 от Мотивите:
1) Регистрирането на допълнителни уведомления за командированите лица по чл. 121а ал.1 т.1 от КТ по никакъв начин няма гарантира правата на командированите служители, тъй като те се гарантират от Законите в приемащите държави, от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, както и от КТ. Също така компетентните органи на приемащите държави следят стриктно спазването на законодателството в приемащата държава.
2) Работодателите подават пълен комплект с документи във връзка с командироването/(издаването на удостоверение А1) на НАП, който съдържа допълнителни споразумения с работници, договори с клиенти, работни графици, доказателства за дейността в страната, справки за обороти и т.н, така че контролът на практика е предварителен. Цялата информация, свързана с командировани лица в ЕС е в базата данни на НАП, която може да я подава по служебен ред на заинтересованите контролни органи;
3) Голяма част от командированите лица извършват едновременна или последователна работа на територията на две или повече държави-членки (например за една седмица посещава в България, Франция, Германия и др.), което ще допринесе за огромна административна тежест да се следи ежедневно всеки един работник или служител и да се подава съответното уведомление. От друга страна, счетоводителите ще имаме 3-дневен срок за регистрация, неспазването на който ще бъде санкционирано от Инспекцията по труда.
4) Считам, че работодателите, в частност счетоводителите, не трябва да поемаме допълнително административна тежест, която е несъразмерна и немотивирана.“
Предлагам да се премахне от проекта на Наредба Н-5 регистрирането на допълнителните споразумения за командированите лица по чл.121а ал.1 т.1 от КТ.

18 февруари 2021 г. 11:26:43 ч.
Qnkova

ВЪЗРАЖЕНИЕ

Възразявам срещу предстоящата промяната от 01.03.2021г  на  Наредба 5 от 2002г !!!!

18 февруари 2021 г. 15:05:50 ч.
SStoyanov

Възражение срещу предлаганите промени в уведомленията по чл.62 от КТ

Подкрепям възраженията и коментарите на колегите описани по горе.

Предлагам да се премахне от проекта на Наредба Н-5 регистрирането с уведомление по чл.62 ал.5 на допълнителните споразумения за командированите лица по чл.121а ал.1 т.1 от КТ.

Резонно е, когато се инициират промени в наредбите, компетентните лица да се замислят как да имплементират нормативи, които  да водят точно към обратното - подпомагане и намаляване на бюрократичната обремененост към бизнеса и работещите.

18 февруари 2021 г. 15:34:04 ч.
elitsa_vasileva

Против

Възразявам срещу промяна на Наредба Н-5, в частта й да се подават уведомления по чл.62 ал.5 за командировани лица по чл.121а КТ. Също така, подкрепям коментарите на колежката Нели Балинова.
 
 Предложението ми е, да се премахне от проекта на Наредба Н-5 регистрирането с уведомление по чл.62 ал.5  на доп. споразумения за командированите лица по чл.121а ал.1 т.1 от КТ. От друга страна НАП може усъвършенства подаването на декларация Обр.1 с определен код, което ще носи информация, но в същото време ще спести санкциите по КТ за дружествата.

18 февруари 2021 г. 20:57:18 ч.
Agira

Възразявам срещу регистрирането на доп. споразумения за командированите лица

Възразявам срещу Проекта за промяна на Наредба Н-5 и по-специално т.2.2. от Мотивите, а именно:

1) Регистрирането на допълнителни уведомления за командированите лица по чл.121а, ал.1, т.1 от КТ по никакъв начин няма да гарантира правата на командированите служители, тъй като те се гарантират от законодателството на приемащите държави, от Наредбата за реда и условията за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, както и от КТ. Също така компетентните органи на приемащите държави следат стриктно за спазването на приложимото законодателство.

2) Работодателите изготвят и подават към НАП пълен комплект документация във връзка с командироването (издаването на Удостоверение А1), който съдържа: допълнителни споразумения с работниците, договори с клиенти, работни графици, доказателства за дейността в страната, обороти и др., което по същество представлява предварителен контрол, който се извършва от страна на НАП. Тази информация е достъпна за контролните органи по служебен път, чрез информационните масиви на НАП, при необходимост.

3) Голяма част от командированите лица извършват едновременна или последователна работа в две или повече държави-членки на ЕС, което създава огромна административна тежест да се следи ежедневно всеки един работник или служител и да се подава съответното уведомление. Неспазването на 3-дневния срок на регистрация уведомлението към НАП ще доведе до санкции от страна на ИТ.

4) Анализирайки разходите на ресурси и постигането на ползи от подобна нормативна промяна, считам, че разходите превишават ползите и това е несъразмерна и немотивирана административна тежест върху счетоводните специалисти.

 

Във връзка с горното, предлагам да се премахне от проекта на Наредба Н-5 регистрирането на допълнителните споразумения на командированите лица по чл.121а , ал.1, т.1 от КТ

 

19 февруари 2021 г. 18:12:55 ч.
Chausheff

Да отпадне подаването на уведомление по чл.62 за командировани лица

Уважаеми Господа,
 
Като човек от практиката, предлагам да отпадне задължението за подаване на уведомления за командировани лица от проекта на Наредба 5, поради следните причини:
- Командированите работници често не работят само в една държава членка. В месеца могат да работят многократно в различни държави. Това би създало невъзможност да се регистрират многобройните уведомления от една страна, а от друга ненавременното подаване на информация ще доведе до санкциониране с глоби в голям размер по КТ. Веднага възниква и въпросът, когато един работник работи за период от 10 дни в 3-4 държави, съответстващата минимална заплата за коя от всичките държави да се регистрира?  
- Обичайно работниците подписват допълнителните споразумения за завръщането си от командировка, след като се приберат. Във връзка с Ковид ситуацията, те се поставят в задължителна 10-дневна карантина. Оказва се, че дружествата ще изпаднат в ситуация да подават уведомления за допълнителни споразумения, които още не са подписани, за да се спази 3-дневния срок. Тази ситуация е изключително некоректна спрямо работодателите и възможността да бъдат глобени на всеки ъгъл.
- При положение, че се подава детайлна информация за А1 в НАП е неоправдано подаването на въпросните споразумения. Непрекъснатото натоварване на дружествата със задължения е пагубно и не се отразява добре на бизнеса.
- Споделям предложението на колегите, че компетентните органи могат да получат така желаната от тях информация /въпреки, че вече я имат/ чрез подаването на декларация обр. 1 с определен код за командировани лица. Такава декларация се подава ежемесечно от данъчно-задължените лице и ще допринесе за получаването на необходимата информация без стрес, глоби , допълнителна бумащина и тежест за дружествата.
Надявам се, предложенията ми да бъдат разгледани сериозно и да бъде взето разумно решение.
 
С уважение,
Чаушев

19 февруари 2021 г. 21:42:45 ч.
Petq Jivkova

Възражение срещу подаването на уведомление по чл.62 ал.5 КТ за командировани лица по чл.121а ал.1

Здравейте, поддържам мнението на всички колеги за отпадане на предложените текстове. Освен всичко написано по-горе, ще добавя че повечето от клиентите ми , които командироват Служителите си в ЕС се занимават със сервизна дейност на кораби, компютри и т.н. При авария служителят тръгва буквално от днес за утре, затова са им издадени и А1 за целия ЕС. Тези текстове ни вменяват целогодишна ангажираност- нямаме право на отпуск , болест и други отсъствия, защото трябва да следим къде се намира работника и да пускаме уведомления. Предложението ми е да отпаднат тези текстове и НАП да следи за спазването на закона по издадените А1.