Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования

Причините за изготвяне на проекта на настоящата наредба са свързани с установените затруднения съпътстващи вписването на доброволни формирования, създадени от юридически лица за своя сметка, в Регистъра на доброволните формирования, съобразяване с възможността заявителите за вписване на данни и обстоятелства в регистъра, да подават и по електронен път заявлението и документите към него, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление, както и съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), привеждане в съответствие с общите изисквания на Административнопроцесуалния кодекс, както и синхронизиране с влезлия в сила Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), в който са разписани изискванията за обработване на личните данни и със Закона за защита на личните данни. Основната цел на проекта е да се подобри дейността по вписване в Регистъра на доброволните формирования, да се облекчи и регламентира по по-ясен начин редът за вписване на данни и обстоятелства в този регистър и кръгът на доброволните формирования, които следва да бъдат включени в регистъра да се разшири. Цели се оптимизиране задълженията на заявителите, като същевременно се намалява обема на изискваните от заявителите документи. Цели се и синхронизиране с влезлите в сила нови изисквания към обработването на личните данни на потребителите, както и подобряване и улесняване подаването на заявления за вписване на данни и обстоятелства в Регистъра на доброволните формирования.


Дата на откриване: 19.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 януари 2021 г. 10:53:57 ч.
george.vlaykov

Добро и нужно допълнение!

Много добро и нужно допълнение към наредбата за доброволните формирования, даващо възможност на ЮЛ да създадат и поддържат формирование - така ще се повиши ефективността на ЕСС и ще има още по-добро взаимодействие с общините и РДПБЗН!