Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закон за опазване на околната среда

Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС) има за цел да прецизира ключовите инструменти, свързани с комплексното предотвратяване на замърсяването от промишлени дейности и контрола на опасностите от големи аварии с опасни вещества. Това гарантира най-добрите екологични резултати като се засилва и ефективността на контролната дейност.

С текстовете, предложени в ЗИД на ЗООС се изпълняват препоръките на Европейската комисия (ЕК) за неизпълнение на задълженията ни по някои разпоредби относно: контрола на опасностите от големи аварии (Директива 2012/18/ЕС), емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването – Директива 2010/75/ЕС) и оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС).

С промените в ЗООС се улесняват процедури по предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване, повишава се публичността и се прецизират понятия в съответствие с тези на действащата европейска и национална нормативна уредба. Изпълняват се и мерки от Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019 – 2023 г.) за поддържането на съществуващия Регистър на регистрираните по EMAS (Схемата за управление по околната среда и одитиране) организации в България.

Документи:

- Проект на ЗИД на ЗООС;

- Проект на Доклад до Министерския съвет;

- Мотиви към ЗИД на ЗООС;

- Проект на Решение на Министерския съвет;

- Доклад към оценката на въздействие на ЗИД на ЗООС;

- Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието (Приложение № 3 към Доклада за оценката на въздействие);

- Приложение № 1 към Доклада за оценката на въздействие;

- Таблица на съответствие на Директива 2012/18/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета във връзка със стартиране на процедура за нарушение № 2020/2224 срещу България (Приложение № 2 към Доклада за оценката на въздействие);

- Становище на Министерския съвет;

- Таблица на съответствие на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) във връзка със стартиране на процедура за нарушение № 2019/2271 (С(2019) 6664 final) срещу България;

- Таблица на съответствие на националното законодателство за провеждане на процедурата за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) с Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда в изпълнение на писмо на Европейската комисия от 07.03.2019 г.


Дата на откриване: 20.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 19.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари