Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

С промените в Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в Държавен вестник, бр. 104 от 2020 г., считано от 12 декември 2020 г., лицата, отчитащи продажбите чрез фискален бон и използващи софтуер за управление на продажбите си, вече не са задължени да ползват само софтуер, включен в публичния списък на НАП. Новата редакция на закона дава възможност на лицата да изберат, по собствено усмотрение и преценка, дали да използват за управлението на продажбите си в търговски обект софтуер, включен в публичния списък на НАП. Законът предвиди редът за избор и отказ от него, изискванията към лицата, избрали да ползват такъв софтуер, към производителите/разпространителите му и към софтуера да се определят с Наредба № Н-18/2006 г. Също така, за да бъде включен даден софтуер в публичния списък на НАП, неговият производител/разпространител трябва да е декларирал за него съответните данни и обстоятелства.

Освен промените, произтичащи от редакцията на чл. 118 от ЗДДС, с проекта се предлагат и промени, касаещи лицата, ползващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП).

Останалата част от предлаганите промени са свързани с работата на междуведомствената комисия и с прецизиране на разпоредби на наредбата.  

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 20.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 януари 2021 г. 20:33:03 ч.
i_rig

Необходими редакции на § 8 и § 9 от НИД

1.  "3. Създава се ал. 12: „(12) Не се допуска лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да издава фискален бон, съдържащ УНП, както и да подава информация за УНП към сървър на НАП.“."  - Как е предвидено обслужването на следната практическа ситуация след влизане в сила на редакциите:
 
   - Клиент е използвал СУПТО до 28.02.2021 и всички продажби са генерирани с УНП, част от тях са платени, но друга поради споразумения или невъзможност (задължения) не са платени. 
 
   - Софтуерът обслужва сервизна дейност и в настоящият момент има над 100 НЕприключени поръчки във СУПТО версията на софтуера.
 
   - Софтуерът има създадени договори с генерирани УНП съгласно Приложение № 29 "ал.9.2. (нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Когато задължените лица извършват доставки с непрекъснато/повтарящо се изпълнение, УНП се генерира или към момента на сключване на договор с клиента, при условие че всяко плащане по договора се отразява към този УНП, или към момента на формиране на задължение за всеки период."
 
   След възможността да прекрати работата със СУПТО, лицето по чл. 3 го прави, но задълженията му все още са налични и ще бъдат обслужени (събрани) и извършено плащане по неприключилите сервизни поръчки, но с НЕСУПТО версията на същият софтуер.
 
Въпросът е Как ще се извърши плащането по продажби с НЕСУПТО версията на продажби, за които е назначен УНП съгласно Приложение № 29 "ал. 10..... Когато плащанията по продажбата са повече от едно, уникалният номер на продажбата се включва в издавания ФБ за всяко плащане, включително и в Сторно-ФБ, ако такъв бъде издаден..."
 
Предложение: Аналогично на "Приложение 29 ал 10 ...При плащане по продажба, открита преди въвеждане в експлоатация на софтуера, за която не е генериран УНП, към фискалното устройство се подава за печат УНП от следния вид: ОО000000-0000-0000000, където първите два символа са латински главни букви О, а останалите са нули.", да се добави текст обработващ и ситуациите след преминаване към НЕСУПТО.
 
 
 
2. "§ 9. В чл. 26а се създава ал. 4: „(4) В случаите по чл. 25, ал. 7, когато фискалният бон се издава преди получаване на плащането, се допуска продажбите да се регистрират в отделен департамент с наименование „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“.“"  - постоянно се говори за департаменти при обработването на теси ситуации, но се пропускат няколко съществени неща за тях, а именно:
 
    Департаментът програмиран във ФУ е носител на ДАНЪЧНАТА ГРУПА по която стоките подчинени на него са маркирани, т.е
 
    - Департамент "Ел. търговия" е програмиран във ФУ с Дан.група Б, но стоките които продаваме са от различни данъчни ставки, например Дан група А (, тъй като се извършва ВОП), Дан.група Г тъй като се извършва доставка на храна за вкъщи и т.н. , Това технически НЕ е възможно да се изпълни от ФУ !!!
 
    - Как се прави продажба по доверители (Чл. 29 ал. 3 което задължава вписването на ДОВЕРИТЕЛЯ като ДЕПАРТАМЕНТ) и паралелно с това се прави електронна търговия, или се прави доставка при РАЗНОС
 
    - Как се прави online продажба на заложени вещи (ако е разрешено) при условията на Чл. 29. ал. 4 "доверител, като департаментът посочва името на доверителя. (4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За продажби, извършвани от заложни къщи, по реда на ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират в един департамент с обобщено наименование "ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ"."
 
Този текст трябва да се обмисли, като се анализират и подобните му текстове за използването на департамент Чл. 26а ал. 1- "ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ", както и Чл. 26а. ал. 3 - "РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ".
 
! Чрез законодателен акт се допуска извършване на нарушение на самият акт. !
 
Предложение: Подобно на приетата практика за доверителите в чл. 29 ал. 6, да се допусне изписването на "ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ" и другите посочени случай  в наименованието на стоки/услуги при изпращането им от софтуерът към ФУ.
 

20 януари 2021 г. 21:07:37 ч.
i_rig

Необходими редакции на § 34 от НИД

§ 34. Вменява изцяло към производителите на СУПТО отговорността за "Софтуерът съдържа вградена при разработването му защита от....промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът", като изобщо не отчита че:
1. Софтуерът или неговият производител НЕ е собственик и по българското законодателство НЯМА права върху Базата данни
2. Произвежда се софтуер (инструмент), който създава База данни, до която самият производител е възможно да няма по никакъв начин достъп с оглед на факта, че тя се съхранява на инфраструктура на лицето по чл. 3 (която може да е физически на негови компютри, сървъри, но и в частност в облак)
3. Липсват инструменти, чрез който могат да бъдат гарантирани правата от горните две точки на лицето по чл. 3 и паралелно с това да не се нарушава достъпът до базата данни.
 
Аналогията е в случая производител на оръжие да бъде подведен под отговорност, че някои закупил си неговото оръжие е извършил престъпление ! 
 
Не става ясно от внесените изменения каква е целта на текста, да защити базата данни или да вмени задължение за опазването изискванията на отпадналата т.3
 
Предишният текст ясно указваше, че по никакъв начин НЕ се допуска, чрез софтуерът или модули от него да се манипулират данните в базата данни, а сегашният изисква от софтуерът опазването на самата база данни, което по своята същност е незаконно (законът за авторското право) и невъзможно технически
 

 

21 януари 2021 г. 07:05:10 ч.
i_rig

Корекция на § 8

"3. Създава се ал. 12: „(12) Не се допуска лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да издава фискален бон, съдържащ УНП, както и да подава информация за УНП към сървър на НАП.“.

Предложение: Нека да се допусне разпечатването на специален УНП в неСУПТО софтуерите от вида YY000000-0000-0000000 поради следните причини :

Въпреки допускането на три месечен гратисен срок след актуализирането на текстовете на неСУПТО софтуерите да печата УНП, ще останат няколко технически проблема, които се решават с горното предложение, а именно:

1. Производител на СУПТО, който реши да предлага и НЕСУПТО софтуер няма да е необходимо да прави съществени промени по кода си. Това ще е значимо облекчение към коректните производители на софтуер, предвид вложените инвестиции.

2. На пазара доста от използваните Фискални принтери немогат да работят без да им е указано при фискализирането УНП (то не се подава от СУПТО). По този начин се създава предпоставка за нарушаване на чл 26 след редакцията, от страна на лицата по чл.3 по вина на производителя на ФУ

3. Част от действащите ФУ на пазара не приемат извършването на сторно операция без подадено УНП (или за фискален бон по който е генерирано УНП)

21 януари 2021 г. 09:27:00 ч.
i_rig

Предложение за развитие по Чл. 49б

Все още липсва публикувана структура на XML файлът, който може да бъде подаван от фискалните сервизи при приемане на ФУ за ремонт.

Наличието на тази функционалност ще доведе след себе си облекчения при работа на фискалните сервизи, моля да се обърне внимание.

"Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП, лицата, които го извършват, подават по електронен път уведомление или във вид на файл с формат XML, структурата на който се публикува на интернет страницата на НАП или импортиран файл във формат XML. Уведомлението се подава чрез използване на квалифициран електронен подпис в web базирано приложение на интернет страницата на НАП по образец съгласно приложение № 26."

 

21 януари 2021 г. 09:44:46 ч.
i_rig

Предвиждане на гратисни срокове за НЕСУПТО софтуерите

В редакции на текстовете не е предвиден гратисен период, в който производителите на НЕСУПТО софтуер могат да преработят своя софтуер.

Проблемът е: Влизането в сила на измененията най-вероятно ще стане преди 28.02.2021, а след него никой софтуер НЕСУПТО няма право да печат УНП (какъв то и да е), а на пазара има много такива които ще трябва да бъдат променени и актуализирани при клиентите !

Предложение: Да се промени § 41 така: "За лице по чл. 3, което към датата на влизане в сила на тази наредба използва софтуер за управление на продажбите, разпечатващ УНП независимо дали е или не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, се допуска да отпечатва на фискалния бон и да изпраща УНП към НАП в срок до три месеца от влизане в сила на тази наредба."

21 януари 2021 г. 10:45:26 ч.
dinko

Да не се променя структурата на ЕКС ЕМ ЕЛ-а

Относно § 38. 4. На ред „Идентификатор на доставчика на платежни услуги“ в колона „Забележка“ след думите „идентификационен номер за данъчни цели или друг“ се поставя запетая и се добавя „както и наименование на доставчика на платежни услуги“.
 
Предложение: Добре е НАП да направи и поддържа публичен регистър на всички познати доставчици на платежни услуги. В този регистър всеки доставчик да има уникален номер, който може да замени текущия недоизмислен идентификатор „идентификационен номер за данъчни цели или друг“ в XML файла. По този начин няма да има нужда от промяна на структурата на XML и предаване на излишни допълнителни текстове като „наименование на доставчика на платежни услуги“.
 

23 януари 2021 г. 10:36:12 ч.
i_rig

Касови книги

Въпреки, че текущите предложения такива текстове не са заложени, бих искал да обясня няколко ситуации за които е необходимо или подробно разяснение от страна на държавната администрация или редакция на текстовете засягащи проблема:

1. Съгласно от 02.07.2019 - воденето на касови книги не е задължително за другите обекти освен ЕСФП, но в текстовете на наредба има препратки към чл. 39 който гласи: "Чл. 39 ал. 5 ...Лицето по чл. 3, използващо ЕСФП, съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година."

Но тъй като глава пета "ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ", в която е поставен чл. 39, налага общите задължения за отчетност на продажбите, то следващите текстове объркват:

  - чл. 39 ал. 6

  - чл. 39 ал. 7 и ал. 8

  - чл. 35 ал. 2

  - чл. 36а ал. 

  - чл. 40 ал. 2 и ал. 3

 

2. В случайте след ДВ. бр.52 от 2 Юли 2019г, в които липсва касова книга и има дефектирала фискална памет, как е предвидено да се декларира (с какви документи) пред НАП обстоятелството по смяна фискална памет, предвид че е невъзможно изчитането на оборотите !

Много често повредата на ФП е свързано и с повреда на КЛЕН (или невъзможност за изчитането му), което при липса на касова книга прави невъзможно изготвянето на протокол за демонтаж на ФП съгласно Приложение № 12 към чл. 22, ал. 3 от Н18.

 

Моля да бъдат прецизирани текстовете изброени в т. 1 с цел ясното дефиниране на изискванията към лицата задължение да водят книга по чл. 39 ал. 5, 

както и добавянето на текстове определящи изискванията за подаването на документ при демонтаж на ФП с причина "5. Демонтаж на ФП - Повреда на фискална памет, която не позволява разчитането."

25 януари 2021 г. 11:50:37 ч.
KirilTonev

Предложение по § 8 т. 3

Текст:

§ 8. В чл. 26 се правят следните допълнения:

3. Създава се ал. 12:
„(12) Не се допуска лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да издава фискален бон, съдържащ УНП, както и да подава информация за УНП към сървър на НАП.“.
 
Предложения:
- Да отпадне текста от т. 3, като така би следвало да е позволено подаване на УНП чрез фискални устройства от софтуери не включени в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС
 
или
 
- Да се позволи подаване на нулев УНП - ОО000000-0000-0000000 (или с подобна структура, ако е важно да не се дублира с използваните в наредбата)
 
Мотиви:
Текста създава пречка софтуери не включени в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС да работят с фискални устройства.
Нищожна част от фискалните устройства в експлоатация позволяват издаване на фискален бон чрез софтуер, без да е посочен УНП при подаване на командата. Повечето изискват УНП да е посочен.
Съответно това би трябвало да породи отново преработка на фирмуърите на устройствата, като за това срока ще е доста по-голям от влизането в сила на помените от настоящия НИД.
Ако предложението се приеме ще позволи софтуери не включени в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС да работят с фискални устройства.

27 януари 2021 г. 13:27:57 ч.
brcomp

Дата на влизане в сила на НИД на Н18 и защо трябва да има списък на СУПТО в НАП

Много информация се събра във връзка с Наредба Н18 и СУПТО. Моля за инфромация, кога полсено ( или пред последно) влиза в сила Наредбата с всеики (къммомента налични промени:

1. Една дата беше 28.02.2021 г

2. Друга дата е 30.04.2021 г.

   Защо е необходимо да има списък на ОДОБРЕНИ от НАП Софтуери и да съществуват и НЕОДОБРЕНИ от НАП Софтуери, след като може да се работи и в единия и другоя случай. Може би е добре да се премахне наличието на списък, той за какво е, след като може да се работи и със Софтуер (СУПТО), невключен в списъка?

27 януари 2021 г. 22:28:15 ч.
rvladimirov

Недопустими изменения на чл. от Н-18

С решение на ВАС 14406София, 20.11.2020 са отменени чл. 3, ал. 16, чл. 16, ал. 3, чл. 38, ал. 4, чл. 52б, чл. 52 г, чл. 52д, чл. 52и, чл. 52к, ал. 2, чл. 52н и Приложение № 34 и 35 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. В сегашният прокт за изменение се правят промени в вече отменени текстове. Предложението е да се отменят горепосочените тектове и да се въведат нови в съотвествие с измениенията в ЗДДС. По отношение на списъка дефиниран в Приложение № 34 и 35 е необхдимо да се добави текст, че се прехвърлят старият регистър, тъй като съда е отменил елемените му, т.е. съдържанието.

28 януари 2021 г. 10:07:22 ч.
migrin13

Предложение да отпадне създаването ал.12 в чл. 26

В Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 се казва: "Предлаганите промени няма да доведат до допълнителни разходи за задължените лица."
Защо тогава се предлага създаване на  ал. 12: „(12) Не се допуска лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да издава фискален бон, съдържащ УНП, както и да подава информация за УНП към сървър на НАП.“
Производителите на софтуер отново трябва да вложат труд и време, за да направят полу-СУПТО версии на софтуера си. По някакъв начин всяка инсталация трябва да 'знае' дали фирмата-потребител е регистрирана в списъка на НАП или не. 
УНП се генерира от софтуера, независимо, че не е СУПТО. Така ще трябва отново да променим СУПТО в 2 варианта - да дава УНП и да не дава. Съответно, клиентите трябва да си закупят такива фискални устройства, които сами генерират УНП или софтуера да подава ОО000 и т.н. От друга страна т.нар 'стари версии' на софтуера не могат да работят с новите фискални устройства, точно защото не генерират УНП и не подават сторно.
След многобройните отлагания и промени на сроковете много фирми са внедрили СУПТО, но не са се регистрирали в НАП. 
Какво пречи на НАП изпращането на УНП за всеки фискален бон?
Не може ли в НАП да наблюдават само регистрираните, нищо че получават повече информация?

Предложението ми е да не се създава тази ал.12, защото нейното създаване няма как да мине без разходи и за програмисти, и за потребители. Достатъчно загуби претърпяхме от разработването на СУПТО според промените в Н-18 през последните години.

 

07 февруари 2021 г. 14:25:26 ч.
albena_halembakova

Преложение за промени в проекта от "Дейта плюс" ООД

Предложение за промяна в :

 „т.3 Създава се ал. 12: 

„(12) Не се допуска лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да издава фискален бон, съдържащ УНП, както и да подава информация за УНП към сървър на НАП.“. „

и

„ § 41. За лице по чл. 3, което към датата на влизане в сила на тази наредба използва софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, и подаде информация за преустановяване на ползването му, се допуска да отпечатва на фискалния бон и да изпраща УНП към НАП в срок до три месеца от влизане в сила на тази наредба. “ влизат в противоречие с предложения доброволен режим на СУПТО.“

Аргументи:

Съгласно действащата в момента Наредба Н-18 при издаване на фискален бон чрез софтуер за управление на продажбите, фискалните устройства изискват задължително да получат информация за УНП. Горните текстове ще доведат или до преработка на firmware на фискалните устройства или до невъзможността  софтуери, невключени в в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС да управляват фискални устройства.

Предложение:

Предлагаме да отпаднат от проекта горе изброените т.3. ал. (12) и § 41.

Предлагаме промени в долните текстове в действащата от 31.07.2021 Наредба Н18:

Чл. 26

17. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) уникален номер на продажбата съгласно приложение № 29, когато се използва софтуер за управление на продажбите. 

 

След

“когато се използва софтуер за управление на продажбите. “

да се добави

“,включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.”

 

Да се добави нова точка към чл.26:

“ Когато се използва софтуер за управление на продажбите,невключен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС се допуска да съдържа  Уникален номер на продажба от вида ОО000000-0000-0000000. Първите два символа са латински букви О, а останалите са нули. Допуска се първите два символа да са съобразно буквения идентификатор на фискалното устройство, а останалите да са единици. 

 

Промяна в Чл.31

(12) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Когато на клиента се възстановяват пари в брой при рекламация/връщане на стока, продажбата на която е документирана с фискален бон преди въвеждане в експлоатация на софтуер за управление на продажбите и в него не се съдържа уникален номер на продажбата, при извършване на сторно операция вместо уникален номер на продажбата, по която се извършва сторно операция, се посочва уникален номер на продажбата от вида ОО000000-0000-0000000. Първите два символа са латински букви О, а останалите са нули. Допуска се първите два символа да са съобразно буквения идентификатор на фискалното устройство, а останалите да са единици. 

 

“преди въвеждане в експлоатация на софтуер за управление на продажбите” да стане „преди въвеждане в експлоатация на софтуер за управление на продажбите  или при работа със софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.“

 

Промяна в  Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 , Функционални изисквания

 

V. (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.; изм. изцяло, бр. 80 от 2018 г.; доп., бр. 10 от 2019 г.; изм., бр. 8 от 2020 г.) (*) Задължителна форма и клавишна последователност

Фискалните устройства да отговарят на изискването за задължителна форма, клавишна последователност и минимална информация, съдържаща се във фискалните бонове, съгласно следните образци:

а) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) СТАНДАРТЕН ФИСКАЛЕН БОН 

* Забележка. Уникален номер на продажба (УНП) се отпечатва само при работа на фискално устройство със софтуер за управление на продажби.

 

Да се добави след софтуер за управление на продажби, “включен в в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС”

Да се добави:

“Забележка: При работа със софтуер за управление на продажби, невключен в в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС  се допуска  да се отпечатва УНП от вида - ОО000000-0000-0000000. Първите два символа са латински букви О, а останалите са нули. Допуска се първите два символа да са съобразно буквения идентификатор на фискалното устройство, а останалите да са единици ”