Обществени консултации

Проект на Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката за периода 2021–2030 г.

Проектът на Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката за периода 2021–2030 г. е изготвен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021–2030 г., приета с Решение № 775 от 26 октомври 2020 г. на Министерския съвет и на План за действие 2021-2023 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата. Стратегията на МОН отчита европейските политики и практики за обучение и проверка на знанията по пътна безопасност.

Проектът отчита необходимостта от мобилизиране на много по-широк кръг от „пазители“ на безопасността като засилването на стратегическия фокус с оглед дългосрочна перспектива за вземане на рационални, всеобхватни и координирани решения. Прилагането на подхода „безопасна система“ изисква хора, пътища и автомобили да си взаимодействат безопасно. Цялостният процес на планиране, изпълнение, отчитане и контрол на политиката по безопасност на движение по пътищата (БДП), в който активно присъстват и си партнират компетентните държавни институции, гражданският сектор, бизнесът, научните и академичните среди, като се отчитат всички аспекти и елементи на безопасността на движението по пътищата в условията на споделена визия и консенсус на действията.

 Стратегически цели:

1. Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, контрол и оценка на държавната политика по БДП в единна стратегическа рамка.

2. Подобряване на координацията и задълбочаване нa взаимодействието между  институциите при изпълнение на държавната политика областта.

3. Усъвършенстване на Националното законодателство в областта на БДП.

4. Ефективност на методологиите за набиране и обработка на данни за ПТП и БДП.

5. Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез  сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди.

6. Повишаване на капацитета на работещите в държавната администрация в изпълнение на политиката по БДП.

7. Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП.

8. Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата.

9. Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни средства.

10. Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП.

11. Развитие на социално отговорна организационна култура за БДП.

12. Усъвършенстване на организацията за реакция на екипите в единната спасителна система, подобрена комуникация между съставните й части въз основа на общ понятиен апарат, единни нормативна база, система за оценка на нараняванията, триажни, транспортни, лечебно-диагностични, комуникационни и трансферни протоколи, кризисни планове, обучения и тренировки.

 Представените стратегически цели са обвързани с 12-те цели на Световната здравна организация и рамковата политика на Европейския съюз в областта на БДП за периода 2021-2030 г.


Дата на откриване: 20.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 февруари 2021 г. 18:04:48 ч.
joro112

Функционалнообразование по пътна безопасност

Защо предмета "пътна безопасност" няма място в националната програма за развитие на образованието?Защо след като някои специалисти преценят , че часовете по практика недостигат ,нямапредложения за регламентиране и тук обучение с наставник по чл.17,а от закон за професионално образование и обучение? Защо, след като има препоръки за обучение в различни условия,няма предвидени условия за обучение с наставник на собствено МПС, защото само по този начин обучаваните могат да се обучават в различни сезони , по различни пътища,разнообразни ситуации? Защо няма условия за управление  с наставник на новите водачи от категория В,за да се поправят недостатъците на изпитите ?Изпитите по практика са субективни,времето е ограничено, няма как кандидата да бъде проверен при всички опасни ситуации.Това е причината в останалите страни да има в съдържанието на изпитите по теория клипове с развиващи се ситуации запрогнозиране иизбягване на опасности. С подобни клипове обучават и изпитват ученици икандидати за водачи на МПС презцелия живот.  Всяка година около 30деца не влизат в училище, защото  са загинали по пътищата,някои убитиот своите родители , а България е една от страните без стратегия за образование по пътна безопасност до сега?Професиите водачи на МПС не са при специалистите в МОН , а при пенсионирани милиционери в ИААА?Резултата е средно по50 загинали месечно,най-много жертви на милион жители,няколко пъти повече от страни ,като Дания,Холандия и други страни?Например Франция ,като останалите страни имат задължителен предмет "пътна безопасност" в училищата, признават наученото в училище за теория на кандидатите за водачи на МПС. Заразлика от българското съдържание на изпитите по теория ,останалите страни изискват от кандидатите за професиите водачи на лек,товарен автомобил иостаналите водачи на МПС функционална грамотност Докато тук е достатъчно да наизустят текстове от закона,по съветски тертип?Учители с различни специалности преподават между другите предмети и теми по пътна безопасност.Няма учебни материали за функционална грамотност?Защо при специален закон за професионалното образование ,водещ е закона за движение по пътищата за обучение и изпити попрофесиите водачи на МПС?